Tijela odgovorna u procesu izrade Strategije razvoja Univerziteta

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. god.

 

Senat Univerziteta u Tuzli

Senat Univerziteta u Tuzli kao vrhovno tijelo Univerziteta u procesu izrade Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina ima ulogu koja se ogleda u pokretanju procesa izrade Strategije, imenovanja Tima za izradu sedmogodišnjeg strateškog plana razvoja Univerziteta u Tuzli, a potom i usvajanje nacrta kao i finalne verzije (prijedloga) Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

 


Tim za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

Tim za izradu Strategije razvoja  Univerziteta u Tuzli čini 25 članova, od čega je njih 18 imenovano Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, a 7 članova – voditelja izvršnih timova strateških područja Odlukom Tima za izradu sedmogodišnjeg strateškog plana razvoja Univerziteta u Tuzli. Uloga Tima je definiranje metodologije i analitičkih alata u skladu sa savremenim pristupima, izrada Uputstva za izradu Strategije razvoja UNTZ, pripremne aktivnosti za prikupljanje podataka, priprema, organizacija sastanaka i radionica, priprema tehničkih i stručnih podloga za Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Univerziteta, koordinacija procesa te osiguravanje kvaliteta procesa i proizvoda u svim fazama izrade Strategije razvoja Univerziteta. Vodtelj Tima dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor i ko-voditelj Tima dr.sci. Aljo Mujčić, redovni profesor zaduženi su za funkciju strateškog planiranja i koordinaciju rada Tima.

 


Izvršni timovi za izradu strateških područja Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021. – 2027. godina

Izvršni timovi za izradu strateških područja Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021. – 2027. godina osnovani su za devet strateških područja i to za područja: Naučnoistraživački rad (nauka, istraživanje, umjetnost i stvaralaštvo); Studij i studenti  (nastava i studentska pitanja); Međunarodna saradnja (internacionalizacija); Resursi (prostor i drugi resursi…); Univerzitet u svom okruženju; Osiguranje kvaliteta i kultura kvalitet; Organizacija i upravljanje univerzitetom; Informaciono-komunikacione tehnologije i Finansije. Uloga izvršnih timova jeste razmatranje i usaglašavanje ključnih razvojnih izazova i potencijala članica Univerziteta (fakulteta i ADU), predlaganje i usaglašavanje razvojnih ciljeva i odabir prioriteta. Timovi odgovaraju područjima glavnih procesa na Univerzitetu, odnosno pokrivaju sve aspekte rada Univerziteta i stvaraju realne pretpostavke za integraciju Univerziteta u Tuzli  u EU prostor visokog obrazovanja.  Izvršni timovi vrše analizu stanja u strateškom području za period od 2010.-2020.godine. Na osnovu nalaza analize stanja izrađuju PESTEL i SWOT analizu, a potom i strateške fokuse za strateško područje. Definišu elemente vizije i misije iz svog područja i zajedno sa Timom za izradu strategije razvoja UNTZ definišu viziju i misiju Univerziteta u Tuzli. U nastavku definišu strateške ciljeve (jedan ili više), operativne ciljeve za svaki strateški cilj, ključne indikatore performansi – KPI te vrše razradu operativnih ciljeva (definisanje aktivnosti, indikatora, rizika i vremenskog okvira). Po pozivu organizatora prisustvuju sastancima Tima za izradu Strategije razvoja UNTZ, sastancima Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja UNTZ i javnim raspravama o nacrtu Strategije.

 

 

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli  za period 2021.-2027.

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja UNTZ za period 2021-2027. godina čine rektor, prorektori, dekani, prodekani, generalni sekretar, direktor finansija, ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, predstavnici Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona, direktor Kantonalne privredne komore Tuzla, predstavnici JLS (Grada Tuzla, Grada Živinice, Općine Lukavac ..), predstavnici nevladinog sektora i predstavnici studenata. Uloga Koordinacionog odbora ogleda se u operativnoj koordinaciji  procesa izrade Strategije razvoja Univerziteta, te razmatranju i usaglašavanju  ključnih dijelova dokumenta. Formiranjem i radom ovog Odbora osigurava se vertikalna i horizontalna koordinacija procesa izrade Strategije.

 

Postavljanjem upravljanja procesa izrade Startegije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina osigurava se angažiranost i uključenost svih fakulteta i ADU Univerziteta, rektora, prorektora i studenata, ali i vertiklana i horizontalna koordinacija procesa, što će doprinijeti efikasnosti i efektivnosti u pripremi strateškog dokumenta, ali i njegovom usvajanju i diseminaciji njegovog sadržaja.