Odluke o poništenju

 

ODLUKA o djelimičnom usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-146-JN-20/23 od 07.02.2024. godine
Javna nabavka HTZ opreme za radnike Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka nabavke broj: 01-163-JN-10/23 od 06.02.2024. godine
Javna nabavka usluga revizije glavnog projekta Gradevine 2 (Farmaceutski fakultet) i Gradevine 3 (Akademija dramskih umjetnosti)

 

ODLUKA o poništenju javne nabavke broj: 01-171-JN-8/23 od 29.01.2024. godine
Javna nabavka usluga sukcesivnog održavanja objekata Univerziteta u Tuzli za 2024. godinu

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-110-JN-7/23 LOT 3 od 25.01.2024.godine
Javna nabavka laboratorijskog pribora za farmaceutsku analitiku (LOT 3) za potrebe Farmaceutskog fakulteta

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-169-JN-8/23 od 23.01.2024. godine
Javna nabavka usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-102-JN-28/23 LOT2 od 16.01.2024. godine
Javna nabavka računarske i elektroničke opreme: LOT 2 – nabavka desktop računara Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

 

 

A R H I V A       2023      2022       2021       2020