OBAVJEŠTENJE o organizovanju drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

 

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 17.07.2020. god.

 

 

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 20.07. do 31.08. 2020. godine.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 02.09., a konačna 04.09.2020. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

Za Akademiju dramskih umjetnosti:
Podnošenje prijava vršiće se od 20.07. do 31.08.2020. godine;
I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 01.09.2020. godine u 10,00 sati;
II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 01.09.2020. godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 02.09.2020. godine u 10,00 sati;
Privremena rang-lista kandidata objaviće se 02.09., a konačna 04.09.2020. godine;
Upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.


Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta konkursa), u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju kao i studijski program na koji se želi upisati.
Kandidati su u obavezi prijaviti se i elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu: upis2020@untz.ba

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije.

Uz prijavu na konkurs je obavezno priložiti:
– Prijavni obrazac u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju kao i studijski program na koji se želi upisati.
– Kopije, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara:
• svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
• svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,
• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,
• uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
• uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu/razred srednje škole prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju/rješenje o ekvivalenciji završenog razreda ili potvrdu nadležnog ministarstva obrazovanja da je taj postupak u toku.
Kandidat za upis na Fakultet za tjelesni odgoj i sport prilaže i ljekarsko uvjerenje od strane zdravstvene ustanove u mjestu prebivališta kandidata.
Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica može se pogledati se na web stranici Univerziteta: www.untz.ba
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti studentskoj službi fakulteta/Akademije putem kontakt telefona i putem e-mail adrese fakulteta/Akademije koji se nalazi na web stranici Univerziteta.

Tačan broj slobodnih mjesta za upis kandidata koji se finansiraju iz Budžeta TK ili u kategoriji studenata koji se sami finansiraju (SVP), te broj slobodnih mjesta na vanrednom studiju biti će objavljen 24.07.2020. godine, po okončanju upisa kandidata, primljenih na prvom upisnom roku.

Ostale odredbe Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini ostaju nepromijenjene.