Predstavljeni projekti odobreni po Konkursu FMON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini održano je u petak, 18.11.2021. godine u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax:035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 21.11.2022.

 

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini održano je u petak, 18.11.2021. godine u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Voditelji projekata predstavili su svoje projekte kroz izlaganja kojima su obuhvatili predmet, cilj i metodologiju istraživanja, hipotezu, očekivane rezultate, te podatke o članovima projektnog tima. Izlaganja su pratile PowerPoint prezentacije koje su dostupne u nastavku.

Predstavljeni su projekti kako slijedi:

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: “Uticaj pandemije COVID-19 na percipiranu socijalnu podršku i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom”¸

Voditelj: prof.dr.sci. Senad Mehmedinović

  1. Naziv projekta: “Dijagnostičko-interventni program prevencije poremećaja u ponašanju djece i adolescenata na području FBiH

Voditelj: prof.dr.sci. Lejla Kuralić-Čišić

EKONOMSKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: “Istraživanje uticaja korporativnog poduzetništva na inovacije poslovnog modela kompanija u Bosni i Hercegovini nakon pandemije COVID 19

Voditelj: doc.dr.sci. Selma Smajlović

FILOZOFSKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: „Socijalno-ekonomski riziko-faktori iseljavanja mladih iz Bosne i Hercegovine

Voditelj: prof.dr.sci. Hariz Šarić

MAŠINSKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: „Preliminarna istraživanja dobivanja energetski i okolinski dostatnog kompozitnog aglomerata na bazi biomase i RDF goriva

Voditelj projekta: dr.sci. Izudin Delić, vanredni profesor

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: „Kompleksiranje i solubilizacija farmaceutski aktivnih tvari

Voditelj projekta: prof.dr.sci. Melita Huremović

  1. Naziv projekta: „Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvalitete i koncentracije odabranih hemijskih elemenata rijeke Bregave

Voditelj projekta: prof.dr.sci. Almir Šestan

Predstavljeni projekti odobreni po Konkursu FMON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini