Studijski programi II ciklusa studija

 


Pregled studijskih programa/usmjerenja drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli

 
Akademija dramskih umjetnosti

 

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 Ekonomski fakultet

 

Usmjerenja:
– Marketing
– Računovodstvo i revizija
– Finansije, bankarstvo i osiguranje
– Menadžment
– Ekonomska teorija i politika

 

Usmjerenja:
– Trgovina i međunarodno poslovanje
– Računovodstvo i revizija
– Finansijsko poslovanje
– Poslovanje malih i srednjih preduzeća
– Poslovanje javnog sektora
– Elektronsko poslovanjeFakultet elektrotehnike

 

 

 

Usmjerenja:
– Elektroenergetske mreže i sistemi
– Sistemi konverzije energije
– Automatika i robotika
– Računarstvo i informatika
– Komunikacije

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Tjelesni odgoj i sport

Usmjerenja:
– Tjelesni odgoj
– Sport i rekreacijaFilozofski fakultet

 

 

 • Bosanski jezik i književnost

Usmjerenja:
Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu ak. 2011/12. god. 
Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti ak. 2011/12. god.
Lingvistika bosanskog jezika ak. 2012/13. god..
Povijest bosanskog jezika ak. 2012/13. god.

 

 • Filozofija-sociologija

Usmjerenja:
Filozofija ak. 2015/16. god.
Sociologija ak. 2015/16. god.
 

 

 

 

 • Turski jezik i književnost

Usmjerenja:
Turska književnost ak. 2012/13. god.
Lingvistika turskog jezika ak. 2012/13. god.

 

 • Historija

Usmjerenja:
Historija Bosne i Hercegovine (sa primjenom od akademske 2016/17. god.)
Stari i srednji vijek ak. 2011/12. god.
Novi vijek i savremeno doba ak. 2012/13. god.

 

 

 • Socijalni rad

Usmjerenja:
Socijalna politika ak. 2012/13. god.
Socijalni rad ak. 2012/13. god.
Socijalni rad ak. 2014/15. god.

 
Studijski programi u trajanju od 2 godine:

 

 


 

Mašinski fakultet

 

 • Energetsko mašinstvo

Usmjerenja:
Održiva energija i okolina ak. 2016/17. god.
Održiva energija i okolina ak. 2015/16. god.
Termoenergetika ak. 2016/17. god.
Termoenergetika ak. 2011/12. god.

 

Usmjerenja:
– Industrijski inženjering
– Proizvodne tehnologije

 

 

 

Medicinski fakultet

 

 Pravni fakultet

 

Pravni fakultet ak. 2016/17. god.

Pravni fakultet ak. 2011/12. god.

Usmjerenja (ak. 2011/12. god.):
– Državno i međunarodno javno pravo
– Građansko pravo

 

Prirodno-matematički fakultet

 

 • Matematika

Studijski program:
Primjenjena matematika ak. 2012/13. god.
Edukacija u matematici ak. 2012/13. god.

 • Fizika

Studijski program:
Edukacija u fizici ak. 2012/13. god..
Primjenjena fizika ak. 2012/13. god.

 • Geografija

Studijski program:

Geografija ak. 2018/19. god.
Edukacija u geografiji ak. 2012/13. god.

 • Biologija

Studijski programi:
Edukacija_uEdukacija u biologiji ak. 2012/13. god._biologiji
Primjenjena biologija ak. 2012/13. god.

 • Hemija

Studijski programi:
Edukacija u hemiji ak. 2012/13. god.
Primjenjena hemija ak. 2012/13. god.

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

 

 

 • Građevinarstvo

Studijski program:
Građevinarstvo ak. 2012/13. god.
Usmjerenje :
Konstrukcije ak. 2012/13. god.Konstrukcije ak. 2012/13. god.

 

 

 

Tehnološki fakultet 

 

Usmjerenje:
– Hemijsko inženjerstvo
– Ekološko inženjerstvo
– Hemija i inženjerstvo materijala

 

 • Hemijska tehnologija

Usmjerenje:
Hemijsko inženjerstvo i tehnologija ak. 2012/13. god.

 

Usmjerenje:
– Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane
– Nutricionizam

 

Usmjerenje:
Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane ak. 2011/12
Nutricionizam od ak. 2014/15. god.

 

 • Inženjerstvo zaštite okoline

Usmjerenje:
Inženjerstvo zaštite okoline ak. 2015/16. god.

 

 • Zaštita okoline

Usmjerenje:
Inženjerstvo zaštite okoline ak. 2012/13. god. 

 

 • Agronomija

Studijski program:
Ekološka poljoprivreda ak. 2013/14. god.