Planirajte datume za 26. Ljetni Univerzitet u Tuzli  (LJUT 2021)! 21. juni – 25. juni 2021. godine

UNIVERZITET U TUZLI - 26. LJETNI UNIVERZITET LJUT - 2021

Planirajte datume za 26. Ljetni Univerzitet u Tuzli  (LJUT 2021)!      21. juni – 25. juni 2021. godine      Gdje se Univerzitet u Tuzli i visoko obrazovanje nalazi? Kakvi nas izazovi očekuju? Koje su naše snage i resursi? Kakva je naša perspektiva, a kakvu perspektivu za nas vide naši alumnisti i naučna dijaspora?…

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 31.05.2021. god.

 

Planirajte datume za 26. Ljetni Univerzitet u Tuzli  (LJUT 2021)!

21. juni – 25. juni 2021. godine

 

Gdje se Univerzitet u Tuzli i visoko obrazovanje nalazi?

Kakvi nas izazovi očekuju? Koje su naše snage i resursi?

Kakva je naša perspektiva, a kakvu perspektivu za nas vide naši alumnisti i naučna dijaspora?

Koje mogućnosti pruža nacionalno, regionalno i internacionalno 
umrežavanje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju?

Da li smo iskoristili sve mogućnosti online nastave? 

Zašto se prijaviti na stipendije mobilnosti?

Koji međunarodni projekti se trenutno realiziraju na Univerzitetu u Tuzli? Šta nam donose?

Kakvi su trendovi u naučnom izdavaštvu i diseminaciji znanja?

Koji su profesionalni izazovi u socijalnom radu i socijalnoj pedagogiji uzrokovani pandemijom
COVID-19?

 Kako kreirati sigurno okruženje na Univerzitetu?

 

Nađimo zajedno odgovore na ova i druga pitanja na 26. Ljetnom

Univerzitetu u Tuzli (LJUT 2021).

 

Dodatne informacije o načinima registracije, učešća i program LJUT 2021 slijede uskoro…

 

 

 

Save the dates for the 26th Summer University of Tuzla (LJUT 2021)!

21 – 25 June 2021

 

Status of the University of Tuzla and higher education today?

What challenges are ahead of us? What are our strengths and resources?

What is our perspective? What perspective lies ahead of us as seen by the alumni and scientific diaspora?

What opportunities provide national, regional and international networking for
quality assurance in higher education?

Have we used all the possibilities of online teaching?

Why should you apply for mobility scholarships?

 What international projects are currently being implemented at the   University of Tuzla? What are the benefits for the University?

What are the trends in scientific publishing and knowledge dissemination?

What are the professional challenges in social work and social pedagogy imposed by the COVID-19 pandemic?

How to create a safe environment at universities/higher education area?

 

Let's find answers to these and other questions together

at the 26th Summer University in Tuzla (LJUT 2021).

 

Additional information about registration, participation and the LJUT 2021 program will follow soon…