ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 15.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 16.04.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-04-12722/21
Tuzla, 15.04.2021. godine

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:. 17/00, 1/05, 11/06, l3/ll i 15/17), a u vezi sa Zaključkom broj 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 15.04.2021. godine, donosi ZAKLJUČAK koji možete pogledati u cijelosti na sljedećm linku:

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 15.04.2021. god.