Prvi sastanak konzorcija u okviru EU ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education Project No. 574009-EPP-1-IE-EPPKA2-CBHE-SP-QFP

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 20.02.2017. god.

 

U periodu od 13.02.-14.02.2017 godine održan je I (prvi) sastanak konzorcija na ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education Project No. 574009-EPP-1-IE-EPPKA2-CBHE-SP: QFP projektu.

Univerzitet Limerick kao koordinator i domaćin prvog sastanka upoznao je sve prisutne o samom univerzitetu, te ukratko opisao ključne kompetencije koordinirajuće institucije. Sve partnerske institucije su nakon toga predstavile kratak profil svoje institucije, te dala svoja očekivanja vezano za ovaj projekat. Poslije toga uslijedilo je detaljno predstavljanje svih radnih paketa i uloga pojedinih partnerskih institucija.

Univerzitet u Tuzli je voditelj radnog paketa i odgovoran je za kreiranje upitnika za procjenu tržišta rada i postojećih programa na području Bosne i Herecegovine. Takodjer, u toku prve projektne godine planirana je nabavka opreme u vrijednosti od 37000 eura za opremanje multimedijalne webinar konfernecijske učionice za potrebe on line učenja. Također, Univerzitet u Tuzli je uključen u rad Upravne grupe projekta koji zajedno sa EU partnerima asistira koordinatoru u pripremanju svih sastanaka, materijala i potrebnih resursa.

Prije dvije godine u izvješću o napretku BiH, Europska komisija navodi da BiH treba povećati svoje napore u koordinaciji i usklađivanju pravnog okvira koji uređuje obrazovni sektor na svim nivoima obrazovanja. Akcijski plan za kvalifikacijski okvir za period 2016-2020 postavlja mnoga područja koja zahtijevaju značajne akcije uključujući i sistema visokog obrazovanja. Cilj QFP projekta je podržati reformu sistema visokog obrazovanja u BiH, te poboljšati kvalitetu obrazovanja u skladu sa standardima i nastave EU, te s nacionalnim prioritetima kroz izgradnju QF platforme znanja (QFP). Kroz projekat izradit će se model obuke za prognoziranje i identificiranje potrebe tržišta rada u području kvalifikacija. Ovo će biti dizajnirano da osigura da se one mogu lako mapirati u skladu sa EQF. Primarno između alata će biti razvijen detaljan priručnik koji će biti namjenjen osoblju koje razvoj programe. Od vitalne važnosti strategija koja će podržavati ciljeve i rezultate projekta jeste razmjena znanja i širenje infomacija. Ovo će biti ostvareno putem niza studijskih posjeta i treninga. Ovaj dio projekta će također uključiti razvoj tehnologijom poptpomognute metodologije sa nabavkom odgovorajućeg alata i sistema. Ključni elemenat uspjeha projekta je uključenost resornih ministarstava i drugih državnih agencija.


Cilj projekta je da obuči približno 500 osoba sa BiH univerziteta, ministarstava i drugih ključnih stakholdera kao što su poslodavci i državne agencije uključene razvoj jednog modernog sistema visokog obrazovanja.


Kvalifikacijski okvir u BiH je u ranoj fazi razvoja te projekat pdržava Akcioni plan za razvoj i implementaciju kvalifikacijskog okvira u BiH. Predstojećih godina Akcioni plan će se usvojiti. U tom duhu, svi programi na univerzitetima će biti zasnovani na ishodima učenja standarda zanimanja. Partneri na projektu su: Univerzitet Limerick, Univerzitet Tuzla, Univerzitet Zenica, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet Bihać, Univerzitet Džemal Bijedić, Univerzitet Mostar, Svjetski Univerzitetski servis, Univerzitet Catania, Univerzitet Alicante, Agencija za zapošljavanje BiH, Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Udruženje poslodavaca, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Centar za informiranje i prepoznavanje diploma, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, te Europska univerzitetska edukacijska mreža.

 

Vrijeme i trajanje projekta
Početni datum: 15/10/2016
Datum završetka: 14/10/2019
920 323,00 €

 

Prvi sastanak konzorcija u okviru EU ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education