Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji – 2022. godina

 

Belmina Muratović, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj hroničnih komplikacija na kvalitet života pacijenata oboljelih od diabetes mellitusa“, dana 27.12.2022. godine u 15,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Senad Medić, bachelor inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „PBMC kao savremena metoda tekućeg održavanja saobraćajnica te usporedba sa tradicionalnom metodom u BiH“, dana 26.12.2022. godine u 14,15 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Tarik Hasanić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Emocionalna kompetentnost nastavnika kao determinanta kvalitete razrednog ozračja“, dana 23.12.2022. u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirna Ašćerić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza ranjivosti i zaštita voda akumulacije Modrac“, dana 23.12.2022. godine, u 11,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ina Iljazović, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Automatizacija kontrole proizvoda u automobilskoj industriji uz osiguranje kvaliteta”, dana 23.12.2022. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samir Tursunović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Razvoj sistema za analizu i inspekciju IEEE 802.11 prometa u realnom vremenu“, dana 23.12.2022. godine u 09,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Sanela Beganović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efikasnost primjene led tehnologije u rasvjeti unutrašnjih i vanjskih objekata“, dana 21.12.2022. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Edin Mahmutagić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Regulirani elektromotorni pogoni u postrojenjima za hemijsku pripremu vode”, dana 16.12.2022. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Nikola Kesić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade kapitalnih prostorija otvaranja – izrade velikog profila i podgrađivanja u jugoistočnom dijelu ležišta ‘Podbraćan'“, dana 16.12.2022. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alija Ibrišević, bachelor inženjera prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kvalitet piva različitih proizvođača na području Bjelovarsko-bilogorske županije“, dana 16.12.2022. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Roditeljska podrška djeci uključenih u futsal”, dana 15.12.2022. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Šerifa Buševac, bachelor-inžinjer geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Karakterizacija vodnih tijela podzemnih voda područja Kladnja“, dana 15.12.2022. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Asja Atiković, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena otopina propolisa u prevenciji razvoja phytophtora infestans u ekološkoj proizvodnji paradajza (solanum lycopersicum)“, dana 15.12.2022. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,45 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Stavovi odgajatelja, učitelja i nastavnika prema uključivanju djece s Down sindromom u redovne odgojno-obrazovne ustanove”, dana 15.12.2022. godine u 9,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ilija Kosić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Utjecaj organskog sustava poljoprivredne proizvodnje u zaštićenom prostoru na kemijska svojstva tla“, dana 14.12.2022. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Salibašić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Istraživanje nivoa organizacijske predanosti zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima”, dana 14.12.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Vanja Alavuk, dipl.inž.prehr.tehn., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj unosa jednostavnih ugljenih hidrata na stepen uhranjenosti adolescenata u osnovnim školama“, dana 13.12.2022. godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Značaj vitamina D kod pacijenata sa Korona-virusnom bolešću (COVID-19)“, dana 13.12.2022. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sanel Deljić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Antibiotska rezistencija izolata Staphylococcus aureus iz briseva nosa i grla zdravih osoba sa područja Tuzlanskog kantona“, dana 05.12.2022. godine u 13,45 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivana Tešić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Mikrobiološka ispravnost flaširane vode u samostojećim dispenzerima“, dana 05.12.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Anesa Hajrulahović, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uloga insercijsko-delecijskog polimorfizma gena za angiotenzin konvertirajući enzim u poremećaju regulacije krvnog pritiska“, dana 02.12.2022. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elvedin Bojagić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza kvaliteta vode i ocjene ekološkog stanja rijeke Spreče na osnovu zoobentosa”, dana 29.11.2022. godine u 12,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sedina Hodžić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Ekološka važnost šumskih voćkarica“, dana 28.11.2022. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Zerina Sakić, bachelor fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Procjena doze zračenja kod stanovnika na području Živinica i Banovića“, dana 28.11.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Seid Hodžić, bachelor inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Odabir optimalne čelične konstrukcije poslovne zgrade“, dana 28.11.2022. godine u 10,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Semir Omerović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Detekcija pneumonije na RTG slikama primjenom metoda dubokog učenja“, dana 24.11.2022. godine u 12,30 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Jasmina Berbić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Procesuiranje krivičnih djela korupcije u Bosni i Hercegovini“ dana 21.11.2022. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmina Sejdinović, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Učestalost akutnog infarkta miokarda u pacijenata sa arterijskom hipertenzijom“ dana 15.11.2022. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Belma Omerbegović, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Modeliranje, upravljanje i simulacija kretanja kartezijanskog robota”, dana 03.11.2022. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Kenan Mazalović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Segmentacija tumora mozga na MR slikama primjenom arhitektura dubokog učenja”, dana 28.10.2022. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Hilmo Džafić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Integracija Virtual Commissioning sa IEC 61499 PLC programskim softverom“, dana 27.10.2022. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Almina Dedić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:“Primjena dijatomnih indeksa u ocjeni ekološkog statusa rijeke Une“, dana 25.10.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Naida Mulahuseinović, bakalureat inženjerske genetike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Implementacija poluprovodničke metode sekvenciranja sljedeće generacije u svrhu sekvenciranja SARS-CoV-2 virusa“, dana 24.10.2022. godine u 12,30 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Adisa Kundak, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Odnos motivacije i pristupa učenju kod učenika osnovne škole“, dana 24.10.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Admir Silajdžić, bachelor inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Otvaranje i priprema polimetaličnog ležišta ‘Rupice’, Rudnik Eastern Mining, Općina Vareš“, dana 24.10.2022. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dženana Oštraković, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Sport kao preventivni faktor kod rizičnih ponašanja djece“, dana 24.10.2022. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Andrea Jakić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Osobitosti artikulacijskih i fonoloških poremećaja djece predškolske i rane školske dobi”, dana 20.10.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marina Garača, doktor medicine, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj konzumacije omega 3 masnih kiselina putem hrane i dodataka prehrani na pacijente sa hipertenzijom“, dana 18.10.2022. godine u 9,30 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almir Zukić, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Prisustvo zagađujućih materija u zraku industrijskog i urbanog dijela Općine Lukavac“ dana 25.10.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sanela Hamzić, dipl.ing.mašinstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Upravljanje tokovima energije sa ciljem postizanja energetski efikasnijih objekata“ dana 12.10.2022. godine sa početkom u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Meliha Hukić, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Arterijska hipertenzija u zdravstvenih radnika“ dana 11.10.2022. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alen Hasić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Uticaj poduzetničkog obrazovanja na poduzetničku namjeru studenata”, dana 10.10.2022. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maida Smajlović, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Upravljanje medicinskim otpadom tokom pandemije COVID-19“, dana 07.10.2022. godine u 13,00 sati, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Eléonore Loué-Feichter, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Savremeno francusko multikulturno društvo: izazov za državu-naciju“ dana 06.10.2022. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dževida Jusufović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Asistivna tehnologija u edukaciji djece oštećena vida”, dana 06.10.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Zrnanović, dipl. medicinsko-laboratorijski inženjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Kontrola laboratorijskih parametara kod pacijenata oboljelih od šećerne bolesti u vrijeme Covid pandemije“ dana 04.10.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elma Ramić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Prikaz tradicionalnog i savremenog identiteta žene muslimanke u romanima Khaleda Hosseinija: Gonič zmajeva (2003), Hiljadu sjajnih sunaca (2007) i I planine su odjekivale (2013) (The Portrayal of Traditional and Contemporary Muslim Woman’s ldentity in Khaled Hosseini’s Novels: The Kite Runner (2003), A Thousand Splendid Suns (2007), and And the Mountains Echoed (2013))“, dana 03.10.2022. godine u 12,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmina Omerkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Problem straha u filozofiji Sorena Kierkegaarda“, dana 03.10.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adis Salihefendić, doktor stomatologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Nutritivne preporuke za prevenciju sarkopenije tokom starenja”, dana 01.10.2022. godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Admira Padžić, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Zdravstvena njega pacijenata nakon traheotomije“ dana 30.09.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amela Suljendić, dipl. medicinar (sestra) zdravstvene njege, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Zdravstvena njega i epidemiološke osobitosti bolesnika sa karcinomom štitne žlijezde na području Tuzlanskog kantona u periodu od 2010. do 2020. godine“ dana 30.09.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dženan Delić, diplomirani inženjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor dimenzija slojeva kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice“, dana 30.09.2022. godine u 14,00 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Helena Bijelić Bajić, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Prednosti, razlike i mogućnosti poboljšanja upravljačkih standarda u prehrambenoj industriji“, dana 30.09.2022. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amina Šemić, bachelor-inžinjer geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološka istraživanja na lokalitetu izvorišta Vrela – Mionica za potrebe vodosnabdijevanja Gradačca“, dana 30.09.2022. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirza Kahvedžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Strukturni modeli nastavnih jednica iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u udžbenicima predmetne nastave za osnovu školu na području Tuzlanskog kantona“, dana 29.09.2022. godine u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nina Talić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Razlike u tjelesnoj aktivnosti, prehrambenim i zdravstveno-higijenskim navikama učenika primarnog obrazovanja“, dana 29.09.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Zehra Arnautović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Analiza prakse provjere znanja učenika u razrednoj nastavi”, dana 29.09.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Kenan Kendić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komparativna analiza motoričkih sposobnosti djece predškolskog uzrasta iz Bosne i Hercegovine i SR Njemačke”, dana 29.09.2022. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Armin Buljubašić, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj uslova rada na oštećenja i mikrostrukturne promjene u zavarenim spojevima izvedenim na mjestu kompezatora parovoda”, dana 29.09.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Damir Husanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „The Effectiveness of Total Physical Response Method in the Process of Learning and Teaching English Vocabulary to Pre-Adolescent Learners in an Online Teaching Setting (Efikasnost nastavne metode Potpuni fizički odgovor u procesu učenja i podučavanja vokabulara engleskog jezika kod učenika pred-adolescentnog uzrasta u virtuelnoj učionici)“, dana 29.09.2022. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mediha Horić Aličić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Medijska reprezentacija žene u oglašivačkim kampanjama u Bosni i Hercegovini“, dana 29.09.2022. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Meksud Poljaković, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedba i analiza različitih obloga dna i kosina kanala trapeznog poprečnog presjeka“, dana 27.09.2022. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amar Hasić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u motoričkim sposobnostima nogometaša u odnosu na pozicije igrača”, dana 23.09.2022. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Mustafa Hasić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Seizmika miniranja na primjeru kamenoloma'Ribnica'“, dana 23.09.2022. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jasna Frljak, prof. hemije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena nutritivnog statusa i kvalitete života oboljelih od celijakije i osoba na bezglutenskoj dijeti“, dana 22.09.2022. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dženita Salihefendić, doktor medicine, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Specifičnost prehrane pothranjenih i gojaznih osoba sa inzulinskom rezistencijom“, dana 20.09.2022. godine u 17,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Edina Mustačević, bachelor ekonomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Zastupljenost marketinške komunikacije i njen utjecaj na tržišnu uspješnost organizacija na finansijskom tržištu u Bosni i Hercegovini”, dana 20.09.2022. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Milana Ignjatić, dipl. inž. prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kvalitet ishrane i suplementacija trudnica“, dana 20.09.2022. godine u 09,30 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Fahreta Žepić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedna analiza sistema upravljanja poplavnim rizicima u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji“, dana 19.09.2022. godine , sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirza Hodžić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje, vođenje, i simulacija taktičkih projektila kratkog dometa ”, dana 16. 09. 2022. godine sa početkom u 11,00 u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Mirna Markulić, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Tretman disfagija kod pacijenata nakon moždanog udara”, dana 09.09.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mario Filipović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Analiza korpusa amaterskih prevoda vulgarizama u odabranim filmovima Martina Scorsesea (A Corpus-Based Analysis of Amateur Translations of Profanities in Selected Martin Scorsese Films)“, dana 08.09.2022 u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Jaganjac, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Korelacija nalaza magnetne rezonance i kliničke slike u pacijenata sa sumnjom na stenozu spinalnog kanala lumbalne kralježnice“, dana 05.09.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirnesa Šečić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Aktivne politike zapošljavanja u funkciji smanjena nezaposlenosti“, dana 01.09.2022. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Azra Đulić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Protestantizam kao kulturno-historijski događaj i njegov značaj za razvoj njemačkog jezika (Protestantismus als kulturgeschichtliches Ereignis und seine Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Sprache)“, dana 31.8.2022. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ernis Jukić, profesor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Efikasnost hemijskih sredstava pri dekontaminaciji opreme u proizvodnji čvrstih lijekova“, dana 30.08.2022. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Esmina Demirović, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Prenamjena rekultivisanog prostora Sadnice RMU Banovići u poslovnu zonu Sadnice“, dana 29.08.2022. godine , sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Osmanović dr. Sadina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Analiza relapsa u pacijenata sa shizofrenijom“ dana 26.08.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sedina Ikanović, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Fenotipske karakteristike vrsta iz roda Enterococcus izolovanih iz prirodnog okruženja i bolesničkog materijala“, dana 22.07.2022. godine u 11,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ramiza Salihbašić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Međunarodna nadležnost sudova u predmetima izdržavanja djeteta u pravu Bosne i Hercegovine i Evropske Unije”, dana 20.07.2022. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Junuzović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Brocaova afazija-prikaz slučaja”, dana 15.07.2022. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emir Goletić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Dijagnostička ispitivanja visokonaponskih prekidača sa SF6 gasom”, dana 15.07.2022. godine sa početkom u 11,00 na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Lejla Bećirović, bachelor inženjer prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Mogućnosti poboljšanja životnih navika i prehrane u srednjoj dobi djetinjstva“, dana 15.07.2022. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emira Ljubunčić, profesor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Algebarske jednadžbe stepena većeg od dva“, dana 14.07.2022. godine u 12,30 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirza Ćehajić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike između pobjednika i poraženih ekipa učesnica Lige prvaka u sezoni 2021/2022”, dana 14.07.2022. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Milisavka Milinković, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Zdravstvena ispravnost pitke vode u izvorištima i vodovodnoj mreži Doboja u periodu od 2016. do 2019. godine“, dana 14.07.2022. godine u 11,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emin Mujezinović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti programiranog rada na razvoj motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod mladih nogometaša”, dana 08.07.2022. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Sejfudin Beganović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima fudbalera uzrasta 11 godina”, dana 06.07.2022. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Adnan Kamenjašević, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom radioloških usluga u Domu zdravlja Brčko za vrijeme pandemije COVID-19”, dana 05.07.2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru 2 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ragib Spahić, dipl. ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Istraživanje uticaja procesnih parametara glodanjem AlMgSi1 legure na pokazatelje kvaliteteta obrađene površine primjenom različitih tehnika sredstava za hlađenje, ispiranje i podmazivanje”, dana 04.07.2022. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Trle, profesora biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Ektoparaziti pasa i mačaka na području Tuzlanskog kantona ”, dana 01.07.2022. godine u Sali broj 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14 sati

Amila Hadžibeganović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „A Conceptual Blending Analysis of Multimodal Humor Related to the COVID-19 Pandemic (Analiza multimodalnog humora o pandemiji COVID-19 teorijom konceptualne integracije)“, dana 23.06.2022. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elma Čajić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Obrasci izvještavanja o seksualnom nasilju nad ženama u okruženju informativnih medija u Bosni i Hercegovini”, dana 21.06.2022. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elvedina Jusufović, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Prisustvo humanog papiloma virusa u populaciji žena općine Kalesija“, dana 21.06.2022. godine u 13,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Adela Unkić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Antibiotska osjetljivost Staphylococcus aureus izolovanog iz brisa nosa i grla stanovništva općine Gradačac“, dana 21.06.2022. godine u 11,30 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elma Mandžukić ,bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Sinteza i fizičko-hemijska karakterizacija hidrofobnih eutektičkih rastvarača na bazi mentola“, dana 21.06.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vida Subotić, magistar farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj konzumiranja vitamina D na simptome bolesti COVID 19“, dana 20.06.2022. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Rifet Krekić, bachelor-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Primjena različitih kontrolnih uređaja za ublažavanje hidrauličkog udara na potisnom cjevovodu mreže grada Srebrenika”, dana 20.06.2022. godine, sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru/Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bojana Popović, dipl. inž. prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena mogućnosti poboljšanja prehrambenog statusa školske djece od 8. do 9. razreda“, dana 20.06.2022. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Branka Babić Gavrić, dipl. logoped i surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Barijere za primjenu teleterapije u radu logopeda u Bosni i Hercegovini”, dana 16.06.2022. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Alagić, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost jezičkih spsobnosti i predvještina čitanja i pisanja”, dana 16.06.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ermin Bajrić, profesor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena lipofilnosti farmaceutski aktivnih spojeva primjenom in silico i HPLC metoda“, dana 14.06.2022. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Damir Sušić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Uticaj stilova vodstva na inoviranje u bosanskohercegovačkim preduzećima”, dana 14.06.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Medina Bašić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Prava roditelja u jednoroditeljskim/samoroditeljskim porodicama u Federaciji Bosne i Hercegovine”, dana 10.06.2022. godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dino Džambić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Kvalitet usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza kao determinanta zadovoljstva putnika na području TK” “, dana 09.06.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Šejla Kamberović Hadžiefendić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Građanski postupak naknade štete prema Direktivi 2014/104/EU za povredu odredaba tržišnog natjecanja”, dana 06.06.2022. godineu 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Martina Zubak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uspješnost ženskih košarkaških ekipa u prostoru standardnih pokazatelja situacijske efikasnosti na dva različita nivoa takmičenja”, dana 02.06.2022. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Seizmička naliza postojećeg stambeno-poslovnog objekta B10 u Tuzli“, dana 26.05.2022. godine u 12,00, u Amfiteatru/Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Admir Mustafić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Medijacija socijalnih radnika u porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona”, dana  25.05.2022. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ejub Junuzović, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Umjetnost kanadskog pozorišta na razmeđu milenijuma“, dana 20.05.2022. godine u 14,00, na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Silvana Mekić, dipl.inž.sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komparativna analiza metoda za procjenu ugroženosti od požara građevina javne namjene“, dana 20.05.2022. godine u 12,00, u Amfiteatru/Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Anja Bošnjaković, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Konvencija o statusu izbjeglica – Osnov međunarodno-pravne zaštite ljudi u pokretu”, dana 20.05.2022. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Abdulah Smajić, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Čuvari afirmativnog kazališta”, dana 17.05.2022. godine u 13,00 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Edin Memić, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Muzička produkcija i film”, dana 17.05.2022. godine u 12,00 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Emir Hukić, bachelor producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Kreativne muzičke industrije”, dana 17.05.2022. godine u 14,00 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Almir Brčaninović, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj mješavine uglja negarantovanog kvaliteta na eksploatacione parametre i stepen efikasnosti kotla”, dana 17.05.2022. godine u 13,00 sati u učionici 103 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almedina Pašalić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj različitih medija na klijavost paradajza“, dana 13.05.2022. godine u 9,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elma Alispahić, bachelor primijenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Pregled metoda za određivanje oksidativnog stresa i antioksidacijske aktivnosti u uzorcima prirodnog porijekla“, dana 12.05.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bojan Tuševljaković, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena genotoksičnog uticaja glifosata modificiranim komet testom na modelnom organizmu Danio rerio (F. Hamilton, 1822)“, dana 11.05.2022. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Hadžić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Uticaj razvijenosti upravljanja ljudskim resursima na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća iz oblasti građevinarstva“, dana 10.05.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anel Džinić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Predikcija odlaska potrošača telekom usluga pomoću algoritama mašinskog učenja“, dana 09.05.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Epidemiološke karakteristike virusa SARS COV-2 na području dobojske regije“, dana 06.05.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ajla Kovačević, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj liječenja hemodijalizom bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom na nivoe kalcija, kalija, fosfora i alkalne fosfataze“, dana 06.05.2022. godine u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amra H.Beganović, bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Regulacija rijeke Spreče od kruga brane Modrac do ušća rijeke Jale u Spreču“, dana 05.05.2022. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Maida Hurić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi u okviru ekonomskih usluga od općeg interesa – sektor telekomunikacija”, dana 20.04.2022. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Fuad Šehić, bac. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Zastupljenost informacionih tehnologija u upravljanju marketingom i njihov uticaj na uspješnost preduzeća na tržištu stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini“, dana 20.04.2022. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Admir Selesković, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Javna uprava Bosne i Hercegovine u kontekstu evropskih integracija”, dana 18.04.2022. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Džanan Kušljugić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Proračun parametara fotonaponske elektrane baziran na dijagramu opterećenja tržnog centra“, dana 15.04.2022. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Muhidin Omerović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj kvaliteta električne energije i strujnih harmonika na rad postrojenja lifta“, dana 15.04.2022. godine u 10,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Franka Pešić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Elektronske javne nabavke“, dana 04.04.2022. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza temeljne ploče pri djelovanju koncentričnog opterećenja metodom konačnih razlika“, dana 31.03.2022. godine, sa početkom u 11,15 sati, u Sali broj: 81 Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Senada Mujić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Usmjerenost programa inicijalnog obrazovanja pedagoga i učitelja na razvoj kompetencija za partnerstvo sa roditeljima”, dana 29.03.2022. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Đug, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog radnika u radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja i njihovih porodica”, dana 15.03.2022. u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Tonka Raguž, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Goldenhar sindrom (prikaz slučaja)”, dana 15.03.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selma Hasanović, dipl. med. tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uloga citoskrinera u prevenciji karcinoma grlića materice“, dana 11.03.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jasmina Hodžić-Brković, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Upravljanje waterfall projektima u agilnom IT okruženju“, dana 11.03.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Mirza Selimbašić, bachelor inženjerstva zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kvalitet digestiranog ostatka nakon anaerobne digestije stajskog gnoja i mogućnost njegove primjene kao gnojiva u poljoprivredi“, dana 11.03.2022. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dino Smajlović, bach.- inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kružne raskrsnice u urbanim sredinama rekonstrukcija raskrsnice „Tenis“ u Tuzli“, dana 07.03.2022. godine u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amila Mandžukić, bachelora hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Optimiziranje parametara za efikasnu ekstrakciju Pb(II) iona pomoću rastvarača na bazi mentola”, dana 04.03.2022. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vedran Kovačević, bachelor opće kineziologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti muških i ženskih reprezentacija učesnica svjetskih nogometnih prvenstava” dana 03.03.2022. godine u 11,30 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Adisa Hasanbašić, bachelor ing.hem.tehn., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Optimizacija uklanjanja Pb(II) iona kompleksiranjem sa kruna eterima u organskim rastvaračima“, dana 25.02.2022. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almira Salkić, dipl. medicinar (sestra) zdravstvene njege, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komparativna tačnost serumskih neinvazivnih markera fibroze i ciroze jetre u hroničnom hepatitisu B i C“, dana 24.02.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Lejla Hurić, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Procjena stanja uhranjenosti adolescenata Srednje medicinske škole Tuzla prema indeksu tjelesne mase i percentilnim krivuljama“, dana 24.02.2022. godine u 12,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ljubica Sarvaš, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Lipidni profil žena u menopauzi sa područja Posavske županije“, dana 23.02.2022. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Delić, bachelor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Fizičkogeografska osnova prostornog planiranja otoka Lošinj u funkciji razvoja turizma”, dana 21.02.2022. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ahmed Rustempašić, bach.- inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološko-ekonomske karakteristike krovinskih glina sjeverozapadnog dijela bugojanskog basena“, dana 21.02.2022. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almina Mušić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Antioksidacijski potencijal propolisa sa područja Bosne i Hercegovine i moguća medicinska aplikacija“ dana 21.02.2022. godine u 10,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ilderin Hasić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza čeličene hale s kranskim nosačima u funkciji izbora kavliteta materijala”, dana 18.02.2022. godine u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selma Gegić, bach.- inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Stepen onečišćenja tla potencijalno toksičnim elementima u Sprečkom polju općine Lukavac“, dana 18.02.2022. godine, u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marta Đaković, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Agresivnost kod djece osnovnoškolske dobi”, dana 17.02.2022. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Armin Buljubašić, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Alternativne metode omekšavanja vode“, dana 16.02.2022. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena vještina jezika i dijagnosticiranje poremećaja autističnog spektra”, dana 15.02.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amina Džambić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Primjena savremenih metoda regrutovanja s ciljem poboljšanja efektivnosti upravljanja ljudskim resursima“, dana 15.02.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sadmela Bratanović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena rehabilitacijskog programa za poboljšanje vizuelno-motorne integracije učenika oštećena vida (prikaz slučaja)”, dana 14.02.2022. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ismet Mešanović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „PLC regulacija EMP-a ventilatora zraka za potrebe tehnološkog procesa zagrijavanja šarže unutar peći“, dana 11.02.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Jasmin Jamaković, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Potrošnja goriva dampera BelAZ i emisija ugljen dioksida na primjeru PK „Turija“ RMU Banovići“, dana 27.01.2022. godine, u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emra Halilović, bachelor inžinjerstva zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza efikasnosti biološkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac”, dana 27.01.2022. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Meliha Memagić, BA ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Mogućnosti iskorištenja otpadne ugljene prašine u svrhu dobijanja okolinski prihvatljivog goriva“ dana 26.01.2022. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Belma Brigić, bachelor- inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:
„Uticaj količine bitumena i filera na kvalitet ugrađenog asfalta“, dana 24.01.2022. godine, u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Berina Halilović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Primjena chatbota u digitalizaciji finansijskog sektora i e-trgovini“, dana 14.01.2022. godine u 15,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Marina Tomić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna rehabilitacija i reintegracija porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona”, dana 13.01.2022. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Muratović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Identifikacija logističkih elemenata servisa potrošača primjenom faktorske analize“, dana 12.01.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Vanesa Malkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog rada u odgoju i obrazovanju osoba sa poteškoćama u razvoju“, dana 11.01.2022. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Puhovac, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Prevođenje kulturološko-humorističnog sadržaja u britanskoj TV seriji „Mućke“(“Translation of Culture-bound Humorous Content in the British TV Sitcom Only Fools and Horses”)”, dana 07.01.2022. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elmina Musić, dipl. med. sestra/tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Fizičko zdravlje, depresivnost i anksioznost u starijoj životnoj dobi“ dana 05.01.2022. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA      2022     2021/22      2020/21     2019/20…

Povratak