Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji – 2023. godina

 

Selmedina Avdić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Korištenje ETL procesa za pohranu i analizu podataka iz proizvodnog sistema”, dana 29.12.2023. godine u 11,30 sati na Fakultetu elektrotehnike (Stelekt) Univerziteta u Tuzli 

Šejla Smajić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Die Heimat als Erinnerungskonstrukt in Saša Stanišićs Roman „Herkunft“ (Domovina kao konstrukt sjećanja u romanu „Herkunft“ Saše Stanišića)”, dana 28.12.2023. u 15,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Eldin Čandić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti kinezioloških tretmana na snagu trupa rekonvalescenata u odnosu na spol i hronološku dob”, dana 28.12.2023. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Momčilo Borenović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Sistemi eksploatacije i mehanizacija karakteristična za kamenolome“, dana 28.12.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amera Sinanović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: ”IKT platforma za pametne gradove bazirana na FIWARE tehnologiji”, dana 28.12.2023. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Emina Ademi, bach.-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike područja Rupice kod Vareša“, dana 27.12.2023. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Borislav Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Upotreba olakšanih cementnih kaša u industriji bušenja“, dana 23.12.2023. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dejan Dejanović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj različitih tehnologija utiskivanja ugljen –dioksida na koeficijent iskorišćenja naftnih ležišta“, dana 23.12.2023. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Tarik Derdemez, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj motoričkih i kognitivnih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti kod fudbalera uzrasta 13-14 godina”, dana 22.12.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Belmin Bujaković, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike morfoloških karakteristika, parametara za procjenu sastava tijela i nivoa glukoze u krvi kod studentica Univerziteta u Tuzli”, dana 14.12.2023. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Lejla Karić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava na proces stvaranja i ostvarivanja prava u Bosni i Hercegovini”, dana 13.12.2023. godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Bedreldin Khodary, spec. ginekologije i akušerstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Istraživanje prehrambenih navika, nivoa stresa, pušenja i fizičke aktivnosti trudnica“, dana 11.12.2023. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Omerbašić Edina, bach. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj primjene strateškog planiranja na uspješnost poslovanja u oblasti agrobiznisa u Bosni i Hercegovini“, dana 11.12.2023. godine u 10,30 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli

Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Optimizacija procesa opremanja i osvajanja bušotina na primeru bušotine SM-x-1“ , dana 09.12.2023. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jelena Matijaš, dipl. ing. prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena nutritivnog statusa i uticaja prehrambenih navika na simptome bolesti i kvalitet života kod pacijenata sa gastritisom i gastroezofagealnim refluksom“, dana 09.12.2023. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ermina Jusufović, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Antibiotska rezistencija izolata enterokoka iz rijeke Tinje“, dana 08.12.2023. godine u 14,30 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Edin Avdić, bach.ing.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povećanje efikasnosti i produktivnosti proizvodne linije za proizvodnju niskonaponske razvodne opreme”, dana 08.12.2023. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maida Vikalo, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Fonološka svjesnost djece predškolske dobi s poremećajem izgovora glasova”, dana 07.12.2023. godine u 10,15 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Miranda Zukić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mehanizam interakcije potpornih konstrukcija sa tlom i stijenskom masom“, dana 27.11.2023. godine u 14,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Imad Đozić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Medonosno i ljekovito bilje na području Smoluće“, dana 27.11.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Muhamed Ibrić, bach. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: ”Efekti ekoloških poreza na zelenu ukupnu faktorsku produktivnost u zemljama Evropske unije i Zapadnog Balkana” dana 24.11.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elmedin Hadžiavdić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Energetska efikasnost električnog pogona vertikalnog prijevoza u višespratnim objektima“, dana 23.11.2023. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Haris Babić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Vjetroelektrane bazirane na grid-forming energetskim pretvaračima„, dana 22.11.2023. godine u 11,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Muhamed Škripić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Detekcija anomalija farmaceutskih proizvoda primjenom dubokog učenja”, dana 17.11.2023. godine sa početkom u 12,00 sati-Amfiteatar Gimnazije „Meša Selimović“u Tuzli

Aladin Varcaković, dipl.inž.sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Numeričko modeliranje i simulacija požarnog sektora u objektima visoke gradnje“, dana 10.11.2023. godine u 14,30 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kemal Fajić, bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mogućnost izrade betonskih kolovoza u BiH kroz ekološke, finansijske i tehničke uslove“, dana 08.11.2023. godine u 14,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Safet Mutapčija, bach.-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mehaničke i deformacione karakteristike frankfurtskih prekonsolidovanih glina“, dana 06.11.2023. godine u 13,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sumeja Hodžić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efikasnost rješavanja žalbi u poreznom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine“, dana 01.11.2023. godine u 13,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Minela Agić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mogućnosti primjene i potencijalni efekti e-uprave u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini“, dana 01.11.2023. godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Bojana Barišić, bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Infrastrukturne mjere za smirivanje saobraćaja, njihova efikasnost te uticaj na propusnu moć saobraćajnica“, dana 31.10.2023. godine u 14,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Faruk Šehić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Optimalno punjenje električnih automobila u uslovima promjenjive cijene električne energije“, dana 31.10.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Aleksandar Stefanov, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza primarne i sekundarne razrade naftnih i gasnih ležišta sa frakturiranim kolektorima“, dana 28.10.2023. godine u 12,00 sati

Irma Huskić, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Molekularna tipizacija polimorfizma (Glu298Asp) gena za endotelnu azot-oksid sintazu i povezanost sa hipertenzijom“, dana 27.10.2023. godine u 13,30 sati u Sali broj: 204 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selma Omerović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: ”Efekti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: finansijski instrumenti na računovodstvene izvještaje investicijskih fondova”, dana 26.10.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amir Gvozden, bachelor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Schwarzschildovo rješenje Einsteinovih jednačina”, dana 25.10.2023. godine u 13,00 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Aldijana Bešić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Odnos oragnizacijske pravednosti i angažiranosti nastavnika”, dana 18.10.2023. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adelisa Kenović, bachelor inženjer animalne proizvodnje, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Usporedba fizikalno hemijskih i senzorskih svojstva voćnog i natural jogurta“, dana 13.10.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Bilajac, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena rizičnih ponašanja kod djece i mladih uključenih u odgojno-obrazovni sistem”, dana 11.10.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ines Aganović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Upravljanje stresom u funkciji motivacije zaposlenika”, dana 05.10.2023. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmina Kavgić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Determinante prihvatanja okvira finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte”, dana 03.10.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli

Senada Aljić, dipl. inženjer tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Kompleksni spojevi bakra sa aminokiselinama„, dana 29.09.2023. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Samir Suljić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izmjena dijela sistema transporta otkrivke na pogonu PK ‘Višća’ Rudnika mrkog uglja ‘Đurđevik’, dana 29.09.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Samela Selimović, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Diverzitet silikatnih algi rijeke Spreče„, dana 29.09.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Jovanka Mitrić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Procjena ekološkog statusa rijeke Lukavac primjenom zajednica makrozoobentosa“, dana 29.09.2023. godine u 10,30 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Denis Krdžalić, dipl.producent, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:“Nova produkcijska dimenzija i Evropska noć teatra“, dana 28.09.2023. godine u 12,00 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

Erna Mujić, profesor fizike, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Interdisciplinarna nastava fizike“, dana 28.09.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Šejla Zahirović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja kao uslov za uspostavu demokratskog društva“, dana 28.09.2023. godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Edita Matkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:“Audiovisual Translation: A Contrastive Analysis of TV Series Black Mirror (Audiovizulano prevođenje: Konstrativna analiza TV serije Crno zrcalo)”, dana 28.09.2023. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmina Zukić, profesor fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Ispitivanja optičkih i fizičkih osobina sočiva u optometriji“, dana 28.09.2023. godine u 10,00 sati u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dragana Spremo, bachelor, ing. zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Izvori, tok i životni ciklus mikroplastike u poljoprivredi“, dana 27.09.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Benjamin Avdić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost kognitivnih i funkcionalnih sposobnosti sa percepcijom uspješnog starenja kod osoba treće životne dobi“, dana 27.09.2023. godine u 14,00 sati u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Dedić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “„Dramapädagogische Methoden zur Förderung der Sprechfertgkeit im DaF-Unterricht” (Dramsko-pedagoške metode za unapređenje govornih vještina u nastavi njemačkog kao stranog jezika)”, dana 27.09.2023.godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mateja Šumić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Roditeljski postupci, adverzivna iskustva i razvoj interpersonalnog povjerenja”, dana 25.09.2023. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Damir Mulamehmedović, diplomirani inženjer tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Sinteza optimalnog sastava alternativnih sirovina u proizvodnji klinkera“, dana 22.09.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Berina Pezerović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Relacije određenih morfoloških karakteristika i hronološke dobi učenika viših razreda osnovne škole”, dana 22.09.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Matea Andrejaš, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena Tomatis metode u logopedskom radu”, dana 22.09.2023. godine u 10,00 sati u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almira Ćosić, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antibiotska osjetljivost izolata Escherichia coli iz vode za piće sa područja sjeveroistočne Bosne“, dana 20.09.2023. godine u 13,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selma Muratović, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Fenotipske karakteristike i antimikrobni profil Acinetobacter baumannii izolovan iz sirovog kravljeg mlijeka“, dana 18.09.2023. godine u 11,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amna Dautović, bachelor primijenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj procesnih parametara na sintezu nanočestica srebra i njihovu antibakterijsku aktivnost“, dana 18.09.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Bogdana Prodić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Mikrobiološke karakteristike vode iz vodozahvata Velika Usora i vodovodne mreže grada Teslić u periodu od 2010 do 2019 godine“, dana 18.09.2023. godine u 9,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selma Kunić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “ Kvaliteta meda sa područja Tuzlanskog kantona obzirom na zahtijeve propisa o medu“, dana 15.09.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Hodžić, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komparativna analiza vrijednosti indikatora kvaliteta vode podslivova Save“, dana 15.09.2023. godine u 13,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Lamija Kovačević, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Optimizacija procesnih parametara procesa biosorpcije jona Zn (II) i Mn(II) primjenom biosorbenta na bazi ostataka voća i povrća“, dana 15.09.2023. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirnes Brkić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Procjena ekološkog statusa rijeke Gostelje na osnovu sastava zajednica makrozoobentosa“, dana 15.09.2023. godine u 11,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ibrahim Džananović, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komparacija fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode alternativnih izvora vodosnabdijevanja sa područja općine Gračanica“, dana 15.09.2023. godine u 9,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Karić, dipl. inž. med. radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Senzitivnost i specifičnost radioloških metoda u dijagnostici pneumonije uzrokovane Covid infekcijom“, dana 11.09.2023. godine u 14,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Farmakologiju

Emra Hajdarević, magistra farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Značaj dodataka prehrani organskog porijekla i njihova zastupljenost na tržištu“, dana 02.09.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Refik Kadrić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Strategije za upravljanje stresom u procesu implementacije organizacijskih promjena“, dana 31.08.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Božidar Tomić, dipl. sanitarni inž., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Antimikrobna učinkovitost formalina kao standardnog fiksativa u izučavanju anatomskih modela“, dana 25.08.2023. godine u 15,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Farmakologiju

Damir Bošnjaković, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Vlasteoska porodica Dinjičići – Kovačevići u srednjem Podrinju (1400.-1463.)”, dana 21.07.2023. godine u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Azra Dedić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Izolacija i karakterizacija teobromina iz komercijalnih proizvoda“, dana 17.07.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Melisa Kurbašić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Utjecaj investicija u komunikacijsku infrastrukturu na ekonomski rast”, dana 17.07.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Erna Ćehajić, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj metode pripreme površine na kvalitet adhezije“, dana 14.07.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maid Mukinović, bachelor primijenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komparativna analiza efikasnosti različitih supstrata za uklanjanje teških metala iz vode“, dana 13.07.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nermin Hadžigrahić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Smanjenje gubitaka vode u gradskom vodovodu na osnovu optimizacije tehničkog rješenja i plana upravljanja sistemom“, dana 13.07.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Kucalović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Uticaj makroprudencijalnih instrumenata na kreditnu aktivnost banaka u zemljama Jugoistočne Evrope”, dana 13.07.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
NAPOMENA: Komisija za odbranu dostavila je novi termin odbrane završnog magistarskog rada za kandidata Azru Kucalović, umjesto 21.06.2023. godine u 11,00 sati odbrana završnog magistarskog rada će se održati 13.07.2022. godine u 11,00 sati.

Gordana Jokić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Solubilizacija feksofenadin hidrohlorida sa ciklodekstrinima“, dana 12.07.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sandra Ivanović, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Uticaj inovacija na performanse poslovanja malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu“, dana 12.07.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Alma Ibrahimović, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Bioakumulacijski potencijal vodenih makrofita akumulacije Modrac (Bosna i Hercegovina“, dana 10.07.2023. godine u 14,00 satiu Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nefisa Šehić, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antibiotska osjetljivost bakterija uzročnika urinarnih infekcija stanovništva grada Srebrenik“, dana 10.07.2023. godine u 10,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Semir Mehić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efekat koncentracije uglja u mašini taložnici u zavisnosti od krupnoće zrna na primjeru RMU Banovići’ d.d. Banovići“, dana 07.07.2023. godine u 14,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Avdić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modifikacija ugljikohidrata primjenom mehanohemije“, dana 07.07.2023. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dino Hasanbašić, bachelor inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnološke karakteristike pripreme kvarcnog pijeska tuzlanskog basena iz lokaliteta PK Šikulje, za primjenu u livarstvu“, dana 07.07.2023. godine u 10,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Lejla Musić, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna i pravna zaštita djece bez pratnje i odvojene djece iz populacije migranata, izbjeglica i tražitelja azila na području općine Velika Kladuša u periodu od 2019-2022”, dana 03.07.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Asim Zukić, bachelor  inž. el., javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom:  „Karakteristike transformatorskih stanica i primarne i sekundarne mreže rudnika s jamskom eksploatacijom“,   dana 26.06.2023. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Adnan Terzić, bach.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološki uslovi u zoni trase puta na dionici 2B Sarajevo–Foča“, dana 23.06.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Eldina Arapčić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Utjecaj elektronskog bankarstva na finansijsku inkluziju u Bosni i Hercegovini”, dana 23.06.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elvis Joldić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološke karakteristike lokaliteta ‘Vlahulje’ u funkciji vodosnabdijevanja područja Srebrenika na primjeru bunara B-5“, dana 22.06.2023. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Selmir Šušić, bachelor inženjera prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj pasterizacije na kvalitet soka od aronije“, dana 22.06.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amela Zahirović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komunikacijska perspektiva ličnog brendiranja kao faktor pozicioniranja na tržištu rada”, dana 21.06.2023. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Selma Gosto, bachelor-inžinjer geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:
„Crveni mulj kao potencijalni nosilac elemenata rijetkih zemalja-primjer deponija Dobro Selo kod Mostara“, dana 20.06.2023. godine u 13,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amela Kusur, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena tropa aronije u proizvodnji bezglutenskih proizvoda“, dana 16.06.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Bilić Dragana, diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Povezanost vrijednosti serumskog feritina s dužinom hospitalizacije i konačnim ishodom u COVID 19 bolesnika”, dana 13.06.2023. godine u 13,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Purač, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Javna svijest o afaziji u Bosni i Hercegovini”, dana 09.06.2023. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amra Čandić, diplomirani fizioterapeut, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Učinak rehabilitacionog tretmana na funkciju i kvalitet života bolesnika nakon ugradnje endoproteze kuka“, dana 07.06.2023. godine u 12,30 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Edin Šehić, bach.inž. geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Primjena aditiva pri bušenju u složenim geološkim i hidrogeološkim uslovima na području Vareša”, dana 29.05.2023. godine u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Haris Burek, spec.inž.zaštite od požara, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Unaprijeđenje tehničkih mjera kod postupanja u akcidentnim situacijama na gasnom sistemu Kantona Sarajevo“, dana 26.05.2023. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sajra Kasić, bachelor matematike i fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Vektorska analiza sa primjenom na elektromagnetna polja”, dana 26.05.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Adam Avdić, dipl.inž.geotehnologije, ekv. dipl.inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade tunela Hranjen“, dana 25.05.2023. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Enis Avdić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza naponsko-deformacijskog stanja međukomornog prostora na eksploatacionom polju „Tetima“ u Tuzli“, dana 19.05.2023. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Danijela Brkić, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku i utjecaj roditelja na ponašanje adolescenata u skupini vršnjaka”, dana 17.05.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Anela Šabanović, magistra farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Potrošnja energetskih napitaka među mladima i razlozi konzumiranja“, dana 15.05.2023. godine u 16,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sumeja Semanić, bachelor primjenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Rotavirusi i Adenovirusi – uzročnici crijevnih infekcija kod djece u Tuzlanskom kantonu“, dana 15.05.2023. godine u 14,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amela Avdibašić, profesor biologije i hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uticaj dodataka đumbira, češnjaka i slatkog pelina na antioksidacijsku aktivnost meda sa područja Bosne i Hercegovine“, dana 15.05.2023. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirza Agić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Neven (Calendula officinalis) kao atraktant i repelent“, dana 15.05.2023. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Aida Bećirović, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj dodatka ulja origana na oksidaciju palminog oleina tokom prženja“, dana 12.05.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amra Karahasanović, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Ljekovito bilje na području Rajske“, dana 12.05.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amila Dubravac, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj primjene komercijalnog aditiva na minerološki sastav Portland kompozitnog cementa i fizičko-hemijska svojstva cementne paste“, dana 12.05.2023. godine u 10,30 satina Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli

Prasko Bekir, dipl. inžinjer radiološke tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Višeslojna kompjuterizirana tomografija plućnih arterija kod sumnje na tromboemboliju“, dana 11.05.2023. godine u 13,30 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Farmakologiju

Nedina Lišić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Fremdsprachenerwerb im Vorschulalter: Wie lernen Kinder eine Fremdsprache im Kindergarten im Alter von 4-6 Jahren? (Usvajanje stranog jezika u predškolskoj dobi: Kako djeca uče strani jezik u vrtićima u dobi od 4 -6 godina?)“, dana 09.05.2023 u 14,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Zorica Ristić, bachelor-inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Tvrdo hromiranje u postupku reparacije“, dana 05.05.2023. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirela Hodžić, dr. medicine, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Anemija i suplementacija u trudnoći“,  dana 28.04.2023. godine u 11,00 sati na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmin Alić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost porodice i resocijalizacije maloljetnih prestupnika na području Tuzlanskog kantona“, dana 26.04.2023. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Vedran Lakić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Uticaj emocijalne inteligencije menadžera na efektivnost timova”, dana 24.04.2023. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mučaj Haljilj, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Uticaj fluktuacije i apsentizma zaposlenika na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća u pekarskoj industriji”, dana 19.04.2023. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emir Hodžić, bachelor inženjerstva zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Optimiziranje procesa proizvodnje biorazgradljive plastike – PLA iz kukuruza“, dana 17.04.2023. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almedina Vildić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Moderatorska uloga senioriteta u odnosu stepena razvijenosti sindroma sagorijevanja i kognitivnog funkcioniranja kod software developera“, dana 14.04.2023 u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amela Tupajić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stanje socijalne zašitite nezaposlenih lica u vrijeme pandemije corona virusa“, dana 13.04.2023. u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Merima Husić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Pojam savjesnog posjeda prema novom stvarnom pravu, s posebnim osvrtom na institute dosjelosti”, dana 12.04.2023. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adin Bektić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Upravljanje rizicima i osiguranje u jedinicama lokalne samouprave”, dana 12.04.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli

Nihad Mustafić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena različitih metoda i opreme za utvrđivanje parametara uzemljenja“, dana 31.03.2023. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Melisa Mušić, bachelor matematike i informatike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Određivanje skoka funkcije pomoću njenog Fourierovog i Fourier-Jacobijevog reda “, dana 17.03.2023. godine u 13,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Meliha Šabanović, bach. ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Mogućnosti efikasnije potrošnje energije i resursa u različitim sektorima industrije”, dana 17.03.2023. godine u 10,00 h na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dženita Begović, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Učestalost hepatitis B virusne infekcije kod dobrovoljnih davalaca krvi i pacijenata u Općoj bolnici Tešanj“, dana 16.03.2023. godine u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almedina Omerović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razumijevanje facijalnih ekspresija i emocija u gluhe i nagluhe djece”, dana 15.03.2023. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amila Petrović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena učestalosti i vrste umora kod gluhih i čujućih radnika”, dana 15.03.2023. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Armin Huskanović, dipl. ing. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Energetski potencijal nusproizvoda iz procesa oplemenjivanja mrkog uglja”, dana 14.03.2023. godine u 13,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Melisa Merajić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Proučavanje fizičko-hemijskih parametra kvaliteta vode jezera Kop i Modrac“, dana 14.03.2023. godine u 9,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Božana Skopljak, dipl. inž. prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kvalitet vode i zdravlje“, dana 13.03.2023. godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almedin Mujanović, bachelor inženjer hemijske tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj vremena i gustine struje na depoziciju nikl prevlake“, dana 10.03.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Seniha Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Značaj niskodoznog CT skrininga i razlike učestalosti karcinoma pluća kod muškaraca i žena“, dana 09.03.2023. godine u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Asmira Husić Mulabećirović, doktor medicine, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Prehrana dojilja dojenčadi sa atopijskim dermatitisom“, dana 06.03.2023. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mumbera Berberović, dipl.ing.poljoprivrede, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Održivost organske proizvodnje povrća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu“, dana 03.03.2023. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Danijela Božić, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog pedagoga u ustanovama za smještaj starijih osoba”, dana 28.02.2023. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nedim Okanović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u bazično-motoričkim sposobnostima na početku i kraju školske godine kod dječaka i djevojčica starosti 9 do 11 godina”, dana 24.02.2023. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Amra Pirić, dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena modela dubokog učenja u poslovnoj praksi pomoću programskog jezika Python i okruženja za duboko učenje”, dana 24.02.2023. godine sa početkom u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Antonela Sičaja, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Teorija uma kod osoba s poremećajima iz autističnog spektra”, dana 24.02.2023. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
NAPOMENA: Zbog opravdanih zdravstvenih razloga jednog člana komisije, termin odbrane je promijenjen: umjesto 13.02.2023. godine u 11,00 sati odbrana je zakazana za 24.02.2023. godine u 10,00 sati

Lejla Jahić, bachelor-inžinjer geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geotehnički uslovi terena kao osnova za izbor metode zaštite duboke temeljne jame“, dana 20.02.2023. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Eldin Aličić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Prikupljanje i vizualizacija prostornih podataka u zoni uticaja površinske eksploatacije uglja u RMU ‘Đurđevik'“, dana 17.02.2023. godine u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nisad Karabegović bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Robna razmjena sa Evropskom unijom kao determinanta ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine”, dana 16.02.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anes Mehić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Sticanje prava vlasništva na nekretninama od nevlasnika: analiza i poređenje pozitivnog prava Bosne i Hercegovine i šerijatskog prava“, dana 15.02.2023. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emir Zonić, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Determinacija kliničke validnosti potencijalno novih dijagnostičkih gena u genetičko-laboratorijskoj praksi upotrebom standardiziranog okvira za evaluaciju“ dana 10.02.2023. godine u 11,00 sati Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bekir Nezirović, dipl.ing.mašinstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Troškovi uticaja termoenergetskog postrojenja na okoliš ”, dana 10.02.2023. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Elmir Hodžić, bachelor sanitarnog inžinjeringa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Percepcija rizika u oblasti sigurnosti hrane na području grada Tuzle“, dana 07.02.2023. godine sa u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marko Brakus, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Elektrokarotažna merenja pri remontnim radovima na bušotini“, dana 07.02.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mladen Pađen, diplomirani inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor sigurnosne opreme na ušću bušotine S-3“, dana 06.02.2023. godine, u 13,15 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marko Gaćinović, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izrada i opremanje koso-usmjerene bušotine X-2 na naftnom polju Zrenjanin“, dana 06.02.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirel Jahić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dinamička kompenzacija jalove energije u funkciji povećanja energetske efikasnosti sistema za tačkasto zavarivanje“, dana 03.02.2023. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Damir Hanić, dipl. inž. el., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Regulacija volumena i pritiska zraka na medicinskom uređaju–mehanički ventilator i usklađivanje sa standardom ISO 80601-1-12“, dana 02.02.2023. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Amina Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dobno-spolna prevalenca pacijenata s cerebrovaskularnim inzultom na CT pregledu glave“ dana 31.01.2023. godine u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivana Nikolić, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antioksidacijski potencijal, sadržaj ukupnih polifenola i cinka u sokovima aronije sa područja Bosne i Hercegovine“, dana 31.01.2023. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dino Jovanović Sovtić, diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Poboljšanje rada dubinske pumpe na klipnim šipkama modifikacijom potisnog ventila“, dana 27.01.2023. godine u 13,15 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dejan Danilović, diplomirani inženjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Razrada i eksploatacija ležišta Z-1 naftnog polja Šopron-X“, dana 27.01.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Nikolina Zekić, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena učestalosti konzumacije i efekata pića bogatih taurinom i kofeinom u populaciji učenika srednjih škola“, dana 23.01.2023. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Minela Ćejvan, bachelor, ing. zaštite okoliša, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Eksperimentalno ispitivanje mogućnosti fitoremedijacije aromatičnim biljkama na tlu onečišćenom teškim metalima“, dana 16.01.2023. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Andrea Lučić, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Znanje i stavovi studenata Univerziteta u Tuzli o vakcini protiv bolesti COVID-19“, dana 13.01.2023. godine u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marija Vrdoljak, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komunikacijska kompetencija kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama” dana 13.01.2023. godine u 11,00 sati u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirha Skakić, bachelor – inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Kritičnost studentske populacije u odabiru vrste dodataka prehrani“, dana 12.01.2023. godine u 09,30 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Merima Aljić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti ženskih fudbalskih U17 reprezentacija na Evropskom prvenstvu 2022”, dana 11.01.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Leonardo Lukić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u motoričkim sposobnostima mladih nogometaša”, dana 09.01.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA    2023    2022     2021/22      2020/21     2019/20…

Povratak