ERASMUS+

 

Šta je ERASMUS+

ERASMUS+ je najveći program Evropske unije, a koji podrazumijeva pomoć na svim nivoima obrazovanja, obuke mladih i sporta. Njegov ukupan budžet od 14,7 milijardi eura omogućit će studiranje, osposobljavanje i stjecanje iskustva u inostranstvu za 28 zemalja članica EU-i 27 zemalja koje nisu članice EU (uključujući i BiH). Ciljne grupe programa su studenti, akademsko i administrativno osoblje, kao i same visokoškolske institucije.

Osnovni ciljevi programa Erasmus+ su:

• jačanje znanja i vještina pojedinaca,
• jačanje zapošljavanja europskih građana,
• unaprjeđivanje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta,
• povezivanje obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom.

Postoji nekoliko aktivnosti koje su uključene u program Erasmus+, a to su:

• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
• Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
• Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
• Program Jean Monnet
• Sport

Pored mnogih drugih aktivnosti, ključna aktivnost Programa je podrška za mobilnost. Studenti imaju mogućnost studiranja u zemljama članicama EU u periodu od dva mjeseca do godinu dana, a osoblje može predavati i pohađati razne obuke na EU univerzitetima i institucijama u periodu od pet dana do tri mjeseca. Također, studenti mogu steći svoje prvo pravo poslovno iskustvo, uz plaćene prakse i volonterske programe, kao i određene stipendije i školarine.

Evropska komisija na evropskom nivou je odgovorna za implementaciju programa, kao i nacionalne agencije zemalja Programa i nacionalnog ureda za Erasmus+ zemlje Programa.

 

Budućnost Erasmus+ programa

Evropska komisija je objavila da će za naredni Erasmus program, predviđen za period 2021.-2028. godine, udvostručiti budžet na skoro 30 milijardi eura i omogućiti još veći broj mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja širom Evrope i svijeta.

 

ERASMUS POVELJA

Erasmus Povelja u visokom obrazovanju (ECHE) visokoškolskim ustanovoma služi kao opšti kvalitativni okvir za aktivnosti evropske i međunarodne saradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu programa Erasmus+. Dodjela ECHE-a preduslov je za sve visokoškolske ustanove koje se nalaze u zemlji učesnici programa i koje žele učestvovati u obrazovnoj mobilnosti pojedinaca i/ili saradnji radi ostvarivanja inovacija i dobre prakse u okviru programa Erasmus+.

Erasmus Povelja u visokom obrazovanju 

 

Lista potpisanih međuinstitucionalnih sporazuma o saradnji u okviru „Erasmus+“ programa

Vodič Erasmus + programa

 Erasmus + Programme Guide

Tuzla Survival Guide