INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2016. GODINI

 

UNIVERZITET U TUZLI
Br: 01/2-3680-2/16
Tuzla, 06.05.2016 god.

 Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, na osnovu kojeg  Univerzitet u Tuzli raspisujeINTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2016. GODINI

 

po programima kako slijedi:


1. „Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

– redovnost izlaženja;
– recenziranje radova i popis recenzenata;
– postojanje domaće i međunarodne saradnje;
– sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
– dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa, odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH, detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (predračuni i sl.).

Napomena:

– Progam se odnosi isključivo na časopise kojima je izdavač Univerzitet u Tuzli ili fakultet(i)/Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. 
– Program se ne odnosi na podršku autorima u izdavanju nove naučne, stručne i univerzitetske literature

Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa u dijelu     koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme i štampanja časopisa, odnosno zbornika ili bibliografije), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 10.000,00 KM

Aplikacioni obrazac 1

Izjava dekana

2. „Podrška naučnom usavršavanju na III ciklusu studija i doktoratu državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

Za kandidate koji su odbranili završni rad:
– dokaz da su završni rad odgovarajućeg ciklusa ili doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 26.09.2015. godine do 06.06.2016. god;
– dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
biografija kandidata sa bibliografijom;
– ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije;
– dokaz da je kandidat vlastitim sredstvima finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije (kopije uplatnica, ugovra i sl.)
– ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao zvanje doktora nauka;

Za kandidate koji su u postupku  sticanja naučnog stepena:
– dokaz da je kandidat upisan na III ciklusa studija/doktorat;
– dokaz o odobrenju teme doktorske disertacije (ne odnosi se na kandidate koji pohađaju doktorski studij);
– dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
– biografija kandidata sa bibliografijom;
– ovjerena izjava kandidata da vlastitim sredstvima finansira doktorske studije/doktorat;
– dokaz da kandidat vlastitim sredstvima finansira doktorske studije/doktorat (kopije uplatnica, ugovora i sl.);
– ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova doktorskih studija/doktorata (navesti tačan iznos) od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj stiče zvanje doktora nauka.

Napomena:

– Saradnici Univerziteta u Tuzli zaposlenici sa punim radnim vremenom.
– S obzirom da je naučno usavršavanje uslov za napredovanje akademskog osoblja, a uzimajući u obzir činjenicu da je sredstava za podršku za naučno usavršavanje akademskog osoblja sve manje, prijave neakademskog osoblja Univerziteta u Tuzli neće biti podržane u okivru ovog programa.
– Korisniku kome se sredstva doznače u toku trajanja postupka za sticanje naučnog stepena, ista će se evidentirati na njegovoj analitičkoj kartici, ukoliko se postupak sticanja naučnog stepena vodi na Univerzitetu, odnosno, izvršiće se prenos sredstava na račun VŠU na kojoj korisnik odobrenih sredstava vodi taj postupak

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 30.000,00 KM.

Aplikacioni obrazac 2

Izjava aplikanta3. „Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“

Kriteriji za dodjelu sredstava:

– broj korisnika biblioteke;
– učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
– stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
– nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda;
– uključivanje u COBISS ili neki drugi bibliotečko-informacioni sistem.

Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije projekta (troškovi nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplata za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškovi učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškovi nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda), bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.

 


Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 5.000,00 KM

 

Aplikacijski obrazac 3

Izjava dekana

 

 4. „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju u 2016. godini“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
– referentnost istraživača (prednost imaju voditelji sa objavljenim člancima u bazama publikacija SCI, SCI Expanded, SSCI i/ili CC);
– detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
– potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,
– detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);
– izjavu voditelja projekta da projekat istog ili sličnog sadržaja nije prijavljen ili odobren za finansiranje ili sufinansiranje po drugom pozivu, kao i da ne postoji sukob interesa u ciljevima i izvedbi projekta;


Projekat će se smatrati uspješno završenim ako naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana završetka projekta objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz uže oblasti u koju spada projekat) u nekom od referentnih časopisa obuhvaćenih sa relevantnim indeksnim bazama ANU BIH.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u pojedinačnom iznosu do 5.000,00 KM, a u ukupnom iznosu do 62.200,00 KM


Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni troškovi putovanja i troškovi smještaja neophodni za provođenje istraživanja unutar BiH, troškovi obavljanja istraživanja – naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje literature, dokumenata i drugih     materijala neophodnih za istraživanje), učešće na jednom međunarodnom naučnom skupu ili troškove publiciranja jednog rada u referentnom časopisu za odgovarajuću naučnu oblast, a u funkciji valorizacije uspješnog završetka projekta, bez troškova nabavke opreme.     
U budžetu projekta za rad članova tima, konsultanata i vanjskih saradnica/saradnika moguće je planirati sredstva u bruto iznosu maksimalno do 30% ukupnih sredstava za realizaciju projekta, koja se traže od Univerziteta.
Troškovi dnevnica mogu biti predviđeni projektom samo ako se odnose na službeno putovanje koje će se obaviti u svrhu provedbe projekta, ali ne i za vrijeme plaćenog odsustva.

Napomena:
– Prijave za finansiranje/sufinansiranje istraživanja koje je djelimično ili u potpunosti realizirano u periodu prije objavljivanja ovog poziva neće se uzeti u razmatranje
– Nastavnici koji u svojstvu voditeljice/voditelja projekta nisu uspješno završila projekat, i/ili opravdala dodijeljena sredstva po prethodno objavljenim Internim pozivima, a bili su u obavezi to učiniti, ne mogu se angažovati ni u kakvom svojstvu.
– Voditeljica/voditelj projekta mora biti u zvanju nastavnika na Univerzitetu u Tuzli
– Jedan nastavnik može biti voditelj, odnosno, učesnik samo jednog projektnog prijedloga
– Jedan saradnik može biti učesnik samo jednog projektnog prijedloga
– Naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditeljice/voditelja projekta i jedne mlade istraživačice/a do 32 godine starosti koja/i nema stepen doktora nauka u trenutku podnošenja prijave, a koja/i je zaposlena ili u ugovornom odnosu sa Univerzitetom u Tuzli
– Troškovi predviđeni budžetom prijedloga moraju biti u skladu sa važećim odredbama i zakonima (npr. nije moguće finansirati troškove putovanja unutar TK)

Aplikacioni obrazac 4
Izjava dekana5.  „Uređenje prostora, nabavka prioritetne opreme i software-a za naučnoistraživački rad“

Kriteriji za dodjelu sredstava:
– lista prioriteta fakulteta za uređenje prostora i nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački rad sa obrazloženjem;
– trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
– neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučnoistraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
– neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
– broj potencijalnih korisnika oprema;
– značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
– detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
– obrazložena izjava ustanove sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe;
– učešće ustanove.

Napomena: Programom će biti podržani i prijedlozi održavanja i kalibracije opreme za naučnoistraživački rad.

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 107.300,00 KM.


Aplikacioni obrazac 5

Izjava dekana
Sastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci i izjave za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Svaka aplikacija treba obavezno da sadrži ime voditelja projekta i imena učesnika u istom, te njihove konkretne zadatke. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za pitanja NIR-a.

Prijave na poziv podnose se u dva (2) primjerka Uredu za pitanja naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Tuzli, isključivo putem protokola. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: ponedeljak, 06.06.2016. godine.

Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: U slučaju da ne bude bilo moguće realizirati pojedinačne programe poziva ili se po pojedinačnim programima ne podnese dovoljan broj aplikacija, sredstva po tom programu biće preraspoređena na druge odobrene programe.

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za pitanja NIR-a svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba