ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 27.09.2021. god.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17)), a u vezi sa Zaključkom broj: 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2021. godine, donosi ZAKLJUČAK


-.-.-.-.-.

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 29.09.2021. god.


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj:02-1-04-31476/21
Tuzla, 27.09.2021. godine

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17)), a u vezi sa Zaključkom broj: 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2021. godine, d o n o s i ZAKLJUČAK koji možete pogledati u cijelosti na sljedećm linku:

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 27.09.2021. god.