ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 28.01.2022. god.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa Zaključkom broj: 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 28.01.2022. godine, d o n o s i ZAKLJUČAK

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.01.2022. god.


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj:02/1-04-675-1/22
Tuzla, 28.01.2022. godine

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa Zaključkom broj: 02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 28.01.2022. godine, d o n o s i ZAKLJUČAK koji možete pogledati u cijelosti na sljedećm linku:

 

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 28.01.2022. god.