Članovi Senata

 


Senat Univerziteta u Tuzli

Rektor

1. dr.sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor

– Akademija dramskih umjetnosti

2. mr. sci. Damir Altumbabić,vanredni profesor
3. Damir Mahmutović, MA, docent

– Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

4. dr. sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor
5. dr.sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor

– Ekonomski fakultet

6. dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor
7. dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor

– Fakultet elektrotehnike

8. dr. sci. Aljo Mujčić, redovni profesor
9. dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor

– Fakultet za tjelesni odgoj i sport

10. dr. sci. Dževad Džibrić, vanredni profesor
11. dr. sci. Edin Užičanin, docent

– Farmaceutski fakultet

12. dr. sci. Aida Smajlović, vanredni profesor
13. dr. sci. Nahida Srabović, docent

– Filozofski fakultet

14. dr. sci. Tanja Pavlović, vanredni profesor
15. dr. sci. Marijana Nikolić, vanredni profesor


– Mašinski fakultet

16. dr. sci. Denijal Sprečić, redovni profesor,
17. dr. sci. Samir Butković, vanredni profesor

– Medicinski fakultet

18. dr. sci. Selmira Brkić, redovni profesor
19. dr. sci. Farid Ljuca, redovni profesor

– Pravni fakultet

20. dr. sci. Amir Karić, vanredni profesor
21. dr. sci. Vedad Gurda, vanredni profesor


– Prirodno-matematički fakultet

22. dr. sci. Avdul Adrović, redovni profesor
23. dr. sci. Enes Duvnjaković, redovni profesor

– Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

24. dr. sci. Adnan Hodžić, vanredni profesor
25. dr. sci. Amir Mešković, redovni profesor

– Tehnološki fakultet

26. dr. sci. Sead Ćatić, redovni profesor
27. dr. sci. Zoran Iličković, redovni profesor

Članovi Senata iz reda studenata

29. Vedrana Vuković, student I ciklusa studija,
30. Dženeta Kovačević, student I ciklusa studija,
31. Jasmin Demirović, student I ciklusa studija,
32. Selmir Duraković, student I ciklusa studija i
33. Amila Muminović, student II ciklusa studija.