Kodeks nastavničke etike

 

Na osnovu člana 76. stav 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine “Tuzlanskog kantona” broj 10/99 i 15/00) te članova 172. i 253. alineja 8. Pravila JU Univerzitet u Tuzli, Senat JU Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 12.2.2001. godine donio jeKODEKS NASTAVNIČKE ETIKE
Član 1.

Ovim Kodeksom propisuju se moralna i etička načela kojih se moraju pridržavati univerzitetski nastavnici, saradnici, naučnici i istraživači (u daljem tekstu: nastavnici) koji obavljaju naučno-nastavnu ili umjetničko-nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u JU Univerzitet u Tuzli (u daljem tekstu: Univerzitet).

Član 2.

Čestitost, pravednost, humanost i uljudnost, uzajamno potpomaganje, kao temelji moralne filozofije, čine bit nastavničke etike. Etičke norme nastavnik ne treba prihvaćati pasivno nego kao skup načela koja ga vode u naučnom, nastavnom i umjetničkom radu, te u privatnom životu. Njegova je obaveza svoj rad prilagoditi tim načelima.

Član 3.

Nastavnik je dužan savjesno i odgovorno obavljati poslove za koje je biran, na najbolji mogući način, savjesno, dostojanstveno i odgovorno. Svojim ponašanjem u javnom i privatnom životu obavezan je čuvati ugled i dostojanstvo Univerziteta i profesije koju obavlja.

Član 4.

Nastavnik je dužan sudjelovati i u društvenom životu i svoja znanja primjenjivati na dobrobit društva.

U ophođenju s kolegama, saradnicima i studentima treba biti ljubazan, korektan i tolerantan, pridržavajući se načela naučne istine i kritičnosti. Pri organiziranju rada mora djelovati nepristrasno i pravedno.

Svoj ugled i zvanje nastavnik mora unaprjeđivati i potvrđivati rezultatima svog naučno-istraživačkog i stručnog, odnosno umjetničkog rada.

Član 5.

Nastavnik mora unaprjeđivati struku objavljivanjem vlastitih rezultata, razmjenom znanja, podataka i iskustava sa saradnicima i studentima, te kroz rad u naučnim, stručnim i umjetničkim udruženjima.

Nastavnik je dužan jačati uticaj struke i stalno ukazivati na njeno stvarno značenje.

Nastavnik je dužan ukazivati na nestručne i neosnovane tvrdnje povezane s njegovom strukom ne hvaleći pretjerano svoj rad i izbjegavajući postupke kojim bi se potcijenili, obezvrijedili ili obeščastili ugled i dostojanstvo drugih.

Svoje mišljenje o stručnim i strukovnim pitanjima javno će izreći ako je temeljeno na poznavanju bitnih činjenica koje se odnose na razmatrano pitanje, odnosno ako je to njegovo uvjerenje temeljeno na naučnoj istini i kritičnosti.

Jednako će se ponašati u svojstvu svjedoka na sudu ili tokom rada u stručnim i drugim komisijama.

Tvrdnje u vezi s određenim pitanjem, koje je potaknuto ili plaćeno u nečijem interesu, iskazivaće jedino uz naznaku u čije ih ime iznosi.

Član 6.

Nastavnik je dužan posebnu pažnju posvetiti svojim nastavnim obavezama. Ove obaveze će prihvatati tek nakon realne procjene svojih sposobnosti i mogućnosti da ih kvalitetno i u potpunosti izvršava.

Nastavne obaveze dužan je izvršavati u skladu s najnovijim naučnim saznanjima i dostignutim tehnološkim rješenjima. Nastavni proces treba voditi tako da studenta osposobi za rješavanje postojećih i nailazećih problema, te da na osnovu stečenih znanja s razumijevanjem prihvata napredak nauke, tehnologije i društva. Nastavu mora održavati redovno, u utvrđenom terminu i trajanju.

Član 7.

Studentima mora omogućiti da steknu odgovarajuća znanja i pripreme se za ispit.

Nastavnik mora biti na raspolaganju studentima radi davanja objašnjenja i raspravljanja o pitanjima vezanim za savladavanje nastavnog programa. Nastavnik u edukacijskom procesu, dijalogu sa studentima i izvan nastave mora poštovati principe nenasilne komunikacije. Nastavnik je dužan preporučiti dostupne udžbenike, priručnike, skripte i ostalu literaturu potrebnu za savladavanje nastavnog programa. Ne smije studentima uskratiti informacije od važnosti za uspješnost studiranja.

Član 8.

Nastavnik na ispitu mora studenta ocijeniti na osnovu iskazanog znanja, iznesenih činjenica i njegovog razumijevanja materije, stečenih vještina i pokazane sposobnosti da iskazano primjeni u stvarnim uvjetima. Svoje zahtjeve mora temeljiti na pristupačnosti svih sredstava neophodnih pri savladavanju nastavnog programa.

Član 9.


Nastavnik ne smije dopustiti da bilo kakav interes u nekom drugom poslu naruše njegove naučno-nastavne obaveze. Poslove za koje je biran ni u kojem slučaju ne smije podrediti bilo kojim drugim obavezama izvan Univerziteta.

Nastavnik ne smije poticati, prihvaćati ili obavljati poslove koji se protive humanim ciljevima nastavničkog poziva i koji bi mogli štetno uticati kako na njegov ugled i položaj, tako i na ugled i dostojanstvo Univerziteta.

Član 10.

Nastavnik ima dužnost i obavezu da povjerenje u nastavnički posao bude dato onima koji to u cjelosti zaslužuju.

Dužan je osigurati mogućnost naučnog i stručnog razvoja te napredovanja svim osobama s kojima sarađuje bez pristrasnosti.

Član 11.

Među nastavnicima mora vladati aktivna stvaralačka atmosfera i vrhunski profesionalni odnos prema radu, saradnicima i studentima. Odnos među nastavnicima mora se temeljiti na kolegijalnosti, međusobnom uvažavanju, poštivanju znanja, stručnosti i osobnog dostojanstva, na pomoći i stvaralačkoj saradnji, te na profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

Nastavnik mora paziti da direktno ili indirektno ne povrijedi stručni ugled, napredovanje ili rad drugog nastavnika. Ako smatra da je određeni nastavnik kriv zbog nemoralnog, ilegalnog ili nekorektnog rada, upozoriće na to odgovornu osobu.

U javnoj kritici drugog nastavnika i njegovog rada mora biti suzdržan imajući u vidu da su nastavna vijeća, naučna i strukovna društva, te stručni časopisi primjerena mjesta za stručne rasprave i kritiku.

Član 12.

Prihvatajući načela u ovom Kodeksu nastavnici se obavezuju da će ih dosljedno provoditi uvijek i isključivo u interesu ugleda Univerziteta, svojeg ugleda i dostojanstva, ugleda i dostojanstva studenata i svih ostalih osoba s kojima sarađuju, te u interesu profesije i poslova koji obavljaju.

Član 13.

Nepostupanje u skladu sa načelima iz ovog Kodeksa onosno njihovo svjesno kršenje predstavlja povredu časti i radnih obaveza nastavnika, zbog čega mogu biti pozvani na odgovornost .

Član 14.

Ovaj Kodeks stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Univerziteta.

JU UNIVERZITET U TUZLI
Broj: 03-38-535/01
Tuzla, 12.2.2001. g.