Konkursi

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE – nenastavno i nastavno osoblje

IZJAVA – akademsko osoblje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranog višeg asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima / sveučilištima u Federaciji BiH 2022
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 25. i 26.03.2023. god.

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 16.03.2023. godine

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 09.03.2023. godine

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen dana 28.02.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 13.02.2023. god.

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
Poništenje je objavljeno u dnenvnim novinama “Dnevni avaz” dana 13.02.2023. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2022
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 23.01.2023. god.

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen dana 16.01.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.01.2023. god.

 

 

 

A R H I V A     2022      2021      2020