Utvrđene visine školarina, odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 18.06.2020. god.

 Utvrđene visine školarina na Univerzitetu u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona  je u utorak, 16.06.2020. godine  dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  u akademskoj 2020/21. godini. Prema ovoj odluci redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2020/21. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

 

 

(foto: arhiva)

 

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2020121. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u iznosu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti, Medicinskom fakultetu i Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta. Na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu školarina će iznositi  750,00 KM po semestru, dok je 600,00 KM po semestru iznos školarine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu.

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).

Školarina za studente drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine iznosi 2.400,00 KM, a za studente studijskih programa u trajanju od dvije akademske 2.400,00 KM po studijskoj godini.

Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2020121. godini, plaćat će  školarinu u iznosu od 9.000,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000,00 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000,00 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Farmaceutskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodnomatematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom, Tehnološkom fakultetu i zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta, dok će na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu školarina iznositi 14.000,00 KM.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama osoba  propisanih Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, odnosno Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2020/'21. godini plaćat će do 50% iznosa participacije, odnosno do 50% iznosa školarine.

 

 

Odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u TuzliVlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.

Na I (prvom) ciklusu studija je planiran upis za ukupno 2.155 studenata, od čega 1.060 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.045 studenata koji se sami finansiraju, te 50 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklusa studija na Medicinskom fakultetu. Na II (drugom) ciklusu studija svih fakulteta je planiran upis za minimalno, a maksimalno 1.185 studenata, dok je na III (trećem) ciklusu studija planiran upis za minimalno 78, a maksimalno 213 studenata.

Kada je prvi ciklus studija u pitanju, posmatrano po fakultetima/Akadmiji, za najviše studenata planiran je upis na Medicinskom fakultetu gdje je predviđen upis za 80 studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i 370 studenata koji se sami finansiraju. Od ovog broja 270 studenata koji se sami finansiraju čine studenti Odsjeka zdravstvenih studija. Na Filozofskom fakultetu je predviđen upis za 195 studenata čiji će se troškovi studija finansirati iz Budžeta TK, te 145 studenata koji će se sami finansirati. Na Akademiju dramskih umjetnosti je planiran upis 10 studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i 5 studenata koji se sami finansiraju. Na Farmaceutskom fakultetu planiran je upis 25 studenata se finansiraju iz Budžeta TK i 55 studenata koji se sami finansiraju. Na odsjeke Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta je planiran upis po ukupno 45 studenata koji se finansiraju iz Budžeta i onih koji će se sami finansirati, dok će se na odsjeke Ekonomskog fakulteta moću upisati po 120 studenata koji se finansiraju iz Budžeta i onih koji će sami snositi troškove studija, te 20 vanrednih studenata. Na Fakultet Elektrotehnike je predviđen upis za 140 studenata na teret Budžeta i 70 samofinansirajućih studenata. Na fakultetu za tjelesni odgoj i sport je taj omjer 20:15 uz 30 vanrednih studenata. Na Mašinskom fakultetu je predviđen upis 90 studenata čije će troškove studiranja snositi Tuzlanski kanton i 45 studenata koji će sami snositi troškove svog studiranja. Na Pravnom fakultetu predviđen je upis ukupno 50 studenata, 40 studenata na teret Budžeta TK i 10 studenata koji se sami finansiraju, na Prirodno – matematičkom 110 studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i 70 koji će se sami finansirati. Rudarsko – geološko – građevinski fakultet moći će upisati 90 studenata na teret Budžeta TK i 60 studenata koji će se sami finansirati, dok će Tehnološki fakultet moći upisati 95 studenata na teret Budžeta TK i 55 studenata koji će sami snositi troškove studija.


U prošloj akademskoj godini na JU Univerzitet u Tuzli na prvom ciklusu studija i prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija je upisano oko 1.500 studenata, na drugom ciklusu studija je upisano oko 300 studenata a na trećem ciklusu studija upisano je 60 studenata, a ukupno na svim godinama prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli u prošloj akademskoj godini je bilo upisano oko 12.000 studenata uključujući i apsolvente i imatrikulante na svim ciklusima studija.
 


(untz.ba / vladatk.kim.ba)