Ciljevi i aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost

 

Zadatak Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli je da, u saradnji sa drugim tijelima Univerziteta u Tuzli, inicira i poduzme niz aktivnosti koje imaju sljedeće ciljeve:

 

  1. zagovaranje integriteta, načela transparentnosti i odgovornosti, te pripremu strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu u Tuzli;

  2. kreiranje i usvajanje akcionog plana rodne ravnopravnosti, te drugih planova vezano za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja;

  3. organizacija i učešće u obukama, seminarima, radionicama i drugim specijaliziranim  edukativnim programima;

  4. učešće u istraživanjima koja su posvećena analizi  stavova o postojanju i upoznatosti s propisima koji imaju za cilj sprječavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja;

  5. praćenje izrade silabusa i pripreme nastavnih materijala u smislu inkorporiranja principa i praksi rodne ravnopravnosti;

  6. pružanje stručne pomoći i uzajamnoj saradnji u izgradnji i unaprjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini;

  7. nadgledanje i osiguranje implementacije usvojenih načela i dokumenata;

  8. unapređenje saradnje s univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji u oblastima relevantnim za prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja;

  9. zajedničko prijavljivanje na projekte iz ove oblasti i saradnja sa drugim zainteresiranim institucijama.

 

 

Povratak