PREGLED LABORATORIJA I/ILI CENTARA KOJI DJELUJU NA FAKULTETIMA/ADU UNIVERZITETA U TUZLI

 

 AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI:

  1. Laboratorij za audio – video montažu

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET:

  1. Centar za podršku studentima s posebnim potrebama
  2. Akustički laboratorij za istraživanja u području glasa, govora, jezika i sluha
  3. Laboratorij za istraživanja u području specijalne edukacije i rehabilitacije

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE:

  1. Laboratorija za Elektrotehniku i Električna mjerenja,
  2. Laboratorija za Električne mašine i Elektromotorne pogone,
  3. Laboratorija za Sekvencijalne sklopove,
  4. Laboratorija za Elektroniku i Obradu signala,
  5. Laboratorija za Automatiku i robotiku,
  6. Laboratorija za Obnovljive izvore energije i energetske pretvarače,
  7. Laboratorija za VOIP servise.

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT:

  1. Centar za istraživanja u sportu

 

FARMACEUTSKI FAKULTET:

  1. Laboratorij za biohemiju
  2. Laboratorij za ćelijske kulture
  3. Laboratorij za farmaceutsku tehnologiju
  4. Laboratorij za farmaceutsku analitiku i farmaceutsku hemiju
  5. Laboratorij za farmakognoziju
  6. Interdisciplinarni laboratorij za studente III ciklusa

 

FILOZOFSKI FAKULTET:

  1. Dva računarska centra, opremljena hardverom i softverom za radijsku i televizijsku montažu, statističku analizu podataka u društvenim i humanističkim naukama, nastavu stranih jezika;
  2. Kabinet za translatologiju, opremljen prevodilačkom kabinom za potrebe nastave stranih jezika;
  3. News room, prostorija opremljena studijskim kulisama, audio i video opremom potrebnom za simulaciju informativnog televizijskog programa

 

MAŠINSKI FAKULTET:

  1. Laboratorija za CNC tehnologije
  2. Laboratorija za CAD i CAM sisteme
  3. Laboratorija za proizvodne sisteme i robotiku
  4. Laboratorija za zavarivanje i termičku obradu
  5. Laboratorija za reverzibilni inženjering i brzu izradu prototipa
  6. Laboratorija za istraživanje i razvoj u termo-fluidnojtehnici
  7. Laboratorija za energetske sisteme
  8. Laboratorija za ispitivanje materijala
  9. Laboratorija za mehatroniku
  10. Laboratorija za mašinske konstrukcije i CAD

 

 

MEDICINSKI FAKULTET:

Za predkliničku medicinu:

  1. Anatomska prosektura
  2. Laboratorije zavoda za histologiju
  3. Laboratorija zavoda za fiziologiju i patofiziologiju
  4. Laboratorija Zavoda za farmakologiju

 

Za kliničku medicine (u prostoru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla):

  1. Laboratorija kliničkih vještina

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET:

  1. Kompleks laboratorija za biologiju:
  • Laboratorij za Botaniku, Zoologiju, Fiziologiju, Mikrobiologiju i NIR laboratorij
  1. Laboratorije za hemiju:
  • Laboratorij  za hemiju i biohemiju na Medicinskom fakultetu,
  • Laboratorije za Opštu, Neorgansku, Organsku hemiju na Tehnološkom fakultetu
  1. Naučno-istraživački laboratorij za hemiju (smješten u Kampusu Univerziteta u Tuzli)
  2. Kompleks laboratorija za fiziku
  • Laboratorij za Fiziku čvrstog stanja,
  • LDDZZ: Laboratorij za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja i
  • Laboratorij za Opštu fiziku na Tehnološkom fakultetu
  • Laboratorij za biofiziku na Medicinskom fakultetu
  1. Laboratorij za Geografski informacioni sistem (GIS)

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET:

  1. Laboratorij za prijem i pripremu uzoraka ( LAB 1.)
  2. Laboratorij za pripremu mineralnih sirovina i ispitivanje materijala ( LAB 2)
  3. Laboratorija za prirodne opasnosti, sigurnost i ventilaciju (LAB3.)
  4. Laboratorija za geomehaniku  (LAB4.)
  5. Laboratorija za ispitivanje buke (LAB5.)
  6. Laboratorija za optička istraživanja minerala i stijena ( LAB 6.)
  7. Laboratorija za rudarska mjerenja i geodeziju ( LAB7.)
  8. Laboratorija za inženjersku grafiku i numeričko modeliranje (LAB 8.)
  9. Laboratorija  za ispitivanje sidara ( LAB 9. )
  10. Laboratorija za primijenjenju geofiziku ( LAB 10.)
  11. Laboratorija za paleontologiju ( LAB 11.)
  12. Laboratorija za hidrogeologiju i hidrotehniku (LAB 12.)
  13. Laboratorija za nedestruktivna ispitivanja ( LAB 13.)

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET:

  1. Laboratorija za hemijsko inženjerstvo i održivi razvoj
  2. Laboratorija za organsku i polimernu hemiju i tehnologiju
  3. Laboratorija za fizikalno hemijska, analitička i koroziona ispitivanja
  4. Laboratorija za hemijsku tehnologiju, inženjerstvo i zaštitu okoline
  5. Laboratorija za analizu otpadnih voda
  6. Laboratorija za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
  7. Laboratorija za agronomiju