Centar za podršku studentima sa posebnim potrebama

   

Centar za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli osigurava studentima mogućnost da ispune svoj puni potencijal na sljedeći način:

–    koordiniranjem akademskim prilagodbama i servisima podrške,
–    promoviranjem samostalnosti i samozastupanja,
–    osiguravanjem informacija i upućivanjem na mehanizme za ostvarivanje prava studenata sa posebnim potrebama.


 U članu 201. Statuta Univerziteta u Tuzli navodi se:

 (1)Univerzitet će uz podršku Osnivača obezbijediti adekvaten uslove za pristup studiju i studiranje lica sa posebnim potrebama, što se ostavaruje putem Centra za podršku studentima sa posebnim potrebama
(2) Univerzitet u okviru naučno-nastavnog i istarživačkog procesa, organizuje   provodi aktivnosti na osiguranju jednakih mogućnosti visokom obrazovanju u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje jednakih mogućnosti u Evropskoj zoni visokog obrazovanja.
(3) Studentu koji ima status studenta sa posebnim potrebama može se odobriti savladavanje studijskog programa, podučavnje i prvojera znanja pod posebnim uslovima, koje utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Centra za podršku studentima sa posebnim potrebama
(4) Centar za podršku studentima sa posebnim potrebama ima kooridinirajuću ulogu u osiguranju jednakih mogućnosti, te sprovođenja redovne obuke nastavnog i administrativnog osoblja u cilju osiguranja podrške studentima sa posebnim potrebama.  
 

Svoju djelatnost Centar za podršku vrši u okviru sljedećih aktivnosti:
 
–    pružanje stručne pomoći studentima sa invaliditetom i posebnim potrebama na Univerzitetu u Tuzli, te sistematski pristup u zadovoljavanju obrazovnih i socijalno-psiholoških potreba navedenih studenata, kao i praćenje njihovih potreba radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja (uz studente sa oštećenjima vida i sluha te tjelesnom invalidnošću, uključiti i studente sa hroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja, te ugrožene grupe kao što su etničke manjine, studente u akademski nepovoljnom i lošem socio-ekonomskom položaju, koji koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.)
–    unapređivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom (u saradnji s Uredom za međunarodnu suradnju),
–    pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata
–   saradnja s partnerima: nadležnim ministarstvima, gradom, udruženjima studenata i osoba sa invaliditetom i udruženjima koje programski djeluju u korist osoba sa invaliditetom te stručnjacima,
–     prikupljanjem informacija o broju studenata sa invaliditetom i izradom baze podataka u svrhu planiranja aktivnosti,
–    imenovanje, edukacija i koordiniranje rada članova Odbora za podršku na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli,
–    savjetovanje i osnaživanje brucoša sa invaliditetom/posebnim potrebama, kao i njihovih roditelja u svrhu samoaktualizacije,
–    proučavanje zakonske regulative koja određuje status osoba sa invaliditetom radi pružanja pravne pomoći studentima sa invaliditetom,
–    iniciranje izmjena zakonskih i podzakonskih akata koji studente sa invaliditetom sprječavaju u realizaciji njihovih prava i obaveza,
–    obavljanje ostalih aktivnosti u cilju ostvarenja osnovnih zadataka u skladu sa zakonom i općim aktima Univerziteta.


Sjedište Centra za podršku studentima sa posebnim potrebama je u Tuzli, Ul.Univerzitska broj 1, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, kancelarija broj 8 ili nas možete dobiti na telefon 035320661.

Pozivamo Vas da svojim sugestijama i prijedlozima doprinesete radu Centra.

Buduće studente sa posebnim potrebama molimo da se prilikom prijave na pojedine fakultet, ukoliko imaju posebne zahtjeve, da se obrate Centru za podršku najmanje 7 dana prije prijemnog ispita.

 

     Uvod
 
     Korisne informacije
 
      Dokumenti / Akti
    
     Podrška
     
     Identifikacijski
     upitnik