ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine od 21.05.2021. god.

UNTZ - LOGO

Senat Univerziteta u Tuzli je na 17. vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj dana 21.05.2021. godine donio je ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj:03-2501-1-2/21
Tuzia, 21.05.2021. godine

 

Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/20), člana 52, stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-16429/21 od 20.05.2021. godine, Senat Univerziteta u Tuzli je na 17. vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj dana 21.05.2021. godine donio je

ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, koju možete preuzeti na sljedećem linku:

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 21.05.2021.god.