Akti Univerziteta u Tuzli – OSTALO – arhiva

 

PLAN I PROGRAM RADA UNIVERZITETA U TUZLI ZA 2021. GODINU
Plan i program rada je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 11.05.2021. god.

 

AKCIONI PLAN za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2022. godini
Akcioni plan je utvrđen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

IZVJEŠTAJ o realizaciji Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta u 2021. godini
Izvještaj je usvojen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI ZA AKREDITACIONI PERIOD (April 2021.godina – April 2026.godina)
Akcioni plan za unaprijeđenje kvaliteta je donesen na sjednici Senata održanoj 16.07.2021. god.

 

 

PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI
Priručnik je usvojen na sjednici Senata održanoj dana 30.12.2021. god.

 

 

ZAKLJUČCI SENATA O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Zaključci su doneseni na sjednici Senata održanoj 13.03.2020. godine

 

 

INDEKS REGISTAR informacija pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
(mart, 2014)

 

 

VODIČ za pristup informacijama pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
(mart, 2014)

 

 

PLAN institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli
Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli nastao je kao produkt projekta Strateško planiranje institucionalnog plana razvoja koje je Univerzitet proveo pod pokroviteljstvom Svjetske banke. U julu 2001. godine Univerzitet je donio Izjavu o unutrašenjem planiranju, kojom je iskazao namjeru izrade ovakvogplana i zadao osnovne smjernice svoga razvoja.

 

 

ETIČKI KODEKS UNIVERZITETA U TUZLI
Etički kodeks je donesen na sjednici Senata održanoj 12.04.2021. god.

 

ETIČKI KODEKS studenata Univerziteta u Tuzli
Etički kodeks studenata je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.02.2013. god.

 

KODEKS nastavničke etike
Ovim Kodeksom propisuju se moralna i etička načela kojih se moraju pridržavati univerzitetski nastavnici, saradnici, naučnici i istraživači koji obavljaju naučno-nastavnu ili umjetničko-nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u JU Univerzitet u Tuzli.

 

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

 

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Metodologija je utvrđena na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. godine

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja
(februar 2001.)

 

Metodologija za pripremanje prijedloga za izbor u umjetničko-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli (04.06.2021)

 

Odluka – Plan borbe protiv korupcije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje i Plan integriteta
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 14.01.2019. god.

 

PLAN borbe protiv korupucije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje
(decembar 2018.)

 

 

RAČUNOVODSTVENE politike za Univerzitet
Računovodstvene politike su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

LISTA kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja
Lista kategorija je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2015. god.

 

 

LISTA srodnih studijskih programa za odobravanje prelazaka studenata sa drugih univerziteta, odnosno sa srodnih studijskih programa Univerziteta u Tuzli
Lista je usvojena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

 

PLAN I PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2022. godinu
Plan i program mjera zaštite je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2022. god.

PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2021. godinu
Program je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 11.05.2021. god.

PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2019. godinu
Program je usvojen na sjednici Upravog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.07.2019. god.

 

 

Povratak