Ciljna grupa

 

Ciljna grupa

 Ciljna grupa koja će direktno biti obuhvaćena uslugama Centra za podršku su studenti sa posebnim potrebama. Pored njih indirektno  uslugama će biti obuhvaćeni studenti bez posebnih potreba, te akademsko i neakademsko osoblje Univerziteta u Tuzli.

Posebne potrebe nastaju iz kompleksne interakcije ličnih i faktora iz okoline, i mogu se sagledati kao nepoklapanje između emocionalnih, socijalnih i zahtijeva bitnih za učenje koji su postavljeni pred osobu i resursa koje osoba posjeduje da bi bila u mogućnosti odgovoriti ovim zahtjevima. Posebne potrebe odnose se kako na privremene, tako i na stalne posebne potrebe u procesu obrazovanja, uključujući posebne potrebe kao rezultat invaliditeta ili hronične bolesti.

Studenti s posebnim potrebama čine hetoregenu skupinu koja uključuje studente sa motoričkim poremećajima, sa oštećenjem sluha, oštećenjem vida, specifičnim teškoćama učenja, mentalnim poremećajima, studenti sa poremećajima govorno-jezičke komunikacije, hroničnim bolestima, studenti sa rizikom kao što su etničke manjine, studenti u akademski nepovoljnom položaju i s niskim socioekonomskim statusom, studenti koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.