INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2019. GODINI

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 19.07.2019. god.

 

 

 

Zbog tehničke greške u aplikacionim obrascima 2. i 3. oglašava se ispravka tako da se isti odnose na ‘UNIVERZITET U TUZLI Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2019. godini te da je krajnji rok za podnošenje prijava 27.08.2019. godine.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 02.07.2019.godine

 

 


Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, na osnovu kojeg  Univerzitet u Tuzli raspisujeINTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2019. GODINIpo programima kako slijedi:


PROGRAM 1:„Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“

Uslovi za dodjelu sredstava:

–    redovnost izlaženja;
–    recenziranje radova i popis recenzenata;
–    postojanje domaće i međunarodne saradnje;
–    sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
–    dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza
naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa,
odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH,
–    detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja
    (predračuni i sl.).

Napomena:

–    Progam se odnosi isključivo na časopise kojima je izdavač/suizdavač Univerzitet u Tuzli ili fakultet(i)/Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. 
–    Program se ne odnosi na podršku autorima u izdavanju nove naučne, stručne i univerzitetske literature

Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme, troškovi on-line izdavanja i štampanja časopisa), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 1.500,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 6.000,00 KMAplikacioni obrazac 1
PROGRAM 2: „Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, odnosno podrška sticanju naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom sistemu državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

Uslovi za dodjelu sredstava:

Za kandidate koji su odbranili doktorsku disertaciju (završni rad na III ciklusu studija):
–    dokaz da su doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 01.01.2019. godine do posljednjeg roka za podnošenje prijava na Interni poziv (27.08.2019);
–    dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
–    ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije;
–    dokaz da je kandidat vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije (kopije uplatnica, ugovra i sl.)
–    ovjerena izjava kandidata da po programima ranijih Internih poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH nije ostvario pravo na finansiranje/sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog rada, tj. doktorske disertacije, odnosno, nije ostvario pravo na finansiranje/sufinansiranje troškova za istu fazu doktorskog studija/doktorata za koju aplicira.
–    ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova
izrade i odbrane završnog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka

Za kandidate koji su u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka:
–    dokaz da je kandidat upisan na III ciklusa studija/doktorat ili
dokaz o odobrenju teme doktorske disertacije (po predbolonjskom sistemu);
–    dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
–    ovjerena izjava kandidata da vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansira doktorske studije/doktorat;
–    dokaz da kandidat vlastitim sredstvima finansira u cijelosti ili dijelom doktorske studije/doktorat (kopije uplatnica, ugovora i sl.);
–    ovjerena izjava kandidata da po programima ranijih Internih poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH nije ostvario pravo na finansiranje/sufinansiranje troškova za istu fazu doktorskog studija/doktorata za koju aplicira.
–    izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova
doktorskih studija/doktorata (navesti tačan iznos) od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj stiče zvanje doktora nauka.

Napomena:

–    Na Interni poziv se mogu prijaviti saradnici Univerziteta u Tuzli, zaposleni na Univerzitetu u Tuzli, sa punim radnim vremenom.
–    S obzirom da je naučno usavršavanje uslov za napredovanje akademskog osoblja, a uzimajući u obzir činjenicu da je sredstava za podršku za naučno usavršavanje akademskog osoblja sve manje, prijave neakademskog osoblja Univerziteta u Tuzli neće biti podržane u okivru ovog programa.
–    Dodijeljena sredstva ne mogu prelaziti iznos lično uplaćenih sredstava na ime troškova sticanja naučnog stepena doktora nauka
–    Sredstva se ne mogu dodijeliti za fazu koja je već finansirana/sufinansirana po programima ranijih Internih poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 1.000,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 30.000,00 KMAplikacioni obrazac 2

 PROGRAM 3: „Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“

Uslovi za dodjelu sredstava:

–    broj korisnika biblioteke;
–    učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
–    stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
–    nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda;
–    uključivanje u COBISS ili neki drugi bibliotečko-informacioni sistem.

Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme u dijelu koji se odnosi na troškove realizacije projekta koji podrazumijevaju: troškove nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplatu za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškove učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškove nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda, bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 8.000,00 KM


  Aplikacioni obrazac 3

 PROGRAM 4:„Podrška istraživanju od značaja za Federaciju u 2019. godini“

Uslovi za dodjelu sredstava:
–    referentnost istraživača (radovi priznati i objavljeni u relevantnim indeksnim bazama);
–    detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
–    potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,u skladu sa Strategijom razvoja FBIH za period 2010-2020
–    detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);
–    izjavu voditelja projekta da projekat istog ili sličnog sadržaja nije prijavljen ili odobren za finansiranje ili sufinansiranje po drugom pozivu, kao i da ne postoji sukob interesa u ciljevima i izvedbi projekta.

Napomena: Projekat će se smatrati uspješno završenim ako naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana završetka projekta objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz uže oblasti u koju spada projekat) u nekom od referentnih časopisa obuhvaćenih relevantnim indeksnim bazama ANU BIH.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 4.000,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 50.000,00 KM


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni troškovi putovanja i troškovi smještaja neophodni za provođenje istraživanja, troškovi obavljanja istraživanja – naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje literature, dokumenata i drugih     materijala neophodnih za istraživanje), učešće na jednom međunarodnom naučnom skupu i/ili troškove publiciranja jednog rada u referentnom časopisu za odgovarajuću naučnu oblast, a u funkciji valorizacije uspješnog završetka projekta, bez troškova nabavke opreme i autorskih honorara i/ili drugih naknada za rad istraživača.     
Troškovi dnevnica mogu biti predviđeni projektom samo ako se odnose na službeno putovanje koje će se obaviti u svrhu provedbe projekta.

Napomena:
–    Prijave za finansiranje/sufinansiranje istraživanja koje je djelimično ili u potpunosti realizirano u periodu prije objavljivanja ovog Internog poziva neće se uzeti u razmatranje.
–    Nastavnici koji u svojstvu voditeljice/voditelja projekta nisu uspješno završili projekat, i/ili opravdali dodijeljena sredstva po prethodno objavljenim Internim pozivima, a bili su u obavezi to učiniti, ne mogu se angažovati ni u kakvom svojstvu.
–    Voditeljica/voditelj projekta mora biti u zvanju nastavnika izabranog na Univerzitetu u Tuzli.
–    Jedan nastavnik može biti voditelj, odnosno, učesnik samo jednog projektnog prijedloga.
–    Jedan saradnik može biti učesnik samo jednog projektnog prijedloga.
–    Naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditeljice/voditelja projekta i jedne istraživačice/a koja/i nema stepen doktora nauka u trenutku podnošenja prijave, a koja/i je zaposlena ili u ugovornom odnosu sa Univerzitetom u Tuzli u trenutku podnošenja prijave, a može uključivati i studente I, II, III i integrisanog I i II ciklusa studija.
–    Troškovi predviđeni budžetom prijedloga moraju biti u skladu sa važećim odredbama i zakonima (npr. nije moguće finansirati troškove putovanja unutar TK).


Aplikacioni obrazac 4

 PROGRAM 5:„Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad“

Uslovi za dodjelu sredstava:
–    trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
–    neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučno-istraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
–    neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
–    broj potencijalnih korisnika opreme;
–    značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
–    detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
–    obrazložena izjava fakulteta/ADU sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe.

Dokaze o ispunjavanju uslova iz alineja 1 – 6, prethodnog stava, u formi izjave, dostavlja dekan ili prodekan za NIR fakulteta/ADU.

Napomena: Svaki fakultet/ADU može podnijeti po jednu prijavu na ovaj program.
Projekti koji budu odobreni po Programu 5. podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 108.316,00  KM, s tim da će se iz istog Programa  za podršku naučno-istraživačkom radu Kampusa Univerziteta u Tuzli izdvojiti 20.000 KM, od ukupnih sredstava dodijeljenih za program 6.

Projekti fakulteta/ADU koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 10.000,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 88.316,00  KM


Aplikacioni obrazac 5

 Sastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci i izjave za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Svaka aplikacija treba obavezno da sadrži ime voditelja projekta i imena učesnika u istom, te njihove konkretne zadatke. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za NIR.

Prijave na poziv podnose se u tri (3) primjerka, od čega dva (2) Uredu za NIR Univerziteta u Tuzli, od toga najmanje jedna ovjerena kopija ili original, isključivo putem protokola, a jedan (1) prodekanu za NIR matičnog fakulteta/ADU. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva:  UTORAK, 27.08.2019. godine.


Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za NIR svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba