Bolonjski proces – uvodna riječ

 

Bolonjski proces predstavlja najvažniji i najrasprostranjeniji reformski proces visokog obrazovanja u Evropi koja se opredijelila za stvaranje jedinstvenog akadesmkog prostora kao odgovor na sveukupan proces globalizacije i tehnološkog razvoja, u kojem će biti omogućena akademska i studentska mobilnost kao i prepoznavanje diploma. Bolonjski proces definiše osnovne ciljeve reforme visokog obrazovanja koja treba da bude sprovedena do 2010 godine. Magna Charta Univesitatum , koju su 1988. godine u Bologni potpisali evropski univerziteti , udarila je temelj stvaranju Evropskog prostora visokog obrazovanja i afirmirala slobodu i autonomiju kao fundamentalna načela na kojima se mora temeljiti razvoj visokog obrazovanja .Ciljevi Bolnjskog proces su predstavljeni u 6 osnovnih segmenata definsanih Bolonjskom dekleracijom:• Uspostavljanje sistema lako prepoznatljivih i usporedivih diploma, uključujući uvođenje suplementa diplomi

• Uspostava sistema baziranog na dva ciklusa, dodiplomksi i postdipolmski studij.

• Uvođenje kreditnog sistema obrazovanja

• Promovisanje mobilnosti studenata i akademskog osoblja

• Promovisanje saradnje u osiguranju kvaliteta

• Promovisanje potrebne evropske dimenzije u visokom obrazovanju
 

Univerzitet u Tuzli je bolonjski proces definisao kao svoj strateški cilj najvišeg prioriteta. Promjene koje su obuhvaćene procesom reforme veoma su raznolike i po obimu i po vrsti, a vrijeme i kojima te promjene treba uvesti i provesti sve je kraće. Naravno , uzmu li se u obzir sve slo ž enija o č ekivanja , zahtjevi i potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu, tj . univerziteta (nastavnika, naučnika i studenata), društva , privrede i države , neizbježno se javlja otpor prema promjenama. Međutim , iskustva drugih univerziteta u svijetu pokazuju da se potreba i neizbje ž nost promjena na univerzitetu , prije ili kasnije , spoznaju i promjene prihvaćaju. Univerzitet mora na ć i na č in da sve negativne utjecaje okru ž enja marginalizira , kako bi se oni reflektirali na š to manji broj de š avanja i pojedina č nih aktivnosti u procesu reforme . Univerzitet u Tuzli , kao i ostali univerziteti iz BiH , želi ići naprijed , prema efikasnom i modernom univerzitetu koje će uvažavati, priznavati i prihvaćati svjetske standarde kvaliteta . U tom starom procesu promjena i poboljšanja Univerziteta nastojimo svi zajedno biti što razumljiviji, što jasniji , kako bismo ih prihvatili sa što manje otpora i doživjeli sa što manje poremećaja. To je moguće, tako kažu, samo ako se promjene uvode brzinom kojom ih društvo može prihvatiti .