PREGLED LABORATORIJA I/ILI CENTARA KOJI DJELUJU NA FAKULTETIMA/ADU UNIVERZITETA U TUZLI

 

 AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI:

 1. Laboratorij za audio – video montažu

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET:

 1. Centar za podršku studentima s posebnim potrebama
 2. Akustički laboratorij za istraživanja u području glasa, govora, jezika i sluha
 3. Laboratorij za istraživanja u području specijalne edukacije i rehabilitacije

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE:

 1. Laboratorija za Elektrotehniku i Električna mjerenja,
 2. Laboratorija za Električne mašine i Elektromotorne pogone,
 3. Laboratorija za Sekvencijalne sklopove,
 4. Laboratorija za Elektroniku i Obradu signala,
 5. Laboratorija za Automatiku i robotiku,
 6. Laboratorija za Obnovljive izvore energije i energetske pretvarače,
 7. Laboratorija za VOIP servise.

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT:

 1. Centar za istraživanja u sportu

 

FARMACEUTSKI FAKULTET:

 1. Laboratorij za biohemiju
 2. Laboratorij za ćelijske kulture
 3. Laboratorij za farmaceutsku tehnologiju
 4. Laboratorij za farmaceutsku analitiku i farmaceutsku hemiju
 5. Laboratorij za farmakognoziju
 6. Interdisciplinarni laboratorij za studente III ciklusa

 

FILOZOFSKI FAKULTET:

 1. Dva računarska centra, opremljena hardverom i softverom za radijsku i televizijsku montažu, statističku analizu podataka u društvenim i humanističkim naukama, nastavu stranih jezika;
 2. Kabinet za translatologiju, opremljen prevodilačkom kabinom za potrebe nastave stranih jezika;
 3. News room, prostorija opremljena studijskim kulisama, audio i video opremom potrebnom za simulaciju informativnog televizijskog programa

 

MAŠINSKI FAKULTET:

 1. Laboratorija za CNC tehnologije
 2. Laboratorija za CAD i CAM sisteme
 3. Laboratorija za proizvodne sisteme i robotiku
 4. Laboratorija za zavarivanje i termičku obradu
 5. Laboratorija za reverzibilni inženjering i brzu izradu prototipa
 6. Laboratorija za istraživanje i razvoj u termo-fluidnojtehnici
 7. Laboratorija za energetske sisteme
 8. Laboratorija za ispitivanje materijala
 9. Laboratorija za mehatroniku
 10. Laboratorija za mašinske konstrukcije i CAD

 

 

MEDICINSKI FAKULTET:

Za predkliničku medicinu:

 1. Anatomska prosektura
 2. Laboratorije zavoda za histologiju
 3. Laboratorija zavoda za fiziologiju i patofiziologiju
 4. Laboratorija Zavoda za farmakologiju

 

Za kliničku medicine (u prostoru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla):

 1. Laboratorija kliničkih vještina

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET:

 1. Kompleks laboratorija za biologiju:
 • Laboratorij za Botaniku, Zoologiju, Fiziologiju, Mikrobiologiju i NIR laboratorij
 1. Laboratorije za hemiju:
 • Laboratorij  za hemiju i biohemiju na Medicinskom fakultetu,
 • Laboratorije za Opštu, Neorgansku, Organsku hemiju na Tehnološkom fakultetu
 1. Naučno-istraživački laboratorij za hemiju (smješten u Kampusu Univerziteta u Tuzli)
 2. Kompleks laboratorija za fiziku
 • Laboratorij za Fiziku čvrstog stanja,
 • LDDZZ: Laboratorij za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja i
 • Laboratorij za Opštu fiziku na Tehnološkom fakultetu
 • Laboratorij za biofiziku na Medicinskom fakultetu
 1. Laboratorij za Geografski informacioni sistem (GIS)

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET:

 1. Laboratorij za prijem i pripremu uzoraka ( LAB 1.)
 2. Laboratorij za pripremu mineralnih sirovina i ispitivanje materijala ( LAB 2)
 3. Laboratorija za prirodne opasnosti, sigurnost i ventilaciju (LAB3.)
 4. Laboratorija za geomehaniku  (LAB4.)
 5. Laboratorija za ispitivanje buke (LAB5.)
 6. Laboratorija za optička istraživanja minerala i stijena ( LAB 6.)
 7. Laboratorija za rudarska mjerenja i geodeziju ( LAB7.)
 8. Laboratorija za inženjersku grafiku i numeričko modeliranje (LAB 8.)
 9. Laboratorija  za ispitivanje sidara ( LAB 9. )
 10. Laboratorija za primijenjenju geofiziku ( LAB 10.)
 11. Laboratorija za paleontologiju ( LAB 11.)
 12. Laboratorija za hidrogeologiju i hidrotehniku (LAB 12.)
 13. Laboratorija za nedestruktivna ispitivanja ( LAB 13.)

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET:

 1. Laboratorija za hemijsko inženjerstvo i održivi razvoj
 2. Laboratorija za organsku i polimernu hemiju i tehnologiju
 3. Laboratorija za fizikalno hemijska, analitička i koroziona ispitivanja
 4. Laboratorija za hemijsku tehnologiju, inženjerstvo i zaštitu okoline
 5. Laboratorija za analizu otpadnih voda
 6. Laboratorija za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
 7. Laboratorija za agronomiju