Aktivnosti i poslovi Ureda

Aktivnosti Ureda za nastavu i studentska pitanja:

 

– u skladu sa utvrđenom politikom u oblasti nastavnog procesa utvrđuje prijedloge i predlaže Senatu i Rektoru
  odgovarajuća rješenja, nalaže i preduzima mjere za realizaciju naučno – nastavnog procesa;


– koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se tiču planova pokrivenosti nastave i njihove implementacije, te daje
  odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i Rektoru;


– koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se odnose na kontinuiranu provjeru znanja studenata i raspored
  ispitnih rokova, te njihovu implementaciju za narednu akademsku godinu, dajući odgovarajuće prijedloge i izvještaje
  Senatu i Rektoru;


– koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se tiču izrade i implementacije rasporeda nastave po organizacionim
  jedinicama i prati redovnost i kvalitet odvijanja nastave, te u tome smislu daje odgovarajuće prijedloge i izvještaje
  Senatu i Rektoru;


– neposredno izrađuje materijale za odgovarajuće organe Univerziteta za koje je Ured za nastavu i studentska pitanja
  nadležan;


– koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se tiču angažovanja spoljnih saradnika u nastavi, te daje odgovarajuće
  prijedloge Senatu i Rektoru;


– vrši koordinaciju aktivnosti na nivou Univerziteta koje se odnose na utvrđivanje nastavnih planova i programa te prati
   njihovu implementaciju, pa u datome smislu podnosi odgovarajuće prijedloge Senatu i Rektoru;


– najmanje jednom godišnje, a po potrebi/na traženje i češće, podnosi Senatu i Rektoru izvještaje o realizaciji naučno –
  nastavnog procesa i prolaznosti studenata, kao i druge izvještaje za čijim sačinjavanjem i razmatranjem se ukaže
  potreba;


– rukovodi aktivnostima na nivou Univerziteta koje se tiču priprema za upis studenata na sva tri ciklusa studija, te
  podnosi odgovarajuće prijedloge i izvještaje o realizaciji odluka Senatu i Rektoru;


– priprema izradu i izdavanje Pregleda predavanja;


– predlagač je općih i pojedinačnih pravnih akata, koji su u vezi sa nastavom i studentskim pitanjima;


– učestvuje u pripremi sjednica Senata.

 

 


Ured za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove:

 

– organizuje i rukovodi radom Ureda za nastavu i studentska pitanja,

– predlaže i preduzima mjere za unapređenje nastavnog procesa,

– koordinira i predlaže Senatu pokrivenost nastave za narednu školsku godinu,

– koordinira i predlaže Senatu raspored ispitnih rokova za narednu školsku godinu

– koordinira aktivnosti na izradi rasporeda nastave po organizacionim jedinicima i praćenju redovnog odvijanja nastave,

– učestvuje u izradi materijala za nadležne organe iz nadležnosti Ureda,

– predlaže rektoru angažovanje spoljnih saradnika u nastavi,

– prati realizaciju izvršenja nastavnih planova i programa na fakultetima,

– najmanje dva puta godišnje podnosi rektoru Izvještaj o realizaciji naučno-nastavnog procesa i prolaznosti studenata na
  nivou Univerziteta,

– inicira aktivnosti na preispitivanju nastavnih planova i programa u skladu sa Zakonom i Pravilima Univerziteta,

– predlaže rektoru i nadležnim organima Univerziteta preduzimanje mjera i aktivnosti na podizanju kvaliteta nastave,

– vodi aktivnosti na pripremama za upis studenata u I godinu dodiplomskog studija,

–  priprema izradu i izdavanje Biltena i Pregleda predavanja

– jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru i Upravnom odboru,

– učestvuje u pripremi sjednica Senata,

– obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Ureda, a po nalogu rektora.