Proces izrade Strategije razvoja Univerziteta- Faza I

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. god.

 

 

Faza I – Priprema za izradu Strategije
U pripremnoj fazi za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli izvršeno je imenovanje nadležnih tijela i timova za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina i to: Tima za izradu sedmogodišnjeg starteškog plana razvoja Univerziteta u Tuzli, devet izvršnih timova za izradu strateških područja Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021. – 2027. godina, Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja UNTZ za period 2021.-2027. i Tima za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli. Ovaj korak obuhvatio je i izradu Uputstva za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli kao alata  za sudionike u procesu izrade strateškog dokumenta, sa ciljem osiguranja jasnih i sažetih uputa sudionicima u izradi Strategije o načinu izrade pojedinih dijelova Strategije te harmoniziraog i sinhroniziranog pristupa izradi strateškog dokumenta. Analizirani su i svi svih relevantni strateških i drugi dokumenti od značaja za oblast obrazovanja (posebno visokog obrazovanja u BiH), na različitim nivoima (međunarodnom, državnom, entitetskom i kantonalnom), a koji su uzeti u razmatranje prilikom izrade Strategije. S tim u vezi, Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli je usklađena sa sljedećim dokumentima koji služe kao pravni okvir: Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 59/09), Okvirni zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciju unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje BiH” (Službeni glasnik BiH, broj: 43/09), Zakon o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19), Zakon o naučno-istraživačkom radu (Službene novine Tuzlanskog kantona br. 14/17), Statut Univerziteta u Tuzli (2017.), Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina (u procesu izrade Strategija za period 2021.-2027.), Program rada Univerziteta u Tuzli za period xxx, samoevaluacioni izvještaji UNTZ, godišnji izvještaji o radu UNTZ, podaci organizacionih jedinica, zakonski okviri srodnih područja – direktno i indirektno vezanih za visoko obrazovanje i sl.

 

Pripremna faza obuhvatila je pregled odnosno analizu  trendova i pokazatelja za svako strateško područje. Trendovi i pokazatelji strateških područja analizirani su za desetogodišnji period 2011.-2020. godina. Desetogodišnji period uzet je kao referentan kako bi se mogli donijeti adekvatni zaključci o prisutnim trendovima u svakom od devet strateških područja. Sažetak analize trendova dat je u dijelu.