INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FBIH U 2017. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI

Br: 01/2-5018/17
Tuzla, 14.07.2017

Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, na osnovu kojeg  Univerzitet u Tuzli raspisujeINTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI
NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2017. GODINIpo programima kako slijedi:


1.„Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“

Uslovi za dodjelu sredstava:

– redovnost izlaženja;
– recenziranje radova i popis recenzenata;
– postojanje domaće i međunarodne saradnje;
– sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
– dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa, odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH,
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (predračuni i sl.).

Napomena:

– Progam se odnosi isključivo na časopise kojima je izdavač/suizdavač Univerzitet u Tuzli ili fakultet(i)/Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. 
– Program se ne odnosi na podršku autorima u izdavanju nove naučne, stručne i univerzitetske literature

Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme, troškovi on-line izdavanja i štampanja časopisa), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 6.000,00 KM

Aplikacioni obrazac 1


2.„Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, odnosno podrška sticanju naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom sistemu državaljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

Uslovi za dodjelu sredstava:

Za kandidate koji su odbranili doktorsku disertaciju (završni rad na III ciklusu studija):
– dokaz da su doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 01.01.2017. godine do posljednjeg roka za podnošenje prijava na Interni poziv (08.09.2017);
– dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
– ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije;
– dokaz da je kandidat vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije (kopije uplatnica, ugovra i sl.)
– ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka.

Za kandidate koji su u postupku  sticanja naučnog stepena doktora nauka:
– dokaz da je kandidat upisan na III ciklusa studija/doktorat ili dokaz o odobrenju teme doktorske disertacije (po predbolonjskom sistemu);
– dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
– ovjerena izjava kandidata da vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansira doktorske studije/doktorat;
– dokaz da kandidat vlastitim sredstvima finansira u cijelosti ili dijelom doktorske studije/doktorat (kopije uplatnica, ugovora i sl.);
– ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova doktorskih studija/doktorata (navesti tačan iznos) od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj stiče zvanje doktora nauka.

Napomena:

– Na Interni poziv se mogu prijaviti saradnici Univerziteta u Tuzli, zaposleni na Univerzitetu u Tuzli, sa punim radnim vremenom.
– S obzirom da je naučno usavršavanje uslov za napredovanje akademskog osoblja, a uzimajući u obzir činjenicu da je sredstava za podršku za naučno usavršavanje akademskog osoblja sve manje, prijave neakademskog osoblja Univerziteta u Tuzli neće biti podržane u okivru ovog programa.
– Dodijeljena sredstva ne mogu prelaziti iznos lično uplaćenih sredstava na ime troškova sticanja naučnog stepena doktora nauka

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 35.000,00 KM.

Aplikacioni obrazac 23.„Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“

Uslovi za dodjelu sredstava:

– broj korisnika biblioteke;
– učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
– stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
– nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda;
– uključivanje u COBISS ili neki drugi bibliotečko-informacioni sistem.

Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije projekta (troškovi nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplata za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškovi učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškovi nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda), bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 6.000,00 KM


Aplikacioni obrazac 3


4.„Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova“

Uslovi za dodjelu sredstava:
– naučni i društveni značaj skupa;
– naučna relevantnost organizatora i referentnost učesnika skupa;
– očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i rezultata istraživanja;
– mogućnost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa domaćim i stranim naučnim ustanovama i naučnim radnicima;
– povezivanje sa naučnom dijasporom BiH;
– tradicija manifestacije i važnost tematike skupa,
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).


Dokaze o ispunjavanju uslova iz alineja 1 – 6, prethodnog stava, u formi izjave dostavlja dekan ili prodekan za NIR fakulteta/ADU. Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku organizaciji naučnih manifestacija isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove pripreme i održavanja naučne manifestacije (troškovi štampanja poziva i programa, troškovi umnožavanja referata, koreferata, saopćenja i drugih priloga, troškovi osiguranja prostora za rad naučnog skupa, troškovi pratećih usluga – simultano prevođenje i sl., troškovi objavljivanja radova sa naučnog skupa u zborniku radova/zborniku apstrakata ili odgovarajućem časopisu).
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 4.000,00 KM.


Aplikacioni obrazac 4


5. „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju u 2017. godini“

Uslovi za dodjelu sredstava:
– referentnost istraživača (radovi priznati i objavljeni u relevantnim indeksnim bazama);
– detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
– potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,u skladu sa Strategijom razvoja FBIH za period 2010-2020
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);
– izjavu voditelja projekta da projekat istog ili sličnog sadržaja nije prijavljen ili odobren za finansiranje ili sufinansiranje po drugom pozivu, kao i da ne postoji sukob interesa u ciljevima i izvedbi projekta.

Napomena: Projekat će se smatrati uspješno završenim ako naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana završetka projekta objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz uže oblasti u koju spada projekat) u nekom od referentnih časopisa obuhvaćenih relevantnim indeksnim bazama ANU BIH.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 4.000,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 50.000,00 KM


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni troškovi putovanja i troškovi smještaja neophodni za provođenje istraživanja unutar BiH, troškovi obavljanja istraživanja – naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje literature, dokumenata i drugih     materijala neophodnih za istraživanje), učešće na jednom međunarodnom naučnom skupu i/ili troškove publiciranja jednog rada u referentnom časopisu za odgovarajuću naučnu oblast, a u funkciji valorizacije uspješnog završetka projekta, bez troškova nabavke opreme i autorskih honorara i/ili drugih naknada za rad istraživača.     
Troškovi dnevnica mogu biti predviđeni projektom samo ako se odnose na službeno putovanje koje će se obaviti u svrhu provedbe projekta.

Napomena:
– Prijave za finansiranje/sufinansiranje istraživanja koje je djelimično ili u potpunosti realizirano u periodu prije objavljivanja ovog Internog poziva neće se uzeti u razmatranje.
– Nastavnici koji u svojstvu voditeljice/voditelja projekta nisu uspješno završili projekat, i/ili opravdali dodijeljena sredstva po prethodno objavljenim Internim pozivima, a bili su u obavezi to učiniti, ne mogu se angažovati ni u kakvom svojstvu.
– Voditeljica/voditelj projekta mora biti u zvanju nastavnika izabranog na Univerzitetu u Tuzli.
– Jedan nastavnik može biti voditelj, odnosno, učesnik samo jednog projektnog prijedloga.
– Jedan saradnik može biti učesnik samo jednog projektnog prijedloga.
– Naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditeljice/voditelja projekta i jedne mlade istraživačice/a do 32 godine starosti koja/i nema stepen doktora nauka u trenutku podnošenja prijave, a koja/i je zaposlena ili u ugovornom odnosu sa Univerzitetom u Tuzli i jednog studenta I ciklusa studija/integriranog prvog i drugog ciklusa studija.
– Troškovi predviđeni budžetom prijedloga moraju biti u skladu sa važećim odredbama i zakonima (npr. nije moguće finansirati troškove putovanja unutar TK).

Aplikacioni obrazac 5


6. „Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad“

Uslovi za dodjelu sredstava:
– trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
– neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučno-istraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
– neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
– broj potencijalnih korisnika oprema;
– značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
– detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
– obrazložena izjava fakulteta/ADU sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe.

Dokaze o ispunjavanju uslova iz alineja 1 – 6, prethodnog stava, u formi izjave, dostavlja dekan ili prodekan za NIR fakulteta/ADU.

Napomena: Svaki fakultet/ADU može podnijeti po jednu prijavu na ovaj program.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do  113.500,00 KM.

 

Aplikacioni obrazac 6

Sastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci i izjave za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Svaka aplikacija treba obavezno da sadrži ime voditelja projekta i imena učesnika u istom, te njihove konkretne zadatke. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za NIR.

Prijave na poziv podnose se u tri (3) primjerka, od čega dva (2) Uredu za NIR Univerziteta u Tuzli, od toga najmanje jedna ovjerena kopija ili original, isključivo putem protokola, a jedan (1) prodekanu za NIR matičnog fakulteta/ADU.
Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva:  petak, 08.09.2017. godine.


Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: U slučaju da se sredstva doznačena prema Ugovoru sa FMON ne raspodijele u potpunosti zbog nedovoljnog broja aplikacija  ili zbog neodobravanja sredstava u potpunosti na odobrene aplikacije , raspisat će se novi Interni poziv.

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za NIR svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba