Proces izrade Strategije razvoja Univerziteta – Faza III

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. godine

 

 

 Faza III – Izrada i usvajanje operativnog okvira – od strateških ciljeva do konkretnih aktivnosti

 

 


Izrada i usvajanje operativnog okvira – od strateških ciljeva do konkretnih aktivnosti – praktično se može tretirati kao jedinstven proces, u kojem je za fazu razrade strateškog cilja na operativne ciljeve karakteristična razrada strateškog cilja na više operativnih ciljeva način da postaju  jasniji, precizniji i mjerljiviju, za fazu mjerenja i evaluacije karakteristično određivanje ključnih perfomansi uspješnosti preko kojih se osigurava evaluacija postignića operativnih ciljeva, a za fazu razrade, razradu operativnih ciljeva na aktivnosti koje sa sobom nose rizike ostvarenja, vremenskog okvira i indikatora uspješnosti realizacije konkretne aktivnosti. Strateški ciljevi dekomponovani na operativne a oni na aktivnosti koje se realizuju u planiranom vremenskom okviru sedmogodišnjeg planskog perioda sa precizno definisanim indikatorima, predstavljaju izvanredan osnov za izradu trogodišnjih i godišnjih planova rada Univerziteta u Tuzli.