Linkovi

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine:
http://www.mcp.gov.ba/Default.aspx?template_id=35&pageIndex=1

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine:
http://www.anubih.ba/

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta:
http://www.hea.gov.ba/o-nama/OsnovniPodaci.aspx?mi=1236

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke:
http://www.fmon.gov.ba/

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona:
http://www.monkstk.ba/

CORDIS – Community Research and Development Information Service
http://cordis.europa.eu/home_en.html

Sistem državnih kontakt tačaka za Okvirne programe EU u BiH (NCP FP BiH)
http://www.ncp.ba/