Akti Univerziteta u Tuzli – PRAVILNICI – arhiva

 

PRAVILNIK O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 20.04.2022. god.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 20.04.2022. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli (Prećišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 22.12.2021. god.
Objavljen na oglasnoj tabli 27.12.2021.godine

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 23.06.2021. god.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.09.2020. godine

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.06.2020 god.

 

PRAVILNIK O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.01.2020. god.

 

 

PRAVILNIK o primopredaji dužnosti između lica imenovanih na pozicije na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o načinu vrednovanja kriterija u postupku izbora asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjedinici Senata dana 24.12.2020. god.

 

Pravilnik o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi/sa drugim pravnim licima (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj dana 11.03.2020. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 05.10.2016. god.

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.01.2015. god.

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 26.11.2013. god.

PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 30.10.2012. god.

 

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je usvojen na sjednici Upravnog odbora 20.04.2022. god.

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 09.02.2022. godine

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli – Prečišćeni tekst
Pravilnik je donesen na sjednici privremenog Upravnog odbora održanoj 23.11.2020. godine

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 04.06.2020. godine

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 14.05.2019. godine

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 05.04.2019. godine

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

PRAVILNIK o dodjeli počasnog zvanja profesor emeritus
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 26.09.2008. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o usavršavanju zaposlenika
(oktobar 2007.)

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o usavršavanju zaposlenika
(juni 2003.)

 

PRAVILNIK o usavršavanju zaposlenika
(maj 2001.)

 

 

PRAVILNIK o korištenju video nadzora u objektima Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog Odbora dana 21.01.2020. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu
(mart 2005.)

PRAVILNIK o zaštiti na radu
(septembar 2002.)

 

PRAVILNIK o zaštiti od požara
(septembar 2002.)

 

PRAVILNIK o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 30.08.2019. god.

 

 

PRAVILNIK o magacinskom poslovanju Tehničke službe Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 22.03.2019. godine

 

 

PRAVILNIK o uspostavljanju i vođenju rizika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o procedurama preknjiženja više uplaćenih sredstava u postupcima sticanja naučnog stepena magistra/master i doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 24.01.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja
Pravlinik je donesen na sjednici Upravnog odbora dana 10.01.2020. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

PRAVILNIK o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 01.11.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o kalu, rasipu, kvaru i lomu proizvoda u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.11.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o postupku direktnog sporazuma na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 24.03.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

 

 

PRAVILNIK o popisu sredstava i izvora sredstava
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

 

PRAVILNIK o procedurama i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

PRAVILNIK o načinu formiranja cijena roba i usluga
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

PRAVILNIK o uslovima prodaje u obavljanju trgovine na malo na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.11.2018. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

PRAVILNIK o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Tuzli
(februar 2007.)

 

 

PRAVILNIK o reprezentaciji i poklonima
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 06.01.2014. god.

 

 

PRAVILNIK o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.02.2019. godine

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.11.2017. god.

PRAVILNIK o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2017. god.

 

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju prihoda od naučnoistraživačkog rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju prihoda od umjetničko-istraživačkog i stručno-istraživačkog rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.02.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

PRAVILNIK o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.07.2020. god.

Kriteriji za mobilnost:
a) Osoblje – Akademsko
b) Osoblje – Administrativno
c) Studenti

 

 

 PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti (Prečišćeni tektst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.10.2019. god.

 

PRAVILNIK o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

 

 

PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku prijema studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

PRAVILNIK o kućnom redu, pravima i obavezama studenata u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.05.2011. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplome o završenim ciklusima studija koje izdaje Univerzitet u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.02.2012. godine

PRAVILNIK o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplome o završenim ciklusima studija koje izdaje Univerzitet u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

PRAVILNIK o organizovanju dodiplomskog, postdiplomskog studija i postupku za sticanje doktorata nauka u Javnu ustanovu Univerzitet u Tuzli (februar 2001.)
(U primjeni su samo odredbe ovog Pravilnika kojima je utvrđen postupak sticanja naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora nauka.)

 

PRAVILNIK o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pavilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 08.07.2020. godine

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 09.11.2018. godine

PRAVILNIK o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 19.09.2018. godine

 

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Četvrti prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

PRAVILNIK o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Četvrti prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 09.02.2022. godine

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 14.10.2021. god.

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravinik je donesen na sjednici Senata održanoj dana 22.09.2021. god.

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. god.

PRAVILNIK o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.05.2020. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 20.02.2017. godine

PRAVILNIK o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 08.02.2017. god.

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.06.2013. godine

PRAVILNIK o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine

 

PRAVILNIK o završnom radu na prvom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine
ZAVRŠNI RAD- template

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.09.2015. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.09.2015. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika JU Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

PRAVILNIK o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

 

 

PRAVILNIK o načinu formiranja repozitorija doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.10.2012. god.

 

PRAVILNIK o radu sa korisnicima usluga Univerzitetske biblioteke
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.06.2011. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 23.11.2011. god.

PRAVILNIKo izdravačkoj djelatnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

 

PRAVILNIK o vođenju Registra domaćih publikacija
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 12.01.2022. god.

PRAVILNIK o vođenju registra domaćih publikacija
(maj 2010.)

 

 

 

PRAVILNIK o anketiranju zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pavilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 08.07.2020. godine

 

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 12.01.2022. god.

PRAVILNIK O OSIGURANJU KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.07.2020. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.05.2020. godine

PRAVILNIK o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.04.2020. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

 

PRAVILNIK o arhivskom i kancelarijskom poslovanju
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2015. god.

 

PRAVILNIK o korištenju sportskih objekata, prostora i terena Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.01.2015. god.

 

PRAVILNIK o izgledu i sadržaju simbola Univerziteta u Tuzli i njegovih organizacionih jedinica
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.12.2011. god.

 

PRAVILNIK o priznanjima JU Univerzitet u Tuzli
(decembar 2001.)

 

PRAVILNIK o radu Etičkog komiteta za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj dana 08.11.2017. god.

 

PRAVILNIK o kriterijima za izbor u sva umjetničko-nastavna zvanja na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2017. god.

 

 

Povratak