Odluke o poništenju – arhiva 2020. godina

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-100-JN-8/20 LOT 7, od 18.12.2020. godine
Javna nabavka laboratorijskog pribora za Farmaceutski fakultet (LOT 7)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-67-JN-8/20 od 26.10.2020. godine
Nabavka stručne literature za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-74-JN-7/20 od 13.10.2020. godine
Nabavka softvera za Prirodno-matematički frakultet

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-16-JN-7/20 od 13.10.2020. godine
Nabavka softvera za stalna sredstva i softvera za skriptarnicu

 

 

A R H I V A 

 

Povratak