UNTZ TALKS: RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Univerzitet u Tuzli - UNTZ TALKS - Rudarsko-geološko-građevinski fakultetakultet

U petak, 8.4.2022. godine u 13.30 sati svoje predstavljanje na UNTZ TALKS-u imat će i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. U Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta sa srednjoškolcima će razgovarati prof. dr. Zijad Požegić, prodekan za nastavu i studentska pitanja, student Edin Muratović i uspješni alumnista dr. sc. Isabegović, dipl.inž.geol. Budući studenti imat će priliku posjetiti i laboratoriju ovog fakulteta.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 07.04.2022. god.

 

U petak, 8.4.2022. godine u 13.30 sati svoje predstavljanje na UNTZ TALKS-u imat će i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. U Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta sa srednjoškolcima će razgovarati prof. dr. Zijad Požegić, prodekan za nastavu i studentska pitanja, student Edin Muratović i uspješni alumnista dr. sc. Isabegović, dipl.inž.geol. Budući studenti imat će priliku posjetiti i laboratoriju ovog fakulteta.

Dr.sc. Jasmin Isabegović, dipl.inž.geol, završio je sva tri ciklusa studija na našem Univerzitetu.
Od 1998 . do 2005. godine radi u Kellogg Brown an Root kompaniji kao koridinator logističkih operacija koalicijskih vojnih snaga u Bosni, a kasnije i u Iraku. Tokom 2005. godine odrađuje pripravnički staž u Rudarskom institutu d.d. Tuzla u Naučno istraživačkom centru za geologiju i geotehniku.
Od 2006. do kraja 2008. godine radi kao Menadžer za kvalitet na implementaciji projekata Švedske agencije za međunarodni razvoj – Sida.
Od 2009. do 2021. godine radi u „Rudarskom insitutu“ d.d. Tuzla, na poziciji Rukovodioca Tima za geomehaniku i Zamjenika predstavnika za kvalitet a obavlja i funkciju Tehničkog rukovodioca laboratorije za geomehaniku. Učestvovao u izradi više od 250 Elaborata, Projekata, Izvještaja i Studija u naučnoistraživačkom centru za geologiju, geotehniku i građevinarstvo.
Od marta 2021. godine do danas V.D. Direktor Rudnika soli „TUZLA“ d.d. u Tuzli.
Od 2013. godine je od strane Instituta za Akreditaciju Bosne i Hercegovine angažovan kao vanjski ocjenjivač/ekspert u području geomehaničkih ispitivanja prema zahtjevima standarda EN/ISO IEC 17025:2005.
Od 2013. godine angažovan je i na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli kao stručnjak iz prakse na predmetima iz oblasti zaštite okoliša i mehanike tla.
Od 2019. godine angažovan je i na Internacionalnom Burch Univerzitetu, Fakultet za građevinarstvo na predmetima Mehanika tla i geotehnika te Projektovanje tunela.

Mr. sc. Danijel Ružić, dipl inž. građ., od marta 2008. godine radi u sklopu građevinskog preduzeća Tehnograd d.o.o. za građevinarstvo i inženjering Tuzla na raznim poslovima i to prvo kao pripravnik (2008.), pa zatim prema redoslijedu: inženjer na objektu (2008. – 2011.), rukovodilac radova (2011. – 2014.), koordinator radova od 2014. do decembra 2020. godine, kada prelazi na funkciju direktora.
Kao odgovorni voditelj radova učestvovao je u izgradnji više različitih objekata (objekti visokogradnje, infrastrukturni objekti, saobraćajnice, hidrotehnički objekti, geotehnički objekti i sl.).
Pored stalnog zaposlenja, angažovan je i na Univerzitetu u Tuzli i to: asistent (2010.-2014.) i vanjski saradnik od 2014. na predmetima Nacrtna geometrija i inženjerska grafika i Geodezija, te kao stručni saradnik na procjenama šteta u sklopu Fondacije Tuzlanske zajednice (2014.-2015.) i kao član komisija za tehnički pregled građevina za Grad Tuzla i Tuzlanski kanton od 2014. godine pa sve do danas. Od izbora u zvanje asistenta pa do danas, aktivno je učestvovao u nastavnom procesu, na izvođenju vježbi, pismenim provjerama znanja i konsultacija sa studentima na I ciklusu studija.

 

Vezani članci:

 

Univerzitet u Tuzli zvanično otvorio svoja vrata 

 

Budući studenti