Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji ak. 2020/21. god.

 

Akademska 2020/21. godina

 

Mirza Omerčić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Optimalno planiranje putanje dezinfekcionog mobilnog robota u dinamičkom bolničkom okruženju primjenom PSO algoritma“, dana 30.09 2021. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Dževada Osmančević, bachelor primjenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Uklanjanje teških metala iz vode upotrebom različitih supstrata“ dana 30.09.2021. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vanja Ćudić, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Auditivna diskriminacija kod djece sa artikulacijskim i fonološkim poremećajima”, dana 30.09.2021. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirela Salkić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Utjecaj modelâ finansiranja programâ energetske efikasnosti Europske unije na ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana“, dana 30.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmin Djedović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Interakcija aktor sistema i brokera za poruke u programskim sistemima sa visokom frekvencijom poruka“, dana 29.09.2021. godine sa početkom u 15,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (101 Amfiteatar)

Faris Hasanović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Zaštita vanjskih granica Evropske unije u kontekstu globalne migrantske krize ”, dana 29.09.2021. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amna Bajrektarević, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Metodologija sanacije kolovozne konstrukcije postupkom hladne reciklaže“, dana 29.09.2021. godine u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Aner Ćatović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Implementacija sistema za trgovanje na berzama u strukturi mikroservisa“, dana 29.09.2021. godine sa početkom u 13,30 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (101 Amfiteatar)

Elma Spahić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Jezičke osobitosti epskih pjesama u zbirkama Friedricha Kraussa“, dana 29.09.2021. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Aida Bajrić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Framing Politics: Conceptual Metaphors in Political Speeches” (U okvirima politke: konceptualne metafore u politickim govorima)“, dana 29.09.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Armin Čerkezović, dipl.inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj pritiska sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje na formiranje strugotine pri struganju čelika za ležajeve 100CrMnSi6-4”, dana 29.09.2021. godine u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adina Ćosić, bachelor inženjerstva zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza kondicioniranje mulja sa prečistača otpadnih voda dodatkom lokalno dostupnih otpadnih materijala“, dana 29.09.2021. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ahmedina Smajlović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pandemije Covida-19 na porodice pod rizikom scijalne isključenosti“, dana 29.09.2021. godine godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maja Todorović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Conceptual Metaphor Analysis in Political Speeches” (Analiza konceptualne metafore u političkim govorima)”, dana 29.09.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mladen Lujić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Otvaranje i priprema ležišta boksita “Podbraćan“ a.d. boksit „Milići“”, dana 29.09.2021. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Aleksandra Stipanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Algoritmi za adaptivno filtriranje šuma sa digitalne slike“, dana 29.09.2021. godine u 10,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Admira Mahmutović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Istraživanje nivoa razvijenosti individualnih ključnih kompentencija za upravljanje projektima kod zaposlenika u vladinim i nevladinim organizacijama“, dana 28.09.2021. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Edis Selimović, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Razvoj programa za definisanje parametara bušenja i miniranja na kamenolomima“, dana 28.09.2021. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nedim Katica, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj strateškog opredjeljenja na uspješnost poslovanja malih i srednjih preduzeća“ dana 28.09.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almina Bajrektarević Kehić, dipl.sanitarni ing., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Zdravstvena ispravnost polutrajnih mesnih proizvoda“, dana 28.09.2021. godine u 11,00 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nermin Jusić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Efekti primjene sporazuma o slobodnoj trgovini na vanjskotrgovinsku robnu razmjenu Bosne i Hercegovine“, dana 28.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Dajdžić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Istraživanje nivoa društveno odgovornog ponašanja bosanskohercegovačkih preduzeća prema zaposlenima u vrijeme Covid-19 pandemije“, dana 28.09.2021. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Bisemija Begović, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad dana 25.09.2021. godine u 11,00 sati pod naslovom: “Važnost procjene strukture tijela za potrebe nutritivne intervencije’’ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Edis Tursunović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Metodologija dizajn sistema za upravljanje kretanjem korištenjem Siemens Simatic S7 PLC-a“, dana 23.09.2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Slađana Filipović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom; „Efekti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: finansijski instrumenti na računovodstvene izvještaje banaka“, dana 22.09.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Adnan Hadžihasanović, dipl.ing.tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad dana 22.09.2021. godine u 11,00 sati pod naslovom: “Modeliranje, simulacija i optimizacija šaržne destilacije„ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nermin Delić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Projektovanje hardware in the loop emulatora vjetroagregata, dana 22. 09. 2021. godine sa početkom u 10,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Kenan Hadžić, bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza brzorastućeg drveća kao alternativnog goriva u cementnoj industriji”, dana 21.09.2021. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dinko Demirović, dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Razvoj multimedijskog servisa za sistem e-učenja korištenjem Microsoft Azure“, dana 21.09.2021. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Arijana Džinović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza bežične komunikacije s implantiranim medicinskim uređajima“, dana 21.09.2021. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Melina Kurtović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Mogućnosti usklađivanja organizacije bosanskohercegovačkih lokalnih javnih medija sa standardima Evropske unije”,  dana 20.09.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Marijana Jandrić – Kočić, specijalista porodične medicine,javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Pretilost djece školskog uzrasta i skrining komplikacija pretilosti”, dana 18.09.2021. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Isad Djedović, dipl.ing.tehn. javno će braniti završni magistarski rad dana 17.09.2021. godine u 10,00 sati pod naslovom: „Učinkovitost sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću u mlinskoj industriji Dukat d.o.o. Jelah„ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lidija Tomić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Nadzor koncentracija u konkurencijskom pravu Evropske unije i Bosne i Hercegovine”, dana 17.09.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Edina Kadić Bećirović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Objektivna odgovornost za prouzrokovanu štetu-aerozagađenje u Gradu Tuzla”, dana 16.09.2021. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzl

Adis Mehurić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Model klasifikacije dionica u uslovima nerazvijenog tržišta kapitala““ dana 16.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ilda Hambelić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Karakteristike disfagija u osoba treće životne dobi” dana 10.09.2021. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivana Žilić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Pragmatske vještine jezika djece sa problemima u ponašanju”, dana 10.09.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Muamer Kapić, Bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Istraživanje i razvoj nisko – energetskih alinitnih cemenata“, dana 09.09.2021. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amra Nuhanović, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Komparativna analiza naziva ulica u BiH” dana 06.09.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Istraživanje nivoa usklađenosti pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji“, dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Šejla Grabovac, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Sociološki aspekti cyber kulture i kritička analiza novih oblika društvenosti“, dana 02.09.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Milena Barić, dipl. oec., javno će braniti magitarski rad pod nazivom: „Sistem prudencione regulacije i supervizije u internacionalnom bankarstvu (selektivna historija, stanje i perspektive)“ dana 01.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Hrvić, bachelor inž. el., javno će braniti magitarski rad pod nazivom: „Dimenzionisanje fotonaponskog sistema“ dana 01.09.2021. godine sa početkom u 11,000 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Halida Hrvić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Tehničke rezerve kao determinanta investicionog potencijala društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine“, dana 30.08.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirela Ajanović, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Sistem sankcija u maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini” dana 26.08.2021. godine sa početkom u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Senad Handžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike ležišta uglja Bila kod Zenice“, dana 26.08.2021.g.u 10,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alma Alimanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Vanučionička nastava i odgojno-obrazovne vrijednosti škole u prirodi“, dana 25.08.2021. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Valerija Vukosavljević, BA – inž. mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Mehatronički pristup upravljanju i regulaciji autonomnim stambenim objektom“, dana 24.08.2021. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: «Prenamjena kratera bivšeg površinskog kopa “Čubrić” Rudnika mrkog uglja “Banovići”», dana 23.07.2021. godine u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Naida Alić, bachelor –inžinjer sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza mjera protivpožarne zaštite na primjeru plana zaštite od požara kombinata GIKIL Lukavac“, dana 23.07.2021. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ermin Velić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor podgrade za rekonstrukciju podzemnih objekata u RMU Breza“, dana 23.07.2021. godine u 8,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sulejman Halilović, bachelor – inženjer prehrambene tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza prehrambenih navika, kvaliteta ishrane i stilova života populacije na području grada Tuzle“, dana 22.07.2021. godine u 13,00 sati, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ermina Husić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom; „Upravljanje rizicima i osiguranje izvoznih kredita u Bosni i Hercegovini“, dana 22.07.2021. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasmin Hasić, dipl. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Modeliranje vjerovatnoće prijevremene otplate mikrokredita“, dana 22.07.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amina Halilović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza primjene softverski definisanih WAN mreža“, dana 22.07.2021. godine sa početkom u 8,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Selma Kunić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Online arbitraža kao sredstvo rješavanja sporova u oblasti ugovornih odnosa sa međunarodnim elementom” dana 21.07.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Halilčević, bachelor – inženjer prehrambene tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Istraživanje kvaliteta meda sa područja srednjeg Podrinja“, dana 21.07.2021. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mediha Hasić-Škahić, dipl.inž. tehnolog, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Stanje kvaliteta mlijeka na području Srebrenika i Tuzle“, dana 21.07.2021. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ivana Martinović, bachelor – inženjer prehrambene tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Navike konzumiranja kafe i kofeinskih napitaka studentske populacije Univerziteta u Tuzli“, dana 19.07.2021. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ermin Hukić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Energatska efikasnost u sistemima vodosnabdjevanja“, dana 16.07.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Amra Baćić, bachelor –inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Naponsko-deformacijska analiza lijepljenih lameliranih nosača u funkciji poprečnog presjeka'“ , dana 16.07. 2021. godine u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Demira Bedak Ogrić, BA ing. hem. teh., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj vrste dodataka za kvašenje na kvalitet Ni prevlake“, dana 16.07.2021. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Toni Babić, bachelor inženjer agronomije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Uticaj geografskog porijekla na fizičko – hemijska svojstva meda i polena“, dana 16.07.2021. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Senada Mujčinović, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj uslova proizvodnje na kvalitet meda“, dana 16.07.2021. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amina Suljić, bach.ing.agr., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Standard nitratne direktive 91/676/EEZ na farmama na području Tuzlanskog kantona“, dana 16.07.2021. godine u 9,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Armin Bećirović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modernizacija elektromotornih pogona u sistemima vodosnabdijevanja “, dana 14.07.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Šejla Jusić, bachelor matematike i fizike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  „Riemannova zeta funkcija“, dana 14.07.2021. godine u 12,30 sati u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Eldar Bukvić, bachelor geografije javno će braniti završni magistarski rad, pod nazivom:  „Fizičkogeografska osnova u prostornom planiranju budućeg zaštićenog prirodnog područja sliva rijeke Misoče“, dana 14.07.2021. godine u 10,00 sati u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Senada Čajić, bachelor primijenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod nazivom:„Citogenetički efekti u meristemskim ćelijama Allium cepa L. inducirani vodenim biljnim ekstraktima“, dana 13.07.2021. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati

Emir Musić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Brčko i okolina u drugoj polovini XIX stojeća (1850. – 1878.) društveno-privredne prilike“, dana 12.07.2021. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Afredita Arnautović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi osoba s invaliditetom o ulozi profesije socijalnog rada u poboljšanju kvaliteta života“, dana 09.07.2021. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Merima Ćerimović, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Optimizacija isparivačkih sistema sa termičkom rekompresijom sekundarne pare”, dana 02.07.2021. godine sa početkom u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ankica Marinković, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Kvalitet života roditelja djece sa autizmom u odnosu na roditelje djece sa lakim intelektualnim teškoćama”, dana 02.07.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sinhad Golubović, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Dijagnostička vrijednost kompjuterizovane tomografije u detekciji malignih oboljenja pluća“ dana 23.06.2021. godine sa početkom u 13,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Hodžić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Real-time segmentacija portreta u TensorFlow-u”, dana 21.06.2021. godine sa početkom u 10,00 sati Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Emir Operta, bach-inž.sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Obezbjeđenje sigurnosti tunela Vranduk implementacijom plana zaštite od požara“, dana 18.06.2021. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Fata Osmić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Modernizacija elektromotornih pogona mosnih dizalica”, dana 11.06.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Toni Duspara, BA – inžinjer mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Mehatronički pristup projektovanju i izradi bespilotne letjelice sa sitemom za mjerenje kvalitete vazduha“, dana 08.06.2021. godine u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Benjamin Nurkić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Historija, savremeni problem definisanja i univerzalnost vladavine prava – sa posebnim osvrtom na stanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini”, dana 04.06.2021. godine sa početkom u 14,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jelena Stojanović, mr farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Prehrana i životni stil osoba oboljelih od arterijske hipertenzije na području opštine Modriča“, dana 29.05.2021. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Melina Korlatović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Privreda na tlu današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme principata“, dana 28.05.2021. godine u 15,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Zerina Čustović, BA – inžinjer mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Eksperimentalno-matematsko modeliranje hrapavosti površine pri operaciji završne obrade glodanjem”, dana 27.05.2021. godine, u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Tarik Delalić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Pravna rješenja biomedicinski pomognute oplodnje u FBiH”, dana 26.05.2021. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sadik Sinanović, bachelor inženjer zaštite okoline, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Fizičko hemijska analiza i proračun bilansa tehnoloških otpadnih voda u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac“, dana 25.05.2021. godine u 11,00 sati, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj dodataka prehrani na bazi kapi artičoke na poboljšanje lipidnog statusa kod ljudi“,  dana 15.05.2021. godine u 11:00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anita Zlatarević, bachelor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Chebyshevljevi skupovi i metrička projekcija u normiranim prostorima“, dana 07.05.2021. godine u 13,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Marijana Lauc, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Analiza iskustva logopeda u vremenu globalne pandemije COVID-19”, dana 07.05.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elmedin Tabaković bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj temperature asfalta i temperature okoline na zbijenost ugrađenog asfalta“, dana 06.05.2021. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amer Kudumović, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Optimizacija rješenja rekonstrukcije gradske raskrsnice glavnih gradskih saobraćajnica u Tuzli“, dana 06.05.2021. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Muamer Avdić, BA prava, branit će završni magistarski rad pod naslovom: “Međunarodne i nacionalne pravno-političke osnove za uspostavljanje i ostvarivanje diplomatskih i konzularnih privilegija i imuniteta”, dana 26.04.2021. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samra Mešić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Asocijacija 45 bp insercijsko/delecijskog polimorfizma UCP2 gena i pretilosti u humanoj populaciji sjeveroistočne Bosne i Hercegovine“, dana 16.04.2021. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirano Kahvić, bach-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Koncept rješenja odvođenja komunalnih otpadnih voda na području općine Tešanj„, dana 15.04.2021. godine u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amir Krpić, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Reforme u Zvorničkom sandžaku šezdesetih godina 19. stoljeća“, dana 13.04.2021. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sumeja Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu ‘Simin-han-površnice'“, dana 12.04.2021. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amila Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu Srebrenik-Donja Orahovica“, dana 12.04. 2021. godine u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Zejad Saldum, bachelor ing. prehr. tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Ispitivanje kvaliteta Travničkog/Vlašićkog sira od kravljeg mlijeka na tržištu BiH“, dana 09.04.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Belmin Bektić, bach-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja Bugojna i Donjeg Vakufa“ dana 09.04. 2021. godine u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Benjamin Cavrić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Određivanje karakteristika trofaznog asinhronog kaveznog motora sa paralelnim statorskim namotima“. dana 09.04. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Admir Kasić.dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Rezonantni energetski pretvarači u sistemima konverzije energije vjetra“, dana 09.04. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Kemal Avdić, bachelor ing. agronomije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Inventarizacija i odabir fenotipova drijena za ekološki uzgoj“, dana 05.04.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirna Aganović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Komparacija različitih modela jednofaznih transformatora u simulacijama ferorezonancije“, dana 02.04. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Dženana Bubić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Komparativno-pravni prikaz instituta usvojenja djeteta u zakonodavstvima Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke”, dana 01.04.2021. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amerilna Muratović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija“, dana 30.03.2021. godine u 11,00 ati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Adis Nukić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj frekventnih pretvarača na više harmonike u mreži“, dana 26.03. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli.

Jasmina Mahmutagić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Disfagija nakon moždanog udara“ dana 22.03.2021. godine u 15,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Senija Ferizović, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Etiologija mucanja“ dana 19.03.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Uticaj tjelesne mase riba na klaoničke parametre i kvalitet mesa“, dana 19.03.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Sajma Huremović, diplomirani veterinar javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Osjetljivost bakterijskih sojeva izolovanih u slučajevima mastitisa krava na antibiotike i eterična ulja“, dana 12.03.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Hasagić, bachelor primijenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Interakcije teških metala i inhibitora protonske pumpe u biološkim sistemima“ dana 11.03.2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli   

Miralem Kamerić, bach-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje terena kao osnov za temeljenje objekta“, dana 05.03.2021. godine , sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Značaj informiranosti adolescentica o karcinomu dojke i grlića maternice u Općini Orašje“, dana 04.03.2021. godine sa početkom u 17,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samra Osmančević, diplomirana medicinska sestra/tehničar, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost pozitivnosti eozinofila u brisu nosa kod djece u obdaništima na području Tuzlanskog kantona“, dana 03.03.2021. godine sa početkom u 18,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost i tipovi infekcija kod djece oboljele od akutne leukemije”, dana 03.03.2021. godine sa početkom u 17,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Damir Šerifović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ”, dana 26.02.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Principi i projektovanja sistema protivpožarne zaštite u industrijskim pogonima“ , dana 26.02.2021. godine, sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alma Jusufović, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena uticaja hemijskih i bioloških agenasa na produkciju reaktivnih kisikovih vrsta u fiziološkim procesima”, dana 26.02.2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elma Ahmetović, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ljekovita flora planine Konjuh”, dana 25.02.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amar Begić , bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Relejna zaštita elektromotornih pogona u ventilaciono-klimatizacijskim postrojenjima u sredinama ugroženim eksplozivnom i zapaljivom atmosferom“, dana 22. 02. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Blaženka Vrgoč, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Neurogeno mucanje kod odraslih osoba” dana 15.02.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivana Tomić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Stavovi roditelja djece tipičnog razvoja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju” dana 15.02.2021. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mirnesa Kavazović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Uticaj socijalne podrške i zadovoljstva poslom na pojavu profesionalnog sagorijevanja edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka” dana 15.02.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Alma Mujić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Perspektive razvoja konkurentnosti drvo-prerađivačke industrije s osvrtom na proizvodnju namještaja u Bosni i Hercegovini“, dana 12.02.2020. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amra Bašić, bachelor primijenjene hemije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “ Proizvodnja i primjena herbicida kao okolinska prijetnja“, dana 11.02.2021. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Tarik Joldić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu selekciju metoda budžetiranja kapitala u bosanskohercegovačkim preduzećima“, dana 11.02.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Šejla Redžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Obrasci privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa, samopoštovanje i zadovoljstvo životom kod srednjoškolaca“, dana 01.02.2021. godine u 13.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Umejr Karalić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj alkoholizma na nasilje u porodici“, dana 28.01.2021 godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Arman Hokić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Razlike u nivoima tjelesne aktivnosti i sastava tijela kod odraslih osoba ženskog spola”, dana 29.01.2021. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Edis Gavranović, dipl. inž. rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija eksploatacije kvarcnog pijeksa na PK ‘Selimovo brdo’ Dobošnica“ dana 25.01.2021. godine , sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Adel Grahić, bach-inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kontrola proizvodnih kapaciteta kolskom vagom na PK „Vrtlište“, dana 25.01.2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Džidić, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:„Dob menarhe djevojčica sa područja Gradačca“, dana 08.01.2021. godine sa početkom u 13 sati i 30 minuta u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amar Kavgić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “ Zakonitost dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih radnji u svjetlu zaštite prava na pravično suđenje i prava na privatnost ”, dana 15.01.2021. godine sa početkom u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Aida Kadrić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Indikatori i metodologija utvrđivanja energetskog siromaštva“, dana 12. 01. 2021. godine sa početkom u 14,30 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Irma Zenunović, bachelor matematike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Konstrukcija i analiza nekih diferentnih šema za numeričko rješavanje semilinearnog perturbacionog reakciono-difuznog rubnog problema” dana 24.12.2020. godine u 12 sati i 30 minuta u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA      2020/21     2019-20…

 

Povratak