Odbrane doktorskih disertacija – 2021. godina

 

Edina Hadžić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Struktura disciplina višeboja u ženskoj sportskoj gimnastici u funkciji maksimalnog ispoljavanja višebojskog potencijala gimnastičarki“, dana 23.12.2021. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Martina Tanović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Proizvodnja musli pločica postupkom minimalnog procesiranja“, dana 18.12.2021. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sanela Nazdrajić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj tenzida na kvalitet i fizikalno-hemijska svojstva tečnog sapuna“, dana 17.12.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Tehološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Aldijana Avdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Molekularno-genetička karakterizacija polimorfizma ApoE gena i VNTR polimorfizma eNOS gena u humanoj populaciji Tuzlanskog kantona“, dana 09.12.2021. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Darja Husejnagić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fenotipska i molekularna identifikacija mehanizama rezistencije kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa“, dana 03.12.2021. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nahid Unkić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Razvoj modela odlučivanja domaćinstava zasnovan na teoriji ograničene racionalnosti“, dana 22.11.2021. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr. ph. Jasna Džananović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj hemijskog sastava eteričnog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) na njegovo antioksidativno i antimikrobno djelovanje“, dana 23.10.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. ph. Dino Crnkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj mebeverina na kvalitet života u pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona“, dana dana 23.10.2021. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Amra Džambić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka ispitivanja derivata arimetilen bis (3-hidroksi-5, 5-dimetil-2-cikloheksen-1-on) i derivata arimetilen bis (5,5-dimetilcikloheksan-1,3-dion“, dana dana 23.10.2021. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Aida Smajlagić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Totalna sinteza i kompleksacijska svojstva N-(4-hidroksifenil) acetamida“, dana 11.10.2021. godine U 11,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirela Briga, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj dodatka ulja crnog kima (Nigella sativa L.) na fizičko – hemijske karakteristike i antioksidativna svojstva meda“, dana dana 09.10.2021. godine u 12,000 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Husarić dr Senada, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Efekti standardne doze ugljenih hidrata u intenziviranoj terapiji tip 2 šećerne bolesti bifazičnim inzulinskim analozima“, dana 01.10.2021. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Ramiz Muminović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Hidrotehnički uslovi planiranja i građenja sanitarnih deponija otpada“, dana 30.09.2021. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Nihada Ibrišimović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Mikrotoponimija Ilijaša i okolice“, dana 30.09.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Ljilja Šikman, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Modelovanje Sistema za upravljanje sigurnošću informacija u okviru visokog obrazovanja“, dana 29.09.2021. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Emina Karahmet, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Korelacija koncentracije interleukina IL-1, IL-6, TNF-α, TGF-β sa HbA1C i stupnjem dijabetične polineuropatije“, dana 31.08.2021. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Zlatko Mušanović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj relaksacijskih rezova na rožnični astigmatizam u toku operacije katarakte“, dana 21.07.2021. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Kreitmayer Peštić dr. Sanda, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Utjecaj empatije zdravstvenih radnika na motivaciju za rad, presentizam i sigurnost pacijenata“, dana 17.07.2021. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Ferid Osmanović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija strukture tokova materijala sa ciljem povećanja konkurentnosti proizvodnog sistema“, dana 19.07.2021. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli, u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli

mr. sci. Nedim Ganibegović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Modeliranje procesa sagorijevanja ugljenog praha u parnom kotlu sa primjenjenim primarnim mjerama za smanjenje NOx“, dana 19.07.2021. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli, u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli

mr. ph. Alma Mujkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj antioksidanasa na amiloidnu fibrilaciju; in vitro studije na modelu čovječijeg stefina B i cistatina C“, dana 30.06.2021. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jasmin Isabegović, MA geologije, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj svojstava odloženog materijala na stabilnost odlagališta u uzajamnom odnosu visine i nagiba“, dana 12.06.2021. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Semir Hadžimusić, MA historije, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Opismenjavanje stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu obnove (1945-1948)“, dana 24.06.2021. godine u 12,00 satina Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ervin Karić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija sinteze anhidrida maleinske kiseline iz n-butana u industrijskom cijevnom reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora“, dana 11.06.2021. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. ph. Emir Trnačević, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Podudarnost neinvazivnih serumskih testova sa tranzijentnom elastografijom u fibrozi i cirozi jetre u hepatitisu C“, dana 12.05.2021. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Maja Brkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Terapijski faktori i ishodi grupne terapije kod osoba sa psihičkim problemima udruženim sa poremećajima u ponašanju“ dana 19.02.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Međedović dr Anis, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj dužine trajanja ultrazvuka na nastanak cistoidnog makularnog edema nakon fakoemulzifikacije“  dana 10.02.2021. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ervina Halilović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ” Nasljednopravni položaj žene u rimskom pravu i pravu u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske uprave” dana 23.12.2020. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vildana Hadžić, MA, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fenotipizacija i genotipizacija izolata Escherichia coli koje produciraju β – laktamaze proširenog spektra iz mesa i mesnih proizvoda“, dana 18.12.2020. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj:203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Sabina Šehić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Prisustvo deficita automatizacije kod djece sa disleksijom” dana 04.12.2020. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA      2021      2020…

 

Povratak