Akti Univerziteta u Tuzli – OSTALO

 

PLAN I PROGRAM RADA UNIVERZITETA U TUZLI ZA 2021. GODINU
Plan i program rada je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 11.05.2021. god.

 

ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2024. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.02.2024. godine

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI 2024. GODINA

 

ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2023. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.02.2024. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA U 2023. GODINI

 

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI 2023. GODINA
Akcioni plan je utvrđen na sjednici Senata održanoj 12.04.2023. god.


IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA U 2022. GODINI
Izvještaj je usvojen na sjednici Senata održanoj 12.04.2023. god.

AKCIONI PLAN za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2022. godini
Akcioni plan je utvrđen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

 

IZVJEŠTAJ o realizaciji Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta u 2021. godini
Izvještaj je usvojen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI ZA AKREDITACIONI PERIOD (April 2021.godina – April 2026.godina)
Akcioni plan za unaprijeđenje kvaliteta je donesen na sjednici Senata održanoj 16.07.2021. god.

 

 

PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI
Priručnik je usvojen na sjednici Senata održanoj dana 30.12.2021. god.

 

 

RJEŠENJE o akreditaciji studijskih programa Inženjerstvo zaštite okoline i Hemijsko inženjerstvo,
broj: 10/1-34-12537-1/24 od 16.05.2024. godine

RJEŠENJE o akreditaciji studijskih programa Turski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Njemačka književnost i Metodika nastave njemačkog jezika
broj: 10/1-34-24442-7/23 od 26.03.2024. godine

RJEŠENJE o akreditaciji studijskih programa Tjelesni odgoj i sport i Sportski trener
broj: 10/1-34-456-6/23 od 28.02.2024. godine

RJEŠENJE o akreditaciji studijskih programa iz područja prava
broj: 10/1-34-456-6/22 od 08.02.2024. godine

RJEŠENJE o akreditaciji studijskih programa Elektrotehnika i računarstvo i Tehnički odgoj i informatika
broj: 10/1-34-34568-7/22 od 25.09.2023. godine

RJEŠENJE o akreditaciji studijskih programa Engleskog jezika i Bosanskog jezika
broj: 10/1-34-41783-8/22 od 17.07.2023. god.

RJEŠENJE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE JU UNIVERZITET U TUZLI
broj: 10/1-34-006908-1/21 od 05.04.2021. god.

 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU TIMA ZA SARADNJU SA TRŽIŠTEM RADA
Rješenje donosi Rektorica Univerziteta dana 12.05.2023. godine

 

ZAKLJUČCI SENATA O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Zaključci su doneseni na sjednici Senata održanoj 13.03.2020. godine

 

 

INDEKS REGISTAR informacija pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
(mart, 2014)

 

 

VODIČ za pristup informacijama pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
(mart, 2014)

 

 

PLAN institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli
Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli nastao je kao produkt projekta Strateško planiranje institucionalnog plana razvoja koje je Univerzitet proveo pod pokroviteljstvom Svjetske banke. U julu 2001. godine Univerzitet je donio Izjavu o unutrašenjem planiranju, kojom je iskazao namjeru izrade ovakvogplana i zadao osnovne smjernice svoga razvoja.

 

 

ETIČKI KODEKS UNIVERZITETA U TUZLI
Etički kodeks je donesen na sjednici Senata održanoj 12.04.2021. god.

 

ETIČKI KODEKS studenata Univerziteta u Tuzli
Etički kodeks studenata je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.02.2013. god.

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Metodologija je utvrđena na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. godine

 

Metodologija za pripremanje prijedloga za izbor u umjetničko-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli (04.06.2021)

 

Odluka – Plan borbe protiv korupcije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje i Plan integriteta
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 14.01.2019. god.

 

PLAN borbe protiv korupucije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje
(decembar 2018.)

 

 

RAČUNOVODSTVENE politike za Univerzitet
Računovodstvene politike su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

LISTA kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja
Lista kategorija je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2015. god.

 

LISTA srodnih studijskih programa za odobravanje prelazaka studenata sa drugih univerziteta, odnosno sa srodnih studijskih programa Univerziteta u Tuzli
Lista je usvojena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

 

PLAN I PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2023. godinu
Plan i program mjera zaštite je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.02.2023. godine

PLAN I PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2022. godinu
Plan i program mjera zaštite je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2022. god.

PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2021. godinu
Program je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 11.05.2021. god.

PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2019. godinu
Program je usvojen na sjednici Upravog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.07.2019. god.

 

 

ARHIVA

 

Povratak