OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Šejla Redžić

 

O B A V I J E S T

 

Šejla Redžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Obrasci privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa, samopoštovanje i zadovoljstvo životom kod srednjoškolaca” .

Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 01.02.2021. godine u 13:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr sc. Erna Emić, vanredni profesor izabrana za uža naučnu oblast “Psihologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  2. dr sc. Melisa Husarić, docent za uža naučnu oblast “Teorijske naučne psihološke discipline” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. dr sc. Ljubica Tomić Selimović, vanredni profesor izabrana za uža naučnu oblast “Psihologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Rezervni član Komisije: dr sc. Elvis Vardo, vanredni profesor izabran za uža naučnu oblast “Psihologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

Sažetak

Cilj istraživanja bio je ispitati odnos između obrazaca privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa (sa roditeljima, prijateljima i ljubavnim partnerima), te odnos dimenzija privrženosti (anksioznost i izbjegavanje) i samopoštovanja, kao i zadovoljstva životom srednjoškolaca. Istraživanje je provedeno na uzorku od 250 srednjoškolaca trećih i četvrtih razreda. U ispitivanju su korišteni instrumenti: Modificirani Inventar iskustva u bliskim vezama (Kamenov i Jelić, 2003), Rosenbergova skala samopoštovanja (Rosenberg, 1965; prema Lacković-Grgin, 1994) i Skala zadovoljstva životom (Penezić, 1996).

Dobiveni rezultati pokazali su da je na ispitanom uzorku srednjoškolaca najveća zastupljenost sigurnog obrasca privrženosti unutar sve tri vrste bliskih odnosa (obiteljskih, prijateljskih i romantičnih), nakon čega slijede plašljivi i zaokupljeni obrazac privrženosti, te najmanje zastupljeni obrazac – odbijajući tip privrženosti. Ispitivanjem doprinosa dimenzija privrženosti u predikciji samopoštovanja srednjoškolaca utvrđen je skroman prediktivni potencijal ovih varijabli; samo posredstvom anksiozne dimenzije privrženosti prema ljubavnim partnerima možese  objasniti oko 15% varijance samopoštovanja srednjoškolaca.

Sličan doprinos imale su dimenzije privrženosti u objašnjavanju zadovoljstva životom srednjoškolaca. Utvrđeno je da je 18% varijance zadovoljstva životom objašnjeno preko varijable izbjegavajuće privrženosti prema roditeljima i anksiozne privrženosti prema ljubavnim partnerima.