OBAVIJEST O BENEFICIJAMA PRI UPISU U AKADEMSKU 2020/2021. GODINU

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 05.10.2020. god.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

 

Obzirom da je u toku upis u akademsku 2020/2021. godinu, u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli obavještavaju se djeca iz reda boračke populacije da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu, kojom su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na beneficiju kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli pri upisu u novu studijsku/akademsku godinu u visini do 50% kod plaćanja naknada.

Pravo na beneficiju za upis kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli, u visini do 50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku/akademsku godinu (u daljem tekstu: beneficija), putem sudjelovanja na javnom konkursu, ima:

a) dijete iz porodice poginulog, umrlog i nestalog branioca,
b) dijete ratnog vojnog invalida i ratni vojni invalid,
c) dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja i
e) nezaposleni demobilisani branilac.

Dijete demobilisanog branioca navedeno pravo ostvaruje prema odredbama Zakona o pravima demobilisanih boraca i čianova njihovih porodica putem Federainog ministarstva nauke i obrazovanja.

Ministarstvo je planiralo konkurs za ostvarivanje navedenog dopunskog prava raspisati koncem decembra tekuće godine, zbog dokaza traženih tačkama 7. i 8. Popisa potrebne dokumentacije i to:

7. dokaz o uplaćenoj prvoj rati upisnine – uplatnica (original ili ovjerena fotokopija) Ustanove visokog obrazovanja i
8. dokaz u upisu u ljetni semestar (prilikom zaključivanja ugovora o dodjeli sredstava) Ustanove visokog/srednjeg obrazovanja

Nakon provedene konkursne procedure utvrđuje se konačna rang lista na osnovu koje Ministar za boračka pitanja sa kandidatom, zaključuje ugovor, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze.

Isplata beneficije se vrši jednokratno na račun korisnika beneficije otvoren kod banke, u skladu sa ugovorom.

Obavijest u cijelosti možete preuzeti na sljedećem linku:
OBAVIJEST O BENEFICIJAMA PRI UPISU U AKADEMSKU 2020/2021. godinu