Akti

 

Neposredni uvid u sva opća i pojedinačna akta Univerziteta u Tuzli može se izvršiti u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove.

 

   

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli (prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici održanoj 09.07.2024. godine

 

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA STATUTA JU UNIVERZITET U TUZLI (broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017. godine)
Autentično tumačenje je usvojeno na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.11.2017. god.
Tačke 2.1. i 3. ovog Autentičnog tumačenja se prestaju primjenjivati sa 17.12.2020. godine.

 

STATUT JU UNIVERZITET U TUZLI (prečišćeni tekst)
Statut je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.10.2023. god.

 

 

RJEŠENJE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE JU UNIVERZITET U TUZLI
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove JU Univerzitet u Tuzli dana 05.04.2021. godine 

RJEŠENJE o akreditaciji studijskih programa Engleskog jezika i Bosanskog jezika, broj: 10/1-34-41783-8/22 od 17.07.2023. god.

 

PRAVILA JU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
(februar 2003.)
(U primjeni su samo odredbe članova 74. – 97. kojima je regulisan postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka po odredbama ranijih propisa.)

 

PRAVILNIK O PROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2022. god.

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2023/24. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 15.09.2023. godini

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 10.07.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2024/2025 godini, broj: 01-44-JN-10/24 od 08.05.2024. godine

 

ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj dana 28.11.2023. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o načinu vrednovanja kriterija u postupku izbora asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 18.10.2023. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju posebnih uslova za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je objavljena na sjednici Senata održanoj 18.11.2022. god.

ODLUKA o utvrđivanju posebnih uslova za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 02.11.2022. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vrednovanja kriterija u postupku izbora asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 21.07.2022. god.

PRAVILNIK o načinu vrednovanja kriterija u postupku izbora asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjedinici Senata dana 24.12.2020. god.

 

PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 30.10.2012. god.

 

 I CIKLUS I INTEGRIRANI I I II CIKLUS STUDIJA

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 10.07.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2024/2025 godini, broj: 01-44-JN-10/24 od 08.05.2024. godine

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 26.06.2024. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.05.2024. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.05.2024. god.

 

PRAVILA STUDIRANJA NA I CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravila studiranja su donesena na sjednici Senata održanoj 17.07.2024. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

PRAVILA studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

 

PRAVILNIK o završnom radu na prvom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine
Završni rad – template

 

II CIKLUS STUDIJA

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 10.07.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2024/2025 godini, broj: 01-44-JN-10/24 od 08.05.2024. godine

 

ODLUKA o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravong odbora održanoj dana 09.11.2022. godine

 

ODLUKA o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 09.03.2022. god.

ODLUKA o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 14.10.2021. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 09.12.2020. god.

ODLUKA o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli – Prečišćeni tekst
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 09.09.2020. god.

PRAVILA  studiranja na drugom  ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.05.2020. godine

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.06.2013. godine

PRAVILNIK o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine

 

III CIKLUS STUDIJA

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 10.07.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2024/2025 godini, broj: 01-44-JN-10/24 od 08.05.2024. godine

 

ODLUKA o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravong odbora održanoj dana 09.11.2022. godine

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

 

PRAVILNIK o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pavilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 08.07.2020. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Četvrti prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 07.02.2024. godine

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Četvrti prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

PRAVILNIK o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Četvrti prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

 

SMJERNICE za izradu studijskih programa III ciklusa studija 
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.11.2023. god.

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

PRAVILNIK o prihodima i rashodima  trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2015. god.

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.

 

ODLUKA o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata  na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.09.2020. god.

PRAVILA o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. godine

 

ETIČKI KODEKS UNIVERZITETA U TUZLI
Etički kodeks je donesen na sjednici Senata održanoj 12.04.2021. god.

 

ETIČKI KODEKS studenata Univerziteta u Tuzli
Etički kodeks studenata je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.02.2013. god.

 

Vodič za pristup informacijama
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
(mart, 2014)

 

   ZAKONI  
   
   PRAVILNICI  
   
   ODLUKE  
   
   STRATEGIJE  
   
   PROCEDURE  
   
   PRAVILA  
   
   SMJERNICE  
   
   POSLOVNICI  
   
   UPUTSTVA  
   
   OBRASCI  
   
   OSTALO  
   
   ARHIVA   

 

ARHIVA