Ciljevi i aktivnosti

 

Osnovni cilj projekta je akreditacija najmanje 26 master i 14 kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, te nabavka naučno-istraživačke opreme usmjerene za ekološki monitoring voda, opremanje sedam laboratorija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uspostavljanje regionalne “ECOBIAS” akademske mreže.

 

Ciljevi projekta su:

 

-Razvoj i implementacija naprednog master kurikuluma u Ekološkom Monitoringu i Biološkoj Procjeni Akvatičnih Ekosistema (EMAB) na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana a u skladu sa bolonjskim i nacionalnim standardima za akreditaciju;

 

-Razvoj i implementacija kurseva cjeloživotnog učenja za sektor monitoringa okoliša u skladu sa EU Okvirnom Direktivom o vodama na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;

 

-Opremanje 7 laboratorija za ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema (EMAB) u institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;

 

-Razvoj regionalne akademske ECOBIAS mreže radi organizacije i promocije regionalne saradnje u oblasti Ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema.

 

Aktivnosti projekta odvijati će se kroz realizaciju šest osnovnih paketa: priprema, razvoj kurikuluma, razvoj ECOBIAS akademske platforme, osiguranje kvaliteta, diseminacija i upravljanje projektom.

 

Priprema i analiza stanja u oblasti ekološkog monitoringa partnerskih i programskih institucija ima za rezultat uspostavljanje temeljne platforme za izradu elaborata i pokretanje master studija i kurseva cjeloživotnog učenja.

 

Razvoj kurikuluma u oblasti ekološkog monitoringa i pokretanje master studija i kurseva cjeloživotnog učenja je najobimniji paket projekta. Ovaj paket će da rezultira sa najmanje 26 novih EMAB master kurseva pokrenutih do septembra 2021. godine i implementiranih do decembra 2022. godine. Također ima za cilj da razvije materijale za učenje do avgusta 2021. godine. Osim 4 master studijska programa u oblasti EMAB koja treba da budu razvijena, implementirana i akreditovana/odobrena do aprila 2022. godine, najmanje 14 novih kurseva cjeloživotnog učenja i trening materijala će da bude razvijeno do avgusta 2021. godine i implementirano do oktobra 2022. U ovom paketu je predviđeno da najmanje 68 članova nastavnog osoblja bude trenirano do avgusta 2021. godine i 7 novih laboratorija opremljeno do decembra 2020. godine. Upis studenata za master studije i kurseve cjeloživotnog učešća planiran je od septembra 2021. godine.

 

Razvoj ECOBIAS akademske platforme bi trebao da osigura saradnju između akademskog i stručnog osoblja u oblasti monitoringa i komunikaciju sa studentima zbog lakše razmjene ideja/znanja u oblasti bioprocjene slatkovodnih resursa. Planirana je uspostava ove platforme do decembra 2021. godine

 

Diseminacijske aktivnosti su planirane u vidu organizacije radionica, otvorenih dana, okruglih stolova, organizacije ljetne eDNA škole i finalne konferencije. Ljetna eDNA na temu primjene metabarkoding tehnika u monitoringu voda kao i finalna konferencija biti će organizirane na Univerzitetu u Tuzli u toku 2022. godine.

 

 

Aktivnosti

 

U okviru projekta ECOBIAS /Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs/ održan je Kick-off sastanak na Univerzitetu u Novom Sadu u periodu od 10. do 11. februara 2020. godine. Na kick – off sastanku su učešće uzeli predstavnici svih 11 institucija. Univerzitet u Tuzli su predstavljali Dr.sc. Jasmina Kamberović, Prof. dr. Avdul Adrović, Prof. dr. Edina Hajdarević. Sve informacije o odražnom sastanku mogu se pronaći na linku
https://www.ecobiaserasmus.com/2020/02/23/ecobias-kick-off-meeting