Odbrane doktorskih disertacija – 2022. godina

 

mr.sci. Konrad Čustović dr Maja, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj ekspresije onkofetalnog proteina IMP3 u neuroendokrinim gastroenteropankreatičnim i plućnim neoplazmama“, dana 09.12.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Dalila Halilčević, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Biohemijska determinacija citotoksičnih i genotoksičnih efekata aspartama, kalij sorbata i Sunset žute boje na humanim ćelijskim linijama“, dana 05.12.2022. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Damir Alihodžić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Validacija brzih kvalitativnih testova u analizi kvaliteta i porijekla hrane“, dana 03.12.2022. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Halilović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ispitivanje mogućnosti upotrebe hidratisanog kreča u procesu metanolize repičinog ulja“, dana 21.11.2022. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Tursunović dr Amir, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prognostički značaj funkcionalnih parametara jetre i egzokrine funkcije pankreasa na ishod liječenja nakon resekcije pankreasa“, dana 04.11.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Amra Hamzić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Karakterizacija aktivnih komponenti i terapijski učinak mehlema na bazi kunice, nevena i kadulje u tretmanu psorijaze“, dana 04.11.2022. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Dalila Imširpašić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Procjena uticaja unosa joda i sastojaka iz hrane na poremećaj funkcije štitne žlijezde“, dana 04.11.2022. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alem Merdić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj nacionalne konkurentnosti na makroekonomske performanse evropske ekonomije“, dana 25.10.2022. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Aldin Brajić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Kvalitet zdravstvenih usluga kao determinanta zadovoljstva korisnika tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite“, dana 22.10.2022. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Grbić dr Emin, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj polimorfizma VEGF, PPARG, HDAC9, ABCA1 i LXRα gena na pojavu aterosklerotskih, hemodinamskih promjena i restenoze karotidnih arterija“, dana 20.10.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

mr.sci. Pašić dr Jasmina, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Metabolička kontrola i hronične komplikacije kod pacijenata sa dijabetes melitusom i autoimunom bolesti štitnjače“, dana 14.10.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Elvedin Šabanović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Familija Orchidaceae u flori Bosne i Hercegovine“, dana 10.10.2022. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kemal Avdagić, magistar engleskog jezika i književnosti, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Systemic Functional Grammar as a descriptive tool in Critical Discourse Analysis of political discourse of the European Union officials in regard to the accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union” (“Sistemska funkcionalna gramatika kao deskriptivni alat kritičke analize diskursa za istraživanje političkog diskursa zvaničnika Evropske unije u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji”)“, dana 28.09.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Eldar Tanović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ekofiziološka i morfološko-genetička karakterizacija populacija vrste Squalius cephalus Linnaeus, 1758 iz tekućica sjeveroistočne Bosne“, dana 15.09.2022. godine u 12,00 sati u Sali 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Emir Halilović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Molekularno-genetička struktura i porijeklo populacija Roma u Bosni i Hercegovini“, dana 14.09.2022. godine 12,00 sati u Sali 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Đozić dr Harun, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prediktivne vrijednosti funkcionalnog statusa, pratećih bolesti i vrste liječenja na ishod liječenja starijih pacijenata nakon prijeloma kuka“, dana 09.09.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Izić dr Belkisa, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Epidemiološke i kliničke karakteristike autoimunog tiroiditisa u Tuzlanskom kantonu u periodu između 2015. i 2020. godine“ dana 02.09.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Anadel Galamić, MA građevinarstva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Odvodnja oborinskih voda sa saobraćajnica uz analizu metoda proračuna tereta zagađenja“, dana 26.08.2022. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Selma Kovčić Hadžiabdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Primjena vagitorija na bazi kantariona, australskog čajevca i rusomače u tretmanu upala rodnice“, dana 04.07.2022. godine u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati

Cerovac dr Anis, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Tumorski markeri (HE 4, CA 125, CA 15-3), transvaginalna sonografija i MRI u procjeni stepena invazije miometrija kod karcinoma endometrija“, dana 17.06.2022. godine u 16,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Gashi dr Valbon, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Radiocefalična i brahiocefalična arteriovenska fistula u starijih bolesnika sa dijabetesom“, dana 17.06.2022. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Stipe Čelan, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj dodatka propolisa, različitog botaničkog i geografskog porijekla na profil antioksidanasa i mikroelemenata u medu“, dana 13.06.2022. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati

Ernad Jabandžić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Multifaktorsko modelovanje opterećenja u pametnim mrežama”, dana 13.06.2022. godine u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati

Nerman Ljevo, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj bazičnog tipa organizacije na izbor strategije ulaska bosanskohercegovačkih preduzeća na strano tržište“, dana 13.06.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dževad Forčaković, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Mineralno-sirovinski potencijal Bugojanskog ugljonosnog basena“, dana 18.05.2022. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Samira Mujkić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Alokacija radio resursa u masivnim MIMO sistemima“, dana 12.05.2022. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Maja Iveljić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pritvor u krivičnom zakonodavstvu i praksi u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, dana 09.05.2022. godine u 16,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Smajić dr Nedim, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ishod liječenja trohanternih prijeloma upotrebom intramedularnog ili dinamičkog vijka“, dana 15.04.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Tulumović dr Emir, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Epidemiološke i kliničke karakteristike inflamatornih bolesti crijeva u Tuzlanskom kantonu u periodu između 2009. i 2019. godine“, dana 11.04.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Emir Omerdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Upravljanje vjetroelektranama sa direktno spojenim sinhronim generatorima“, dana 24.03.2022. godine U 12,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Faruk Latifović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pravni aspekti koncesionih ugovora u pravu Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na pravo Evropske unije“, dana 18.03.2022. godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerzitet u Tuzli

Ćazim Šarić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Geneza termalnih voda u slivu rijeke Krivaje“, dana 15.03.2022. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Alija Mujčinagić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Frekventni odziv sistema sa povećanim učešćem vjetroelektrana“ dana 15.03.2022. godine U 10,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Jasmina Dedić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj mineralnih i ksenobiotiskih jedinjenja na mehanizam ekskrecije ekstracelularnih enzima i njihova uloga u razvoju infektivnih bolesti“, dana 12.03.2022. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nedim Hodžić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uklanjanje teških metala iz otpadne vode primjenom prirodnog i modificiranog bentonita i pirofilita“, dana 26.02.2022. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Azra Kovačević, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Primjena organskih liganada u sistemu sa tečnom membranom pri uklanjanju metalnih iona kao polutanata“, dana 18.02.2022. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci Jasenko Čomić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Upravljanje geohazardima na području Tuzlanskog basena“, dana 15.02.2022. godine u 11,30 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr. sci. Ahmed Omerović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Međunarodnopravni i politički aspekti doprinosa Republike Austrije afirmaciji Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici u periodu od 1992. do 1995. godine“, dana 26.01.2022. godine 13,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA        2022     2021     2020…

 

Povratak