ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 10.09.2021. god.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17)), a u vezi sa Zaključkom broj: 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 10.09.2021. godine, donosi ZAKLJUČAK

-.-.-.-.-.

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 10.09.2021. god.


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-04-29543/21
Tuzla, 10.09.2021. godine

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17)), a u vezi sa Zaključkom broj: 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 10.09.2021. godine, d o n o s i ZAKLJUČAK koji možete pogledati u cijelosti na sljedećm linku:

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 10.09.2021. god.