Konkursi

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE – nenastavno i nastavno osoblje

IZJAVA – akademsko osoblje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

SPISAK DOKUMENTACIJE kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa za izbor u naučno-nastavna/saradnička zvanja sa i bez zasnivanja radnog odnosa i dokaza na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata

 

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2024/25. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 19.06.2024. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2024/25. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 19.06.2024. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 534

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2024/25. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 19.06.2024. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – MEDICINSKI FAKULTET
Informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 534

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 26.06.2024. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.05.2024. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.05.2024. god.

 

Zahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 12.06.2024. god.

INTERNI OGLAS za izbor i imenovanje Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli
Interni oglas je objavljen dana 07.06.2024. godine


KONKURS za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli kojeg imenuje Senat Univerziteta iz reda studenata Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 29.05.2024. godine

KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 29.05.2024. godine

KONKURS za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 29.05.2024. godine

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 22.05.2024. god.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.05.2024. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 30.04.2024. godine

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 24.04.2024. godine

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.04.2024. god.

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 04.04.2024. god.

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.04.2024. god.

 

KONKURS za izbor u sva naučno-nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 28.03.2024. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 07.03.2024. god.

 

JAVNI POZIV U SVRHU PRETHODNE PROVJERE TRŽIŠTA – Izgradnja Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakulteta, Filozofski fakultet, Pravni fakultet) u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen dana 19.02.2024. godine

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 19.02.2024. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 07.02.2024. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2023
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 15.01.2024. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 10.01.2024.god.

 

 

 

 

A R H I V A     2023     2022      2021      2020