Odbrane doktorskih disertacija – 2023. godina

 

mr.ph. Monika Rustemović Čorbić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ispitivanje uticaja statina na modulaciju hepatičkog metabolizma glukoze na HepG2 ćelijskoj liniji i u pacijenata na dugotrajnoj terapiji statinima“, dana 22.12.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Enida Karić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Izrada i ispitivanje aktivnosti i stabilnosti formulacija U/V krema sa α-arbutinom i krema sa ekstraktom tratinčice (Bellis perennis L)“, dana 21.12.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru A1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Hasukić dr Ismar, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prevalenca Helicobacter pylori infekcije i profil antimikrobne osjetljivosti u pacijenata sa dispeptičkim tegobama“, dana 01.12.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Dino Kakeš, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Razvoj modela integrisanog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja performansi poslovanja jedinica lokalne samouprave“, dana 24.11.2023. godine u 9,00 sati u Sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Diana Ristivojević, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sintaksičko-semantička i pragmetička funkcija modalne partikule schon u njemačkom jeziku i njeni funkcionalni  ekvivalenti u bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku“, dana 23.11.2023. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Aldina Šerifović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Morfološke, sintaksičke i leksičko-semantičke greške interferencije srednjoškolaca čiji je maternji jezik bosanski u pismenim zadacima na njemačkom jeziku“, dana 22.11.2023. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Trnačević dr Alma, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prognostički prediktori u odraslih hospitaliziranih nevakcinisanih pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom COVID-19“, dana 17.11.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Softić dr Dženana, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Globulin koji veže spolne hormone, testosteron i lipidni profil kao faktori rizika kardiovaskularnog oboljenja u menopauzalnoj tranziciji“, dana 10.11.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bećirović dr Emir, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prognostički značaj MPV-a, PDW-a, P-LCR-a i funkcije trombocita na ishod liječenja nakon infarkta miokarda bez ST elevacije“, dana 03.11.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Mirnesa Baraković Nurikić, javno će braniti doktorsku disertaciju dana 03.11.2023. godine u 10,00 sati pod nazivom: „Međuovisnost finansijske integracije i ekonomske stabilnosti malih otvorenih zemalja“ u Sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Mirza Sitarević, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Faktori rizika kod učenika s poremećajem socijalne komunikacije“, dana 26.10.2023. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Enis Latić, MA prava, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sigurnosno-pravni aspekti upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine“, dana 18.10.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Džemal Kovačević, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje uticaja istorije oblikovanja i zaostalih naprezanja na preciznost nelinearne FE simulacije kod razovja sklopova izrađenih iz lima“, dana 16.10.2023. godineu 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, u Gimnaziji “Meša Selimović” u Tuzli

Ferhatbegović dr Lamija, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prognostička vrijednost parametara non-HDL-C, non-HDL-C/TC i non-HDL-C/HDL-C na ishod kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda nakon perkutane koronarne intervencije“, dana 13.10.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivan Krištić, MA prava, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Intencije zakonodavca u materiji sticanja prava na nekretninama u stvarnom pravu u Bosni i Hercegovini“, dana 09.10.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Hana Alihodžić, MA, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Primjena fenton procesa u tretmanu otpadnih voda iz procesa proizvodnje koksa i anhidrida maleinske kiseline“, dana 09.10.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jahić dr Alan, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Komparacija transradijalnog i transfemoralnog arterijskog pristupa u dijagnostici koronarne bolesti“, dana 08.09.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Lejla Mutapčić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Formulacija i karakterizacija polučvrstih dozirnih oblika sa pčelinjim otrovom i njihov uticaj na ublažavanje simptoma bola kod osoba sa osteoartritisom“, dana 04.09.2023. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Rajko Roljić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ekološko-biosistematske karakteristike slatkovodnih rakova iz familije Astacidae (Latreille, 1802) na području sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine“, dana 30.08.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Selmir Hadžić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Funkcionalna komunikacija osoba sa razvojnim teškoćama“, dana 14.07.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jasmin Hrnjadović, MA građevinarstva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Analiza potrošnje vode u sistemu vodosnadbijevanja primjenom nelinearne funkcije koeficijenta neravnomjernost“, dana 14.07.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bojana Vuković, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Rukopis kod djece sa disleksijom u transparentnoj ortografiji“, dana 13.07.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Dalila Ivanković, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvalitete i koncentracije odabranih hemijskih elemenata rijeke Bregave“, dana 10.07.2023. godine u 12,00 sati  u Sali broj 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Jasmila Pašić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj krize eura na evropske ekonomske integracije“, dana 10.07.2023. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Arnela Smajić Bećić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje uticaja prirodnih i sintetskih antioksidanasa na ulje za prženje hrane“, dana 23.06.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Saliha Brajić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Marketing odnosa kao determinanta poboljšanja tržišnih performansi preduzeća u uslužnom sektoru“, dana 12.06.2023. godine u 11,00 sati u Sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Mustafa Sarajlić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Holistički pristup ekonomskoj diplomatiji i njen uticaj na izvozne aktivnosti privrednih subjekata Bosne i Hercegovine“, dana 05.06.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nedim Osmić, MA građevinarstva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Analiza okvirnih nosača prema teoriji drugog reda pri nelinearnom ponašanju materijala“, dana 20.05.2023. godine u 10,30 sati u Sali 81. Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nedžad Ribić, MA rudarstva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Geotehnički modeli stabilizacije kosina na površinskim kopovima krekanskog ugljenog bazena“, dana 12.05.2023. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Mirsada Suljić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Teatarski simboli života i smrti u dramskim strukturama Nedžada Ibrišimovića“, dana 12.05.2023. godine u 12,00 sati u prostorijama Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Bisera Kalaba Salčinović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Transnacionalna primjena načela ne bis in idem u krivičnom postupku u svjetlu regionalnog povezivanja država“, dana 12.04.2023. godine u 15,30 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dragiša Jovanović, MA, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Kinematički parametri tokom situacijskih uslova specifične aerobne izdržljivosti karatista u korelaciji sa opštom aerobnom izdržljivošću“, dana 24.03.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Damir Ćilimković, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Interakcija brend menadžmenta i ponašanje potrošača kao determinanta tržišne uspješnosti preduzeća u prehrambenoj industriji“, dana 27.02.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Jasna Rahimić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sigurnost i efikasnost modifikovanog terapijskog protokola u liječenju blagog i srednje teškog oblika Clostridium difficile infekcije upotrebom nifuroksazida“, dana 24.02.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Erna Herić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Izazovi novih zemalja članica Evropske unije u procesu pridruživanja Evropskoj monetarnoj uniji“, dana 24.02.2023. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Vildana Altumbabić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uloga fiskalne politike u izgradnji konkurentnosti prerađivačke indistrije BiH“, dana 20.02.2023. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Sadiković dr Azra, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj metilacije FAM19a4 i hsa-mir124-2 gena u žena pozitivnih na visokorizične tipove HPV-a“ , dana 17.02.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Admir Omerbašić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Inovativnost u funkciji mikroekonomske konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, dana 17.02.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amer Hodžić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Stanje sportsko-rekreativnog turizma Kantona Sarajevo i stavovi turista prema zimskoj i ljetnoj ponudi“, dana 16.02.2023. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Željka Stjepić Srkalović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prostorno i geološko vrednovanje tla grada Tuzla“ , dana 16.02.2023. godine u 11,00 sati u Sali 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Isada Mahmutović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prakse i politike menadžmenta ljudskih potencijala kao determinanta organizacijske predanosti zaposlenika“, dana 14.02.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Muamer Mandra, dr.vet.med., javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj primjene pileće masti na kvalitet i oksidativni status lipida u barenim kobasicama od pilećeg mesa“, dana 28.01.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Mersiha Mešanović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj strateškog upravljanja znanjem na poslovne performanse bosanskohercegovačkih preduzeća“, dana 23.01.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nišlić dr Edin, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Morfološke i funkcionalne promjene žute mrlje i optičkog nerva u bolesnika sa presađenim bubregom“, dana 13.01.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicniskog fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Alma Glinac, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Multikomponentni edukacijsko-rehabilitacijski tretman kod osoba nakon moždanog udara“, dana 11.01.2023. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amna Karić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija procesa uklanjanja jona olova iz vodenih rastvora primjenom prirodnog bentonita kao adsorbenta“, dana 09.01.2023. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA      2022      2021     2020…

 

Povratak