Odbrane doktorskih disertacija

 

mr.ph. Alma Salkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Razvoj i primjena micelarne i hiralne HPLC metode za ispitivanje nečistoća moksifloksacina“, dana 17.05.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Rusmir Razić, MA rudarstva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Modeliranje kompozitnog briketa na bazi uglja u cilju smanjenja emisije produkata sagorijevanja u atmosferu“, dana 10.05.2024. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

mr.sci. Bošnjić dr Jasmina, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj troponina i D-dimera u predikciji plućne embolije u metaboličkom sindromu“, dana 26.04.2024. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kovačević dr Mirza, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Trijodtironin hormonska nadomjesna terapija kod pacijenata u septičnom šoku sa sindromom eutiroidnom bolesti“, dana 19.04.2024. godine u 16,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Taletović-Dugonjić dr Maida, godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Metabolički sindrom nakon transplantacije bubrega i uticaj savremene terapije na postizanje ciljne metaboličke kontrole“, dana 19.04.2024. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Djedović dr Samed, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Korelacija stepena obliterativne bolesti perifernih i koronarnih arterija“, dana 12.04.2024. godine u 16,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Skokić dr Maida, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Procjena aktivnosti bolesti i indeksa zdravlja u pacijenata s spondiloatritisom na Tuzlanskom kantonu“, dana 12.04.2024. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

mr.sci. Senad Memić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fitoakumulacijski potencijal samoniklih biljnih vrsta na zemljištu onečišćenom teškim metalima“, dana 22.03.2024. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bećirović dr Amela, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fenotipske, genotipske i epidemiološke karakteristike MRSA izolata u UKC Tuzla u periodu od 2009. do 2019. godine“, dana 15.03.2024. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Harun Halilović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Međunarodnopravno obaveze Bosne i Hercegovine proizašle iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa osvrtom na acquis communautaire i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava“, dana 13.03.2024. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Šejla Handalić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Kleveta u međunarodnom privatnom pravu“, dana 12.03.2024. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amela Hasić Imamović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pravo građenja i javno-privatno partnerstvo kao modeli racionalnog raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem“, dana 11.03.2024. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Ahmetašević dr Emir, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Preoperativni prediktori pojave teških postoperativnih komplikacija nakon cefalične pankreatikoduodenektomije“, dana 08.03.2024. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Pilavdžić dr Adisa, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Promjene makularne mikrocirkulacije određene optičkom koherentnom tomografijom-angiografijom nakon COVID-19 infekcije“, dana 08.03.2024. godine u 14,00 sati u Učionici anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Alvira Selimović Halilčević, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Državna imovina – normativni okvir za raspolaganje nekretninama u Bosni i Hercegovini“, dana 08.03.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

mr.sci. Vesna Zukić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Izgradnja inkluzivnih finansijskih sistema u funkciji ekonomskog rasta zemalja Jugoistočne Evrope“, dana 16.02.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Tarik Ljubović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Kvantitativne razlike u antropološkim dimenzijama dječaka i djevojčica u odnosu na izabrani sport“, dana 12.02.2024. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

mr.sci. Ahmed Mušija, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pouzdanost RMR klasifikacije u složenim geotehničkim uslovima kod izgradnje cestovnih tunela“, dana 08.01.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA        2023     2022      2021     2020…

 

Povratak