Održana V Međunarodna Balkanska konferencija o autizmu

Univerzitet u Tuzli - Održana V Međunarodna Balkanska konferencija o autizmu

V Međunarodna Balkanska konferencija o autizmu održala se u Tuzli, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u periodu od 2.9. do 4.9.2022.godine. Radilo se o petom u nizu od jedanaest kongresa koji se odvijaju dva puta godišnje u zemljama Balkana.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 09.09.2022.god.V Međunarodna Balkanska konferencija o autizmu održala se u Tuzli, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u periodu od 2.9. do 4.9.2022.godine.

Radilo se o petom u nizu od jedanaest kongresa koji se odvijaju dva puta godišnje u zemljama Balkana. Zajedno sa Univerzitetom u Tuzli, suorganizatori Konferencije bili su i: Svjetska organizacija za autizam; AutisMedi institut; HeimererTherapeutic centar; Udruženje ”Svijet u slikama”; Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL”. Konferenciju su finansijski, te na druge načine, podržali: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, OSCE misija u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u BiH, te druge ustanove i pojedinci.

Skup je bio međunarodnog karaktera na kojem su predavači dolazili iz različitih zemalja i gradova kao što su: Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Turska, Kanada, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i druge. Učešće u radu Konferencije uzelo je oko tristotine učesnika. To su bili profesionalci različitih stručnih usmjerenja koji su uključeni u rad sa djecom i odraslim s teškoćama u razvoju,ali i roditelji, studenti, te drugi učesnici iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.

Na ovom međunarodnom naučno-stručnom skupu održano je trinaest predavanja koja su se odnosila na najaktuelnije teme iz područja poremećaja iz spektra autizma. Govorilo se o: razvoju usluga za osobe sa autizmom u Engleskoj; kanadskom pristupu poremećajima iz spektra autizma; tehnikama rada koje klijenta koji ne sarađujedovode u poziciju motiviranog klijenta. Analiziran je sadržaj na dokazima zasnovanih pristupa poremećajima iz spektra autizma. Predstavljeni su i medicinski izazovi i rješenja za poremećaje iz spektra autizma kao što su: odnos između upale i patofiziologije, komorbiditeti i drugo. Akcenat je stavljen naročito na teme: rane intervencije, mjernih instrumenata i alata za procjenu i tretman; augmentativne i alternativne komunikacije, društvene komunikacije i intenzivne interakcije; te važnosti uključivanja roditelja u proces rehabilitacije.

Predavanja su bila usmjerena ka tome da se povećaju znanja učesnika sa ciljem olakšavanja samostalnog rada iz oblasti prevencije, detekcije, dijagnostike i tretmana za osobe sa poremećajima iz spektra autizma, kao i sa drugim teškoćama u razvoju. Kako se iz profesionalnog usmjerenja predavača, koje je raznorodno, moglo i pretpostaviti, osnovni zaključci ove Međunarodne Balkanske konferencije o autizmu idu u smjeru transdisciplinarnog pristupa složenim izazovima koje autizam sam po sebi donosi.