INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2015. GODINI


UNIVERZITET U TUZLI
Br: 01/2-4207/15
Tuzla, 21.07.2015. god.

 

 

PREDMET: Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015. godini Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, na osnovu kojeg Univerzitet u Tuzli raspisuje


INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE
OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2015. GODINI

 


po programima kako slijedi:

 


1. „Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

– redovnost izlaženja;
– recenziranje radova i popis recenzenata;
– postojanje domaće i međunarodne saradnje;
– sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
– dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza naučnih časopisa ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa, odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH,
– relevantnost i referentnost naučne manifestacije sa koje se izdaje zbornik radova,
– relevantnost i referentnost bibliografije za određenu naučnu oblast ili opće naučne tokove u BiH i svijetu,
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (predračuni i sl.).

Korisnici sredstava: fakulteti/Akademija Univerziteta u Tuzli, te njihovo akademsko osoblje

Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa, odnosno zbornika ili bibliografija isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme i štampanja časopisa, odnosno zbornika ili bibliografije), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 10.000,00 KM

 

Izjava Dekana

Aplikacioni obrazac 1


2. „Podrška naučnom usavršavanju na II ciklusu studija, III ciklusu studija i doktoratu državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

– dokaz da su završni rad odgovarajućeg ciklusa ili doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 13.12.2014.. godine do 25.09.2015. god;
– dokaz o visini troškova odbrane završnog rada ili doktorske disertacije;
– biografija kandidata sa bibliografijom;
– ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije;
– ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao zvanje mastera, odnosno doktora nauka;
– podrška će se dodjeljivati u jednokratnom iznosu.

Korisnici sredstava: Zaposlenici Univerziteta u Tuzli

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 30.000,00 KM.

 

Izjava aplikanta
Aplikacioni obrazac 2a
Aplikacioni obrazac 2b

 

3. „Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

– broj korisnika biblioteke;
– učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
– stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
– nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda;
– uključivanje u COBISS ili neki drugi bibliotečko-informacioni sistem.


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije projekta (troškovi nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplata za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškovi učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškovi nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda), bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 3.000,00 KM.


Izjava Dekana

Aplikacijski obrazac 3

 

 

4. „Međuinstitucionalna naučnotehnološka saradnja međunarodnog karaktera (po osnovu potpisanih sporazuma)“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

– potpisan sporazum ili protokol o međudržavnoj ili međuinstitucionalnoj međunarodnoj saradnji;
– značaj saradnje za Federaciju i BiH;
– očekivani rezultati saradnje;
– referentnost učesnika u programu saradnje.

Korisnici sredstava: fakulteti/Akademija Univerziteta u Tuzli

Univerzitet dodjeljuje, u slučaju međuinstitucionalnih sporazuma, a u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku učešću u naučno-tehnološkoj saradnji međunarodnog karaktera i drugim oblicima međunarodne saradnje isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove učešća (troškovi putovanja i smještaja, članarine i druge naknade za članstvo u krovnim međunarodnim strukovnim organizacijama, sufinansiranje projektnih aktivnosti predviđenih sporazumom).

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 3.000,00 KM.

Izjava Dekana

Aplikacijski obrazac 4


5. „Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova“


Kriteriji za dodjelu sredstava:


– naučni i društveni značaj skupa;
– naučna relevantnost organizatora i referentnost učesnika skupa;
– očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i rezultata istraživanja;
– mogućnost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa domaćim i stranim naučnim ustanovama i naučnim radnicima;
– povezivanje sa naučnom dijasporom BiH;
– tradicija manifestacije i važnost tematike skupa,
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku organizaciji naučnih manifestacija isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove pripreme i održavanja naučne manifestacije (troškovi štampanja poziva i programa, troškovi umnožavanja referata, koreferata, saopćenja i drugih priloga, troškovi osiguranja prostora za rad naučnog skupa, troškovi pratećih usluga – simultano prevođenje i sl., troškovi objavljivanja radova sa naučnog skupa u zborniku radova/zborniku apstrakata ili odgovarajućem časopisu).


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 5.000,00 KM.


Izjava Dekana

Aplikacioni obrazac 5

 

6. „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju u 2015. godini“

Kriteriji za dodjelu sredstava:


– referentnost istraživača;
– detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
– potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).
– izjavu voditelja projekta da projekat istog ili sličnog sadržaja nije prijavljen ili odobren za finansiranje ili sufinansiranje po drugom pozivu


Projekat će se smatrati uspješno završenim ako naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana završetka projekta objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz uže oblasti u koju spada projekat) u nekom od referentnih časopisa i/ili „proceedings-a“ obuhvaćenih sa „Web of Science“ (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka za odgovarajuću naučnu oblast

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 37.675,00 KM.


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni troškovi putovanja i troškovi smještaja neophodni za provođenje istraživanja, troškovi obavljanja istraživanja-naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje literature, dokumenata i drugih materijala neophodnih za istraživanje, troškovi publikovanja rezultata projekta), bez autorskih i sličnih honorara, naknada i dnevnica, te troškova nabavke opreme.


Napomena: Aplikacije za finansiranje/sufinansiranje istraživanja koje je djelimično ili u potpunosti realizirano u periodu prije objavljivanja ovog poziva neće se uzeti u razmatranje.

 

Izjava Dekana

Aplikacioni obrazac 6


7. „Aktivno učešće zaposlenika Univerziteta u Tuzli na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima“

Kriteriji za dodjelu sredstava:


– visok nivo i značaj naučne manifestacije;
– referentnost učesnika;
– dokaz da je rad prihvaćen za učešće i/ili izlaganje na naučnoj manifestaciji;
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.)


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku aktivnom učešću na naučnom skupu isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove učešća (troškovi putovanja, troškovi smještaja, kotizacija, izrada materijala za prezentaciju), bez autorskih i sličnih honorara, naknada i dnevnica.


Projekti koji budu odobreni od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 10.000,00 KM.


Izjava Dekana

Aplikacioni obrazac 7

 

8. „Sufinansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka zaposlenika Univerziteta u Tuzli u zemlji i inostranstvu s ciljem sticanja stepena naučnog zvanja“

Kriteriji za dodjelu sredstava:


detaljno obrazložen vremenski, odnosno finansijski plan istraživanja sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);
odluka organizacije o upućivanju kandidata na usavršavanje i potvrda o učešću u finansiranju troškova;
saglasnost domaćina o prihvatanju kandidata;
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku obavljanju istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka zaposlenika Univerziteta u Tuzli u zemlji i inostranstvu sa ciljem sticanja stepena naučnog zvanja, isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (troškovi putovanja, troškovi smještaja, troškovi obavljanja istraživanja-naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje, skeniranje i mikrofilmovanje literature, dokumenata i drugih materijala neophodnih za istraživanje), bez autorskih i sličnih honorara, naknada i dnevnica.


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 3.000,00 KM.


Izjava aplikanta

Aplikacioni obrazac 8


9. „Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački rad“

Podrška falultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli dodjeljivaće se u skladu sa slijedećim kriterijima:


– lista prioriteta fakulteta za uređenje prostora i nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački rad sa obrazloženjem;
– trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
– neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučnoistraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
– neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
– broj potencijalnih korisnika oprema;
– značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
– detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
– obrazložena izjava ustanove sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe;
– učešće ustanove.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 132.000,00 KM.


Napomena: Program 9 podrazumijeva i projekte pretplate na relevantne baze


Izjava Dekana

Aplikacioni obrazac 9

Sastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci i izjave za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Svaka aplikacija treba obavezno da sadrži ime voditelja projekta i imena učesnika u istom, te njihove konkretne zadatke. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za pitanja NIR-a.

Prijave na poziv podnose se u dva (2) primjerka Uredu za pitanja naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Tuzli, isključivo putem protokola. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: petak, 25.09.2015. godine.

Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: U slučaju da ne bude bilo moguće realizirati pojedinačne programe poziva ili se po pojedinačnim programima ne podnese dovoljan broj aplikacija, sredstva po tom programu biće preraspoređena na druge odobrene programe.

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za pitanja NIR-a svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba