Održana 8. vanredna sjednica Vlade TK: Nastava u TK od ponedeljka online

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 26.03.2021. god.

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je usvojila naredbe utvrđene na današnjoj sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i one će se primjenjivati od 27.03. do 09.04.2021. godine.


Ovim su usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.marta, uključujući naredbu o ograničenom kretanju stanovništva od 21h do 05 h i ograničenje istovremenog boravka do 20 osoba u zatvorenim i otvorenim prostorima.

Od, za javnost najznačajnijih mjera izdvaja se zaduženje Ministarstvu obrazovanja i nauke TK da se počevši od ponedjeljka 29.03.2021. godine pa do ponedjeljka 12.04.2021. na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama, u srednjim školama i osnovnim školama za razrede od 6. do 9. prijeđe na online model organiziranja nastave.

Nastava u osnovnim školama od razreda 1. do 5. bi se odvijala po ranije utvrđenom principu rada, dok predškolske ustanove nastavljaju sa radom.

Također, zabranjeno je obavljanje svih vannastavnih aktivnosti (dodatna nastava, kursevi, škole stranih jezika, treninzi u zatvorenom prostoru i sl.), te je preporučena upotreba online alata za edukaciju, te organizovanje trenažnih procesa na otvorenom.

Do daljnjeg se zabranjuju sportsko rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru izuzimajući treninge i takmičenja sportskih klubova koji učestvuju u takmičenjima na kantonalnom, federalnom i državnom nivou.

Zabranjeno je izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima na teritoriji TK, kao i konzumacija nargile u ugostiteljskim objektima. Ugostiteljskim objektima se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

Također, od inspekcijskih organa je zatraženo da pojačaju nadzor u provođenju važećih epidemioloških mjera i u privrednim subjektima koji zapošljavaju veći broj ljudi. Navedeno se naročito odnosi na one dijelove organizacije rada gdje dolazi do izrazitih kršenja epidemioloških mjera (dolazak na posao, odlazak, radni proces).

Od Uprave policije TK je zatražen pojačani nadzor osoba kojima je izrečena mjera izolacije/zdravstvenog nadzora od nadležnih organa u smislu njenog poštivanje.

Vlada Tuzlanskog kantona je od nadležnih institucija države BiH zatražila promptno djelovanje u smislu uvođenja obaveze posjedovanja negativnog PCR testa starog maksimalno 48 sati, ili dokaza o prebolovanoj bolesti ili serološkog nalaza koji to potvrđuje datumom izdavanje ne starijim od 6 mjeseci, za ulazak na teritoriju BiH, za sve strane državljane i državljane BiH koji imaju prebivalište u drugim državama.

Kada je u pitanju proces vakcinacije, od Zavoda za javno zdravstvo se traži da finalizira detaljan plan vakcinacije na teritoriji TK u skladu sa specifičnostima različitih vakcina u pogledu transporta, čuvanja i aplikacije, te da isti u što kraćem roku dostavi i prezentira javnosti. Od Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK je zatraženo da sagledaju mogućnosti hitne realizacije kreiranja online platforme (stranice) u svrhu prijave građana za vakcinaciju, a kantonalnim organima je preporučeno da obezbijede finansijska sredstva za nabavku potrošnog i drugog materijala i opreme neophodnog za okončanje procesa vakcinacije stanovništva na području TK.

Naređeno je svim javnim zdravstvenim ustanovama da vrše postupak vakcinacije svih građana sa teritorije grada/općine, bez obzira na status njihovog osiguranja, a od gradonačelnika/načelnika općina je zatraženo da se u saradnji sa direktorima lokalnih domova zdravlja, uz koordinaciju sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, izrade prijedloge mogućih lokacija za masovnu vakcinaciju stanovništva i da se isti dostave Zavodu za javno zdravstvo u što kraćem roku. Neophodno je da navedene lokacije budu izvan okvira zdravstvenih ustanova da bi se omogućilo konstantno pružanje drugih vidova zdravstvene zaštite.

Dalje, posjete domovima za stara i iznemogla lica na području TK obustavljaju se do daljnjeg, kao i izvođenje praktične nastave za sve učenike i studente koju istu obavljaju u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na području TK osim za studente XII semestra Medicinskog fakulteta (klinički staž). Obustavlja se i izvođenje hladnog operativnog programa u svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa na području TK, a pružnje specijalističko – konsultativnih zdravstvenih usluga bolničkog i vanbolničkog nivoa treba obezbjediti u skladu sa potrebama građana, uz uvažavanje ljudskih i tehničkih mogućnosti ustanova u trenutnim epidemiološkim uvjetima.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije TK Vlada je zatražila da nastave intenzivne aktivnosti u smislu kontrole provedbe donesenih naredbi, a zatražena je i izmjena zakonskih rješenja u oblasti inspekcijske djelatnosti koja bi omogućila jačanje kapaciteta navedenih institucija u kontroli provedbe epidemioloških mjera.

Od svih javnih zdravstvenih ustanova na teritoriji TK je zatraženo da osiguraju mogućnost uzimanja briseva na SARS-CoV-2 svih sedam dana u sedmici, u skladu sa potrebama građana, kapacitetima ustanova i procjenom higijensko-epidemioloških službi.

Kantonalni organi su zaduženi, a preporučeno je i gradovima i općinama, kao osnivačima zdravstvenih ustanova da hitno iznađu načine finansiranja i omoguće angažovanje raspoloživih, a potrebnih zdravstvenih radnika u zdravstvene ustanove na području TK, u skladu sa sistematizacijom i potrebama ustanova, kroz raspoložive modalitete prijema u uvjetima pandemije.

Od gradova i općina je zatraženo i da, u skladu sa naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, preuzmu dio finansiranja higijensko-epidemiološke djelatnosti u zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači (do 10 %). Također je zatraženo od gradova i općina da hitno pristupe zapošljavanju potrebnog broja sanitarnih inspektora.

Od kriznih štabova gradova i općina se traži da se formiraju i finansiraju rad „call centara” za potrebe stanovništva. Call centri će se organizirati pri kriznim štabovima ili štabovima civilne zaštite gradova i općina. Osobe angažovane u ovakvim centrima moraju biti medicinski radnici. Za edukaciju angažovanih medicinskih radnika zadužuju se domovi zdravlja na pripadajućem području. Uloga centara se sastoji u informisanju stanovništva putem odgovora na postavljena pitanja, kao i u izvještavanju i obavještavanju nadležnih službi domova zdravlja (porodična medicina, HES).

Od Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK je zatraženo da razmotre mogućnosti subvencije niskomolekularnog heparina pacijentima oboljelim od SARS-CoV-2 u skladu sa kriterijima koji će biti definirani u skladu sa kliničkom praksom.

Traži se od ministarstva saobraćaja da u saradnji sa autoprevozncima, razmotri mogućnost uvođenja dodatnih linija javnog prijevoza radi smanjenja epidemiološkog rizika.

Nalaže se radnoj grupi koja je od strane Ministarstva zdravstva formirana sa zadatkom da ispita mogućnost angažovanja kapaciteta Opće bolnice Gračanica za potrebe tretmana SARS-CoV-2 pacijenata da u što kraćem vremenu izvrši naložene aktivnosti.

Privatnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji TK koje obavljaju bolnički tip liječenja je naloženo da u skladu sa odredbama Federalnog ministarstva zdravstva osiguraju 30% kapaciteta za smještaj COVID pacijenata, a ukoliko dođe do zbrinjavanja pacijenata finansiranje će se vršiti po istim uslovima kao i za javne zdravstvene ustanove.

Zatraženo je od RTV TK i ostalih medija čiji su osnivači gradovi i općine da, u skladu sa mogućnostima, u što kraćem roku sačine proaktivnu medijsku kampanju koja se odnosi na poplularizaciju preventivnih epidemioloških mjera i promociju vakcinacije, te istu učine dostupnom svim drugim medijima za prezentaciju.

Inspekcijskim organima je naložena kontrola aktivnosti u oblasti usluga PCR testiranja u javnim i privatnim ustanovama, a u smislu prijave podataka o broju dnevno testiranih pacijenata prema Zavodu za javno zdravstvo TK, kao i podataka o pozitivnim slučajeva nadležnim higijensko-epidemiološkim službama.

Izvor: http://vladatk.kim.ba/vlada-tk/rad-vlade/sjednice-vlade/8132-odrzana-8vsvtk-26032021