Odluke o poništenju

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-77-JN-8/24 LOT 4 od 15.07.2024. godine
Javna nabavka laboratorijskog pribora (realizacija projekta „Analiza uticaja vremena ekspozicije detektora kod metode čvrstih nuklearnih trag detektora na prosječnu vrijednost i koncentracije aktivnosti radona“) LOT 4

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-72-JN-14/24 LOT 3 od 09.07.2024. godine
Javna nabavka licenciranog softvera za potrebe Tehnološkog fakulteta (realizacija projekta FMON) – LOT 3

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj:01-71-JN-9/24 LOT 3 od 05.07.2024. godine
Javna nabavka stručne literature za Ekonomski fakultet LOT 3

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-121-JN-12124 od 04.07.2024. godine
Javna nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-71-JN-8/24 LOT 4 od 04.07.2024. godine
Javna nabavka stručne literature za Filozofski fakultet LOT 4

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-71-JN-9/24 LOT 5 od 04.07.2024. godine
Javna nabavka stručne literature za Tehnološki fakultet LOT 5

 

ODLUKA o poništenju javne nabavke broj: 01-64-JN-7/24 od 13.06.2024. godine.
Javna nabavka laboratorijske opreme – realizacija projekta 1FUTURE.

ODLUKA o poništenju javne nabavke broj: 01-80-JN-7/24 LOT 4 od 7.6.2024. godine
Javna nabavka pružanja usluge servisiranja traktora za period do 31.12.2024. god LOT 4

 

ODLUKA o poništenju javne nabake broj: 01-170-JN-6/23 LOT 1 – LOT 4 od 19.03.2024. godine
Javna nabavka usluga servisiranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli u 2024. godini LOT 1 – LOT 4

 

ODLUKA o djelimičnom usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-146-JN-20/23 od 07.02.2024. godine
Javna nabavka HTZ opreme za radnike Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka nabavke broj: 01-163-JN-10/23 od 06.02.2024. godine
Javna nabavka usluga revizije glavnog projekta Gradevine 2 (Farmaceutski fakultet) i Gradevine 3 (Akademija dramskih umjetnosti)

 

ODLUKA o poništenju javne nabavke broj: 01-171-JN-8/23 od 29.01.2024. godine
Javna nabavka usluga sukcesivnog održavanja objekata Univerziteta u Tuzli za 2024. godinu

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-110-JN-7/23 LOT 3 od 25.01.2024.godine
Javna nabavka laboratorijskog pribora za farmaceutsku analitiku (LOT 3) za potrebe Farmaceutskog fakulteta

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-169-JN-8/23 od 23.01.2024. godine
Javna nabavka usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-102-JN-28/23 LOT2 od 16.01.2024. godine
Javna nabavka računarske i elektroničke opreme: LOT 2 – nabavka desktop računara Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

 

 

A R H I V A       2023      2022       2021       2020