Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

Almedina Vildić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Moderatorska uloga senioriteta u odnosu stepena razvijenosti sindroma sagorijevanja i kognitivnog funkcioniranja kod software developera“, dana 14.04.2023 u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amela Tupajić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stanje socijalne zašitite nezaposlenih lica u vrijeme pandemije corona virusa“, dana 13.04.2023. u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nihad Mustafić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena različitih metoda i opreme za utvrđivanje parametara uzemljenja“, dana 31.03.2023. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Melisa Mušić, bachelor matematike i informatike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Određivanje skoka funkcije pomoću njenog Fourierovog i Fourier-Jacobijevog reda “, dana 17.03.2023. godine u 13,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Meliha Šabanović, bach. ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Mogućnosti efikasnije potrošnje energije i resursa u različitim sektorima industrije”, dana 17.03.2023. godine u 10,00 h na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dženita Begović, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Učestalost hepatitis B virusne infekcije kod dobrovoljnih davalaca krvi i pacijenata u Općoj bolnici Tešanj“, dana 16.03.2023. godine u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almedina Omerović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razumijevanje facijalnih ekspresija i emocija u gluhe i nagluhe djece”, dana 15.03.2023. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amila Petrović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena učestalosti i vrste umora kod gluhih i čujućih radnika”, dana 15.03.2023. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Armin Huskanović, dipl. ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Energetski potencijal nusproizvoda iz procesa oplemenjivanja mrkog uglja”, dana 14.03.2023. godine u 13,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Melisa Merajić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Proučavanje fizičko-hemijskih parametra kvaliteta vode jezera Kop i Modrac“, dana 14.03.2023. godine u 9,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Božana Skopljak, dipl. inž. prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kvalitet vode i zdravlje“, dana 13.03.2023. godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almedin Mujanović, bachelor inženjer hemijske tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj vremena i gustine struje na depoziciju nikl prevlake“, dana 10.03.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Seniha Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Značaj niskodoznog CT skrininga i razlike učestalosti karcinoma pluća kod muškaraca i žena“, dana 09.03.2023. godine u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Asmira Husić Mulabećirović, doktor medicine, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Prehrana dojilja dojenčadi sa atopijskim dermatitisom“, dana 06.03.2023. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mumbera Berberović, dipl.ing.poljoprivrede, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Održivost organske proizvodnje povrća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu“, dana 03.03.2023. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Danijela Božić, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog pedagoga u ustanovama za smještaj starijih osoba”, dana 28.02.2023. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nedim Okanović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u bazično-motoričkim sposobnostima na početku i kraju školske godine kod dječaka i djevojčica starosti 9 do 11 godina”, dana 24.02.2023. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Amra Pirić, dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena modela dubokog učenja u poslovnoj praksi pomoću programskog jezika Python i okruženja za duboko učenje”, dana 24.02.2023. godine sa početkom u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Antonela Sičaja, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Teorija uma kod osoba s poremećajima iz autističnog spektra”, dana 24.02.2023. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
NAPOMENA: Zbog opravdanih zdravstvenih razloga jednog člana komisije, termin odbrane je promijenjen: umjesto 13.02.2023. godine u 11,00 sati odbrana je zakazana za 24.02.2023. godine u 10,00 sati

Lejla Jahić, bachelor-inžinjer geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geotehnički uslovi terena kao osnova za izbor metode zaštite duboke temeljne jame“, dana 20.02.2023. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Eldin Aličić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Prikupljanje i vizualizacija prostornih podataka u zoni uticaja površinske eksploatacije uglja u RMU ‘Đurđevik'“, dana 17.02.2023. godine u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nisad Karabegović bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Robna razmjena sa Evropskom unijom kao determinanta ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine”, dana 16.02.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anes Mehić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Sticanje prava vlasništva na nekretninama od nevlasnika: analiza i poređenje pozitivnog prava Bosne i Hercegovine i šerijatskog prava“, dana 15.02.2023. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emir Zonić, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Determinacija kliničke validnosti potencijalno novih dijagnostičkih gena u genetičko-laboratorijskoj praksi upotrebom standardiziranog okvira za evaluaciju“ dana 10.02.2023. godine u 11,00 sati Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bekir Nezirović, dipl.ing.mašinstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Troškovi uticaja termoenergetskog postrojenja na okoliš ”, dana 10.02.2023. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elmir Hodžić, bachelor sanitarnog inžinjeringa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Percepcija rizika u oblasti sigurnosti hrane na području grada Tuzle“, dana 07.02.2023. godine sa u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marko Brakus, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Elektrokarotažna merenja pri remontnim radovima na bušotini“, dana 07.02.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mladen Pađen, diplomirani inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor sigurnosne opreme na ušću bušotine S-3“, dana 06.02.2023. godine, u 13,15 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marko Gaćinović, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izrada i opremanje koso-usmjerene bušotine X-2 na naftnom polju Zrenjanin“, dana 06.02.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirel Jahić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dinamička kompenzacija jalove energije u funkciji povećanja energetske efikasnosti sistema za tačkasto zavarivanje“, dana 03.02.2023. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Damir Hanić, dipl. inž. el., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Regulacija volumena i pritiska zraka na medicinskom uređaju–mehanički ventilator i usklađivanje sa standardom ISO 80601-1-12“, dana 02.02.2023. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Amina Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dobno-spolna prevalenca pacijenata s cerebrovaskularnim inzultom na CT pregledu glave“ dana 31.01.2023. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivana Nikolić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antioksidacijski potencijal, sadržaj ukupnih polifenola i cinka u sokovima aronije sa područja Bosne i Hercegovine“, dana 31.01.2023. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dino Jovanović Sovtić, diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Poboljšanje rada dubinske pumpe na klipnim šipkama modifikacijom potisnog ventila“, dana 27.01.2023. godine u 13,15 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dejan Danilović, diplomirani inženjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Razrada i eksploatacija ležišta Z-1 naftnog polja Šopron-X“, dana 27.01.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Nikolina Zekić, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena učestalosti konzumacije i efekata pića bogatih taurinom i kofeinom u populaciji učenika srednjih škola“, dana 23.01.2023. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Minela Ćejvan, bachelor, ing. zaštite okoliša, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Eksperimentalno ispitivanje mogućnosti fitoremedijacije aromatičnim biljkama na tlu onečišćenom teškim metalima“, dana 16.01.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Andrea Lučić, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Znanje i stavovi studenata Univerziteta u Tuzli o vakcini protiv bolesti COVID-19“, dana 13.01.2023. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marija Vrdoljak, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komunikacijska kompetencija kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama” dana 13.01.2023. godine u 11,00 sati u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirha Skakić, bachelor – inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kritičnost studentske populacije u odabiru vrste dodataka prehrani“, dana 12.01.2023. godine u 09,30 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Merima Aljić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti ženskih fudbalskih U17 reprezentacija na Evropskom prvenstvu 2022”, dana 11.01.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Leonardo Lukić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u motoričkim sposobnostima mladih nogometaša”, dana 09.01.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA      2022     2021/22      2020/21     2019/20…