Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

Belmina Muratović, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj hroničnih komplikacija na kvalitet života pacijenata oboljelih od diabetes mellitusa“, dana 27.12.2022. godine u 15,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ina Iljazović, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Automatizacija kontrole proizvoda u automobilskoj industriji uz osiguranje kvaliteta”, dana 23.12.2022. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samir Tursunović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Razvoj sistema za analizu i inspekciju IEEE 802.11 prometa u realnom vremenu“, dana 23.12.2022. godine u 09,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Sanela Beganović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efikasnost primjene led tehnologije u rasvjeti unutrašnjih i vanjskih objekata“, dana 21.12.2022. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Edin Mahmutagić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Regulirani elektromotorni pogoni u postrojenjima za hemijsku pripremu vode”, dana 16.12.2022. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Roditeljska podrška djeci uključenih u futsal”, dana 15.12.2022. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Asja Atiković, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena otopina propolisa u prevenciji razvoja phytophtora infestans u ekološkoj proizvodnji paradajza (solanum lycopersicum)“, dana 15.12.2022. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,45 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Stavovi odgajatelja, učitelja i nastavnika prema uključivanju djece s Down sindromom u redovne odgojno-obrazovne ustanove”, dana 15.12.2022. godine u 9,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ilija Kosić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Utjecaj organskog sustava poljoprivredne proizvodnje u zaštićenom prostoru na kemijska svojstva tla“, dana 14.12.2022. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Salibašić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Istraživanje nivoa organizacijske predanosti zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima”, dana 14.12.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Značaj vitamina D kod pacijenata sa Korona-virusnom bolešću (COVID-19)“, dana 13.12.2022. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sanel Deljić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Antibiotska rezistencija izolata Staphylococcus aureus iz briseva nosa i grla zdravih osoba sa područja Tuzlanskog kantona“, dana 05.12.2022. godine u 13,45 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivana Tešić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Mikrobiološka ispravnost flaširane vode u samostojećim dispenzerima“, dana 05.12.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Anesa Hajrulahović, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uloga insercijsko-delecijskog polimorfizma gena za angiotenzin konvertirajući enzim u poremećaju regulacije krvnog pritiska“, dana 02.12.2022. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elvedin Bojagić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza kvaliteta vode i ocjene ekološkog stanja rijeke Spreče na osnovu zoobentosa”, dana 29.11.2022. godine u 12,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sedina Hodžić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Ekološka važnost šumskih voćkarica“, dana 28.11.2022. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Zerina Sakić, bachelor fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Procjena doze zračenja kod stanovnika na području Živinica i Banovića“, dana 28.11.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Seid Hodžić, bachelor inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Odabir optimalne čelične konstrukcije poslovne zgrade“, dana 28.11.2022. godine u 10,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Semir Omerović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Detekcija pneumonije na RTG slikama primjenom metoda dubokog učenja“, dana 24.11.2022. godine u 12,30 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Jasmina Berbić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Procesuiranje krivičnih djela korupcije u Bosni i Hercegovini“ dana 21.11.2022. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmina Sejdinović, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Učestalost akutnog infarkta miokarda u pacijenata sa arterijskom hipertenzijom“ dana 15.11.2022. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Belma Omerbegović, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Modeliranje, upravljanje i simulacija kretanja kartezijanskog robota”, dana 03.11.2022. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Kenan Mazalović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Segmentacija tumora mozga na MR slikama primjenom arhitektura dubokog učenja”, dana 28.10.2022. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Hilmo Džafić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Integracija Virtual Commissioning sa IEC 61499 PLC programskim softverom“, dana 27.10.2022. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Almina Dedić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:“Primjena dijatomnih indeksa u ocjeni ekološkog statusa rijeke Une“, dana 25.10.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Naida Mulahuseinović, bakalureat inženjerske genetike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Implementacija poluprovodničke metode sekvenciranja sljedeće generacije u svrhu sekvenciranja SARS-CoV-2 virusa“, dana 24.10.2022. godine u 12,30 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Adisa Kundak, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Odnos motivacije i pristupa učenju kod učenika osnovne škole“, dana 24.10.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Admir Silajdžić, bachelor inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Otvaranje i priprema polimetaličnog ležišta ‘Rupice’, Rudnik Eastern Mining, Općina Vareš“, dana 24.10.2022. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dženana Oštraković, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Sport kao preventivni faktor kod rizičnih ponašanja djece“, dana 24.10.2022. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Andrea Jakić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Osobitosti artikulacijskih i fonoloških poremećaja djece predškolske i rane školske dobi”, dana 20.10.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marina Garača, doktor medicine, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj konzumacije omega 3 masnih kiselina putem hrane i dodataka prehrani na pacijente sa hipertenzijom“, dana 18.10.2022. godine u 9,30 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almir Zukić, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Prisustvo zagađujućih materija u zraku industrijskog i urbanog dijela Općine Lukavac“ dana 25.10.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sanela Hamzić, dipl.ing.mašinstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Upravljanje tokovima energije sa ciljem postizanja energetski efikasnijih objekata“ dana 12.10.2022. godine sa početkom u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Meliha Hukić, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Arterijska hipertenzija u zdravstvenih radnika“ dana 11.10.2022. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alen Hasić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Uticaj poduzetničkog obrazovanja na poduzetničku namjeru studenata”, dana 10.10.2022. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maida Smajlović, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Upravljanje medicinskim otpadom tokom pandemije COVID-19“, dana 07.10.2022. godine u 13,00 sati, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Eléonore Loué-Feichter, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Savremeno francusko multikulturno društvo: izazov za državu-naciju“ dana 06.10.2022. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dževida Jusufović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Asistivna tehnologija u edukaciji djece oštećena vida”, dana 06.10.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Zrnanović, dipl. medicinsko-laboratorijski inženjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Kontrola laboratorijskih parametara kod pacijenata oboljelih od šećerne bolesti u vrijeme Covid pandemije“ dana 04.10.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elma Ramić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Prikaz tradicionalnog i savremenog identiteta žene muslimanke u romanima Khaleda Hosseinija: Gonič zmajeva (2003), Hiljadu sjajnih sunaca (2007) i I planine su odjekivale (2013) (The Portrayal of Traditional and Contemporary Muslim Woman’s ldentity in Khaled Hosseini’s Novels: The Kite Runner (2003), A Thousand Splendid Suns (2007), and And the Mountains Echoed (2013))“, dana 03.10.2022. godine u 12,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmina Omerkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Problem straha u filozofiji Sorena Kierkegaarda“, dana 03.10.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adis Salihefendić, doktor stomatologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Nutritivne preporuke za prevenciju sarkopenije tokom starenja”, dana 01.10.2022. godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA      2021/22      2020/21     2019/20…