INTERBA – Sažetak projekta i kratki prikaz radnih paketa

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 25.03.2021. god.

KRATKI PREGLED INTERBA PROJEKTA


Naziv projekta: Internacionalizacija kod kuće: ugrađivanje pristupa i struktura za podsticanje internacionalizacije na zapadnom Balkanu (INTERBA)

 

Trajanje projekta: novembar 2019. – novembar 2022. godina

 

INTERBA je Erasmus + projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, koji vodi Univerzitet iz Tirane, Albanija. Konzorcij se sastoji od 10 partnera od kojih su 6 visokoškolske ustanove (VŠU) sa Zapadnog Balkana i 4 partnerske VŠU iz programskih zemalja: Njemačke, Italije i Velike Britanije. Predviđeno je da projekat traje 3 godine.

Generalni cilj INTERBA projekta je jačanje međunarodne, interkulturalne i globalne dimenzije kroz implementaciju internacionalizacije kod kuće na partnerskim VŠU kako bi se poboljšao kvalitet obrazovanja i dao značajan doprinos društvu.


Specifični ciljevi projekta:

  • Formulisati koherentan i detaljan koncept internacionalizacije kod kuće koji bi se mogao integrisati u vizije partnerskih VŠU slijedeći njihove specifične potrebe;
  • Povećati obim i vidljivost implementiranih aktivnosti internacionalizacije kod kuće u partnerskim VŠU;
  • Trenirati/obučiti grupu eksperata koja će biti osposobljena za razvijanje i integriranje internacionalizacije kod kuće u okruženje VŠU;
  • Pokrenuti online platformu kao alat za implementaciju internacionalizacije kod kuće;
  • Uspostaviti/modernizirati strukturu/entitete odgovorne za internacionalizaciju kod kuće na VŠU.


Ishodi projekta:

  • Obučeno 5 osoba iz svake partnerske VŠU;
  • Ponovo obučeno 20-30 osoba u svakoj partnerskoj VŠU;
  • 240-360 polaznika i gostujućeg akademskog osoblja;
  • Ukupno 500 polaznika treninga/obuka u regiji će biti dio mreže eksperata; itd.

KOJI SE RADNI PAKETI REALIZIRAJU NA PROJEKTU?

 

RADNI PAKET 1:

Analiza mogućnosti za poboljšanja i analiza postojećeg kapitala znanja

(Vodeći partner – Universum College)

Radni paket 1 ima za cilj stvaranje osnove projekta provođenjem analiza potreba na institucionalnim, nacionalnim i regionalnim nivoima. Procjena potreba će biti fokusirana na identificiranje onih područja koja će imati glavni uticaj na preraspodjelu znanja iz kapitala postojećih projekata. Ovaj radni paket će se završiti sa prioritiziranjem područja koja će dobiti projektnu podršku u obliku preoblikovanja postojećih znanja, pružanju novih znanja i istraživanju veza sa drugim postojećim projektima koji bi mogli pružiti znanje.

 

RADNI PAKET 2:

Prijedlog koordinacijskog modela za upotrebu postojećih resursa baziranih na repozitoriju kapitala znanja

(Vodeći partner – University of Cagliari)

Radni paket 2 ima za cilj stvaranje koordinacionog modela koji će pomoći da se na efikasan način iskoristi kapital znanja svih partnerskih institucija. Primjenjene metode voditelja radnog paketa će pomoći u identificiranju slučajeva kapitala znanja i njegove upotrebe što može doprinijeti jasnim koristima drugim institucijama konzorcijuma. Projektni partneri će također osigurati da se kreira mreža eksperata za podršku  implementaciji projekta i održivosti rezultata.

 

RADNI PAKET 3:

Razvoj trening paketa za podršku u izgradnji kapaciteta internacionalizacije kod kuće na partnerskim VŠU

(Vodeći partner – Middlesex University)

Radni paket 3 ima za cilj stvaranje serije kratkih kurseva pomažući osoblju na partnerskim VŠU da postanu članovi mreže eksperata. Trening paket je fokusiran na vještine koje su potrebne za razmjenu znanja, treniranje/obučavanje i izgradnju kapaciteta. Ovaj radni paket također pomaže u treniranju eksperata s ciljem pripreme i održavanja kratkih trening programa prenosa znanja i multipliciranja postignutih rezultata. Važan dio ovog radnog paketa je kreiranje smjernica za zajedničko sastavljanje Dokumenata sa zahtjevom za znanje (RfK) koji će biti poslat mreži eksperata za traženje kratkih kurseva prenosa znanja.

 

RADNI PAKET 4:

Organizacija treniranja i ponovni trening

(Vodeći partner – Middlesex University)

Radni paket 4 ima za cilj treniranje ključnog osoblja iz svih partnerskih VŠU kroz tzv. radionice “Treniranje trenera” i provođenje treniranja u svakoj zemlji Zapadnog Balkana sa učešćem svih pod monitoringom partnera iz EU. Radni paket također uključuje monitoring i sesije ponovnog treniranja sa učešćem perifernih institucija.

 

RADNI PAKET 5:

Platforma za e-učenje i alati za održavanje, podršku i razmjenu postojećeg i novog kapitala znanja

(Vodeći partner – European University of Tirana)

Radni paket 5 ima za cilj razvoj platforme za e-učenje (Moodle platforma) i drugih alata za isporuku, podršku i razmjenu postojećeg i novog kapitala znanja.

 

RADNI PAKET 6:

Održivost

(Vodeći partner – Hamburg University of Technology)

Cilj radnog paketa 6 je osigurati održivost rezultata projekta i nakon njegovog završetka.

 

RADNI PAKET 7:

Osiguranje kvaliteta

(Vodeći partner – CESIE)

Voditelj radnog paketa 7 će nadgledati i koordinirati partnerske aktivnosti u vezi interne evaluacije, pružajući povratne informacije o partnerskim doprinosima na sva pitanja u vezi sa evaluacijom projekta.

 

RADNI PAKET 8:

Aktivnosti diseminacije i eksploatacije rezultata i dostignuća projekta

(Vodeći partner European University of Tirana)

Radni paket 8 ima za cilj okupljanje ključnih zaintereseiranih strana oko INTERBA projekta i osiguravanje da se svi rezultati projekta prenesu izvan partnerstva te diseminiraju i koriste na najefikasniji način slijedeći Evropske propise o komunikaciji i vidljivosti.

 

RADNI PAKET 9:

Upravljanje projektom

(Vodeći partner – University of Tirana)

U okviru ovog radnog paketa, vodeći partner, Univerzitet u Tirani, će osigurati nesmetano i efikasno upravljanje i implementaciju projekta.

 

KONTAKT INFORMACIJE:

Dr. Kozeta SEVRANI

Voditelj projekta

kozeta.sevrani@unitir.edu.al

Web stranica projekta:

https://interbaproject.com/

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/INTERBA/

Instagram stranica:

https://www.instagram.com/interbaproject/

 

Ova publikacija izrađena je uz financijsku podršku Europske unije. Za njen sadržaj isključiva je odgovornost konzorcijuma INTERBA i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

 

Više informacija možete pronaći i na sljedećim linkovima:

INTERBA-Final Newsletter

Interba- Poject Leaflet

 

Ovaj materijal je prevod INTERBA-Project-Leaflet “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)”